ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oedipus complex

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oedipus complex-, *oedipus complex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Oedipus complex[N] การที่เด็กผู้ชายมีความรักแม่แต่ไม่ชอบพ่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oedipus complex (n ) เด็กชายที่ติดแม่ คนติดแม่ เด็กที่รักแม่จนเกินพอดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oedipus complex -- Explains a lot.ปมออดิปุส (หลงรักแม่ตัวเอง) อธิบายได้เยอะ The Dark Defender (2007)
Oedipus complex.Oedipus complexConfessions (2010)
Well, what do we got -- a ghost with an oedipus complex?ดูสิ เราเจออะไร ปีศาจที่มีปมโอดิปุส(เด็กผู้ชายเกลียดพ่อ)หรือ Southern Comfort (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oedipus complexFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恋母情结[liàn mǔ qíng jié, ㄌㄧㄢˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Oedipus complex, #94,654 [Add to Longdo]
俄底浦斯情结[É dǐ pǔ sī qíng jié, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Oedipus complex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
マザーコンプレックス[, maza-konpurekkusu] (n) (See エディプスコンプレックス) Oedipus complex (wasei [Add to Longdo]
マザコン(P);マザーコン[, mazakon (P); maza-kon] (n) (abbr) (See マザーコンプレックス) Oedipus complex (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Oedipus complex
   n 1: a complex of males; desire to possess the mother sexually
      and to exclude the father; said to be a source of
      personality disorders if unresolved [syn: {Oedipus
      complex}, {Oedipal complex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top