ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inferiority

IH2 N F IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY2   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inferiority-, *inferiority*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inferiority[N] ความด้อย, See also: ปมด้อย, Syn. minority, unimportance, imperfection
inferiority complex[N] ปมด้อย, Syn. Oedipus complex, jealousy

English-Thai: Nontri Dictionary
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferiority complexปมด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inferiorityความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย [การแพทย์]
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my inferiority complex.นี่แหละข้อด้อยของฉัน Episode #1.8 (2013)
Every person has some sort of inferiority complex hidden away in their heart.ผมว่าทุกคนก็มีปมด้อยในตัวเองกันหมดแหละครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
You have an inferiority complex in regards to Oska, right?คุณมีกรื่องอะไรที่ขัดกับ อ๊อสก้า ใช่ไหม Episode #1.7 (2010)
I think it's a bloody Mary with an inferiority complex.ฉันว่ามันเหมือน บลัดดี้ แมรี่ แต่ทำให้มันยุ่งยากกว่าเท่านั้น Goodbye, Columbia (2010)
You just going to try to recycle Adler's doctrine of the inferiority complex?นายแค่พยายามนำทฤษฎีปมด้วย ของแอดเลอร์มาใช้ใหม่เหรอ The Pants Alternative (2010)
It's the antidote for this world, where things such as superiority and inferiority do matter.นั่นแหละยาดีของโลกใบนี้ ที่ความเหนือกว่า ด้อยกว่ามีความหมาย Beyond Here Lies Nothin' (2009)
you've been so together with everything that's going on, i was starting to develop an inferiority complex.คุณต้องเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่มันเกิด, The Same Old Story (2008)
I thought that there are no superiority or inferiority of wushuข้าคิดว่า ไม่ได้เกิดจากความดี หรือ เลว หรอก Fearless (2006)
Since there are no superiority or inferiority of wushuเพราะว่า ไม่มี ดี หรือ เลว ใน วูซู Fearless (2006)
It's important for the superiority or inferiority of tea?มันก็ไม่สำคัญหรอกว่าชาจะดีหรือเลว Fearless (2006)
The superiority or inferiority of teaพันธุ์ชาจะดีหรือเลว Fearless (2006)
I am to rejoice in the inferiority of your circumstances?จะให้ผมยินดีที่จะเกี่ยวดอง กับความตํ่าต้อยของครอบครัวคุณงั้นหรือ Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inferiorityHe has an inferiority complex.
inferiorityInferiority complex-what exactly does that mean?
inferioritySports cured him of his inferiority complex.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมด้อย[N] inferiority complex, See also: weak point, Syn. ลักษณะด้อย, Ant. ปมเด่น, Example: ลูกของหญิงโสเภณีมักมีปมด้อยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก, Thai definition: ลักษณะความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการกระทำของบุคคล ที่แสดงออกถึงความต่ำต้อยกว่าผู้อื่น
ความด้อย[N] inferiority, Ant. ความเด่น, Thai definition: ความมีคุณสมบัติต่ำกว่า
ความรู้สึกด้อย[N] inferiority feeling, Syn. ปมด้อย, Ant. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้สึกด้อย[n. exp.] (khwām rūseuk dǿi) EN: inferiority feeling   FR: sentiment d'infériorité [m]
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: inferiority complex ; weak point   FR: complexe d'infériorité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFERIORITY    IH2 N F IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inferiority    (n) ˈɪnfˌɪəʳrɪˈɒrɪtiː (i1 n f i@2 r i o1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minderwertigkeit {f} | Minderwertigkeiten {pl}inferiority | inferiorities [Add to Longdo]
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate [Add to Longdo]
Minderwertigkeitskomplex {m} | Minderwertigkeitskomplexe {pl}inferiority complex | inferiority complexes [Add to Longdo]
schlechtere Qualität (von Waren)inferiority (of goods) [Add to Longdo]
Unterlegenheit {f} (gegenüber)inferiority (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
高下[こうげ, kouge] (n,vs) rise and fall (prices); superiority and inferiority (rank) [Add to Longdo]
自信喪失[じしんそうしつ, jishinsoushitsu] (n,vs) loss of (self-)confidence; inferiority complex [Add to Longdo]
遜色;そん色[そんしょく, sonshoku] (n) inferiority [Add to Longdo]
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity [Add to Longdo]
不勢[ぶぜい, buzei] (n) few; numerical inferiority [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inferiority \In*fe`ri*or"i*ty\, [Cf. F. inf['e]riorit['e].]
   The state of being inferior; a lower state or condition; as,
   inferiority of rank, of talents, of age, of worth.
   [1913 Webster]
 
      A deep sense of our own great inferiority. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inferiority
   n 1: the state of being inferior [syn: {inferiority}, {lower
      status}, {lower rank}]
   2: an inferior quality [syn: {inferiority}, {low quality}] [ant:
     {high quality}, {superiority}]
   3: the quality of being a competitive disadvantage [syn:
     {inferiority}, {unfavorable position}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top