Search result for

ตัวบ่งชี้

(24 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวบ่งชี้-, *ตัวบ่งชี้*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flagตัวบ่งชี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flagตัวบ่งชี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicatorตัวบ่งชี้, ตัวชี้บอก, เครื่องชี้บอก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
zero flagตัวบ่งชี้ค่าศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
zero flagตัวบ่งชี้ค่าศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tumor markers, Biologicalตัวบ่งชี้เนื้องอก [TU Subject Heading]
Indicators ตัวบ่งชี้
เป็นตัวบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เช่น อัตราการตายของทารก หรือบ่งชี้ถึงสภาพด้านการอนามัยของประชากร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Digital Object Identificationตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล
ชื่อหรือรหัสที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อระบุชื่อ ตำแหน่ง หรือที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เผยแพร่และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

ประวัติ

1977 - เกิดจากรวมตัวกันระหว่างสมาคมการพิมพ์แห่งสหรัฐอเมริกา คือ International Publishers Association; International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers; Association of American Publishers และเปิดตัวระบบ DOI ในงาน Frankfurt Book Fair 1997

มีการก่อตั้งมูลนิธิ The International DOI Foundation ทำงานร่วมกับ Corporation for Natiobal Research Initiatives (CNRI) ในการพัฒนาระบบแฮนเดิล (Handle System)

1998-2000 IDF ร่วมกับ Indecs project กำหนด Indecs framework

2000 เชื่อมโยงบทความอิเล็กทรอนิกส์ด้วย CrossRef Registration Agency

ปัจจุบัน DOI ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากล ISO 26324:2012 : Information and Documentation

วัตถุประสงค์หลักของ DOI

1. เพื่อเป็นการสร้างชื่อหรือรหัสประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

2. เพื่อความสะดวกในการค้นหา

3. เพื่อสร้างระบบที่เชื่อมโยงกับไฟล์ดิจิทัลในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4. เพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในระยะยาว เป็นการแก้ปัญหาความไม่คงทนถาวรของเว็บไซต์และยูอาร์แอลที่เปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบของ DOI

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เรียกว่า Prefix คือ ชุดรหัสที่ Registration Agency (RA คือ หน่วยงานที่ให้บริการรหัส DOI) กำหนดขึ้น เริ่มต้นด้วยเลข 10 ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น 10.1000

ส่วนที่ 2 เรียกว่า Suffix คือ ส่วนของ Publisher กำหนดให้ เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่หลังเครื่องหมาย / เช่น doi : 10.1016/j.polymer.2012.03.019

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดรหัส DOI

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดรหัส DOI คือ International DOI Foundation หรือ IDF ซึ่ง IDF จะให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Resiatration Agency หรือ RA กำหนดรหัสที่เป็นตัวเลขส่วนต้น (Prefix) ให้แก่สำนักพิมพ์หรือองค์กรที่เป็นสมาชิก โดย RA ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับฝากชื่อรหัส DOI และ Metadata ของไฟล์ดิจิทัล

ตัวอย่างเช่น CrossRef ทำหน้าที่เป็น RA ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์หลายแห่งที่จัดทำวารสารวิชาการ เอกสารและหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำหน้าที่รับลงทะเบียน DOI และจัดทำ Metadata ให้สัมพันธ์กับรหัส DOI และ URL ของเอกสารดิจิทัลและทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางของ DOI ของสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาชิก

รายการอ้างอิง

น้ำทิพย์ วิภาวิน. สารสนเทศดิจิทัล และ DOI เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Digital Information & DOI วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ ห้อง 110 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย. ปทุมธานี : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550.

The DOI System. [Online] : http://www.doi.org/ Accessed: 04-08-2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Index Organismsตัวบ่งชี้ [การแพทย์]
Indicators, Opticalตัวบ่งชี้ทางแสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Late marriage is often an indicator of a discerning, goal-oriented individual.การแต่งงานช้าเป็นตัวบ่งชี้ว่า หมกหมุ่นในเป้าหมาย อันเป็นส่วนตัว A Night at the Bones Museum (2009)
So Booth not shooting straight is simply... what... a manifestation of his phallic frustration?งั้นการที่บูธยิงไม่เข้าเป้า อะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาขาดเซ็กส์ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
No stereotypical identifiers from any race or gender.ไม่มีตัวบ่งชี้ธรรมดาๆจากของแต่ละเพศหรือเชื้อชาติ Football, Feminism and You (2009)
Before you freak out, you should know that I double and triple checked the measurements and indicators.ก่อนที่คุณจะเตือนกลัว คุณควรจะรู้เรื่องนั้นเอาไว้ เพราะฉันตรวจสอบการวัดค่า และตัวบ่งชี้แล้วสามรอบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Two key indicators of hydrocyanic poisoning.สองตัวบ่งชี้ ว่าเป็นพิษจากไฮโดรไซยานิค The International (2009)
Dem, frost talks about narrowing outcomes-- another indication that what people see in their flash-forwards...เด็ม, ฟรอสท์พูดถึงผลลัพธ์ ที่ชัดเจนขึ้น เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างหนึ่ง ในสิ่งที่ผู้คนจะได้เห็น ในภาพอนาคตของพวกเขา... Queen Sacrifice (2010)
So you can see, here is the single particle that gave up a bunch of energy right in the initial part of the calorimeter.ที่ให้ขึ้นพวงของพลังงาน ที่เหมาะสมในส่วน เริ่มต้นของความร้อน นั่นเป็นตัวบ่งชี้ของอิเล็กตรอน What Are We Really Made Of? (2010)
Here's a flag.นี่คือตัวบ่งชี้ Rough Trade (2010)
The indicator is the inflammation of the lungs, combined with broken ribs.ตัวบ่งชี้คือการอักเสบที่ปอด Epilogue (2011)
These are cues that will hopefully linger in his unconscious mind even after he's died.สิ่่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ ว่ามันยังมีหวังที่จะหลงเหลืออยู่ ในจิตใต้สำนึกของเขา แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตาม When the Dead Come Knocking (2012)
Possible, but let's do a histological review to see if there are any other indicators of an eating disorder.เป็นไปได้ ลองส่องกล้องจุลภาคดู อาจจะมีตัวบ่งชี้อื่น The Diamond in the Rough (2013)
And, I mean, there were very specific identifiers, extremely recognizable.และฉันหมายถึงมีมาก ตัวบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงที่รู้จัก มาก The Big Short (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวบ่งชี้[n.] (tūabongchī) EN: index   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top