Search result for

องค์ประกอบพื้นฐาน

(6 entries)
(0.0771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -องค์ประกอบพื้นฐาน-, *องค์ประกอบพื้นฐาน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา องค์ประกอบพื้นฐาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *องค์ประกอบพื้นฐาน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์ประกอบพื้นฐาน    [N] basic element, Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนนำเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผล (Output) และส่วนเก็บข้อมูล (Storage)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Components, Basicองค์ประกอบพื้นฐาน [การแพทย์]
electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอะตอมและโคจรอยู่รอบนิวเคลียส มีประจุไฟฟ้าลบ  มีมวล 1/1840 เท่าของมวลอะตอมของไฮโดรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
data communicationsการสื่อสารข้อมูล, การแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารโดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสื่อกลางประเภทที่มีสายหรือไร้สายก็ได้ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลางในการส่งข้อมูล โพรโทคอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Are you satisfied with the result?

Go to Top