ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inseparable

IH2 N S EH1 P ER0 AH0 B AH0 L   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inseparable-, *inseparable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inseparable[ADJ] ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้, See also: เป็นเงา, Syn. indivisible, unified, Ant. divisible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable

English-Thai: Nontri Dictionary
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's at Lana's. They're inseparable these days.เธออยู่กับลาน่าน่ะ เดี๋ยวนี้ พวกนั้นติดกันอย่างกับอะไรดีแล้ว X-Ray (2001)
They've been inseparable ever since.แล้วก็ติดกันเป็นปาท่องโก๋ตั้งแต่นั้น Mean Girls (2004)
It's (undesirable but) inseparable relationshipความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไม่ได้(แม้มันจะดูไม่รื่นรมณ์สักเท่าไหร่) Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Why should they? They've been inseparable for 20 years.มันไม่มีเหตุผลสักนิด พวกเธอซี้กันมา 20 ปี Bride Wars (2009)
They've been inseparable ever since.พวกเขาห่างกันไม่ได้เลยตั้งแต่นั้น ฉันดีใจกับพ่อแม่คุณด้วยค่ะ Sweet Baby (2012)
We became inseparable because of our shared love of Chess.เราเริ่มซี้กัน เพราะเราชอบหมากรุกเหมือนกัน True Genius (2012)
I assumed Rachel and I would be as inseparable as the twins in Side Show, but she's always rushing off to help Brody with something that requires him to be shirtless.ฉันคาดการณ์ไว้ว่าฉันกับเรเชล คงจะต้องตัวติดกันจนแยกไม่ออก เหมือนกับฝาแฝดในโชว์คั่นเวลาแน่ แต่เธอก็ชอบปลีกตัว ไปคอยช่วยโบรดี้ Sadie Hawkins (2013)
They were inseparable back then.พวกเขาไม่เคยห่างกันเลย A Few Good Talismen (2013)
Bucky Barnes and Steven Rogers were inseparable on both schoolyard and battlefield.บัคกี้บาร์นส์และสตีเวนเจอร์สได้แยกออกไม่ได้ ทั้งสนามโรงเรียนและสนามรบ Captain America: The Winter Soldier (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inseparableGood health is inseparable from exercise and moderation.
inseparableHe and I have been inseparable friends since our student days.
inseparablePower and money are inseparable.
inseparableSociety and the individual are inseparable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
แน่นแฟ้น[adj.] (naenfaēn) EN: firm ; stable ; solid ; close ; established   FR: proche ; inséparable ; ferme ; solide
ส่วนควบ[n. exp.] (suan khūap) EN: integral part ; inseparable part   
แยกกันไม่ได้[adj.] (yaēk kan mai dāi) FR: inséparable ; indissociable
แยกไม่ออก[adj.] (yaēk mai øk) EN: inseparable   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSEPARABLE IH2 N S EH1 P ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inseparable (j) ˈɪnsˈɛprəbl (i1 n s e1 p r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, / ] inseparable; inevitably linked to, #6,853 [Add to Longdo]
形影不离[xíng yǐng bù lí, ㄒㄧㄥˊ ㄧㄥˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] inseparable (as form and shadow), #34,621 [Add to Longdo]
不可分离[bù kě fēn lí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] inseparable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
形影[けいえい, keiei] (n) the form and its shadow; things inseparable [Add to Longdo]
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart [Add to Longdo]
切っては切れない[きってはきれない, kittehakirenai] (exp,adj-i) (See 切っても切れない) inseparable [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
相即[そうそく, sousoku] (n,vs) (1) {Buddh} coming together and dissolvinge into oneness; (2) being closely related; being inseparable [Add to Longdo]
相即不離[そうそくふり, sousokufuri] (n) strongly attached to each other; inseparable [Add to Longdo]
表裏一体[ひょうりいったい, hyouriittai] (n,adj-no) the two views (of an object) referring to the same thing; being inseparable like the two sides of an object [Add to Longdo]
腐れ縁[くされえん, kusareen] (n) (undesirable but) inseparable relationship [Add to Longdo]
分かち難い[わかちがたい, wakachigatai] (adj-i) inseparable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inseparable \In*sep"a*ra*ble\, a. [L. inseparabilis: cf. F.
   ins['e]parable. See {In-}, and {Separable}.]
   [1913 Webster]
   1. Not separable; incapable of being separated or disjoined.
    [1913 Webster]
 
       The history of every language is inseparable from
       that of the people by whom it is spoken. --Mure.
    [1913 Webster]
 
       Liberty and union, now and forever, one and
       inseparable.             --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Invariably attached to some word, stem, or root;
    as, the inseparable particle un-.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inseparable
   adj 1: not capable of being separated; "inseparable pieces of
       rock"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top