ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infrastructure

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infrastructure-, *infrastructure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infrastructure(n) โครงสร้างพื้นฐาน, See also: ระบบพื้นฐาน, Syn. foundation, basic structure, base

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infrastructureโครงสร้างพื้นฐาน, Example: ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
infrastructureinfrastructure, โครงสร้างพื้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Infrastructure (Economics)โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Department of infrastructure wants jurisdiction over the boat.กรมทางหลวงต้องการยึดเรือ Lost Son (2004)
He was D.O.D.s chief programmer for infrastructure security.เค้าเคยเป็นหัวหน้าผู้เขียนโปรแกรมระบบสาธารณูปโภคระดับสูง Live Free or Die Hard (2007)
First day on the job he goes and tells his bosses... that the nations security infrastructure is wide open to compromise .วันแรกเค้าเข้าทำงาน เค้าเดินไปหาเจ้านาย และก็บอกว่า... . ระบบโครงสร้างความปลอดภัยพื้นฐานของประเทศสามารถนำไปเจรจาซื้อขายได้ Live Free or Die Hard (2007)
Which is due, in large part, to the delay in African infrastructure and the slowdown on steel imports.ส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้โครงสร้างของอัฟริกาล่าช้า และทำให้การนำเข้าเหล็กถดถอยลง The Visitor (2007)
$100 billion sunk into infrastructure and you can barely keep the lights on.1000ล้านเหรียญทุ่มให้กับการสร้างเมือง แต่กลับเปิดไฟแทบไม่ได้ Pilot (2008)
The infrastructure to develop and test biological weapons.การพัฒนาและทดสอบอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
...lasted longer and caused more damage to our infrastructure than we originally thought.แรงทำลาย มีมากกว่าที่เราคาดการไว้ Knowing (2009)
The embryonic cells of a blue shark can be injected between the vertebrae to form an infrastructure matrix that facilitates neural transmission.เซลส์ตัวอ่อน ของฉลามสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไประหว่างกระดูกสันหลัง ไปสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างพื้นฐาน The Predator in the Pool (2010)
Fortunately, Thomas has made a lot of progress in creating the infrastructure we'll need to get us back home, and I will be taking over that effort from now on.ยังดีที่ โธมัสได้ก้าวหน้าไปหลายอย่าง ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเราจะต้องใช้ในการนำพวกเรากลับบ้าน และฉันจะรับช่วงต่อ Your World to Take (2010)
They don't have the infrastructure to pull this off.พวกเขาไม่มีระบบพื้นฐานที่จะทำมใันได้ Everything Will Change (2010)
At the same site, so we can take advantage of the infrastructure that we have set up there.ในพื้นที่เดียวกัน เราจะได้ใช้ประโยชน์ระบบพื้นฐาน ที่เราสร้างขึ้นที่นั้น Everything Will Change (2010)
The Burj Khalifa, it's the tallest building in the world, and you want to alter its infrastructure with the hopes of convincing two people that they've had a meeting, which actually really never happened.บรูช คาลิฟา คือตึกที่สูงที่สุดในโลก และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงห้อง โดยหวังจะทำให้คนสองคน เชื่อว่าพวกเขา Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infrastructureForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
infrastructureThis blog covers topics that centre on information infrastructure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงสร้างพื้นฐาน(n) infrastructure, See also: basic structure, substructure, foundation, basis, Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ, Count Unit: โครงสร้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงสร้างพื้นฐาน[khrōngsāng pheūnthān] (n, exp) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis  FR: infrastructure [ f ] ; structure de base [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
infrastructure
infrastructures

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infrastructure
infrastructures

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基础设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ,     /    ] infrastructure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフラ[infura] (n) (abbr) (See インフラストラクチャー) infrastructure; (P) #11,378 [Add to Longdo]
インフラストラクチャー;インフラストラクチャ[infurasutorakucha-; infurasutorakucha] (n) infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャモード[infurasutorakuchamo-do] (n) { comp } infrastructure mode [Add to Longdo]
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development [Add to Longdo]
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[nettowa-kuinfura] (n) { comp } network infrastructure [Add to Longdo]
下部組織[かぶそしき, kabusoshiki] (n) lower branch (of an organization) (organisation); infrastructure [Add to Longdo]
基礎構造[きそこうぞう, kisokouzou] (n) infrastructure [Add to Longdo]
基盤ソフト[きばんソフト, kiban sofuto] (n) software infrastructure; underlying software [Add to Longdo]
公開鍵基盤[こうかいかぎきばん, koukaikagikiban] (n) { comp } Public Key Infrastructure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
通信インフラ[つうしんインフラ, tsuushin infura] communications infrastructure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infrastructure
   n 1: the basic structure or features of a system or organization
      [syn: {infrastructure}, {substructure}]
   2: the stock of basic facilities and capital equipment needed
     for the functioning of a country or area; "the industrial
     base of Japan" [syn: {infrastructure}, {base}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top