Search result for

จุดไฟ

(45 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดไฟ-, *จุดไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดไฟ[V] light, See also: kindle, ignite, set on fire, Syn. ติดไฟ, ก่อไฟ, Ant. ดับไฟ, Example: ผู้ประท้วงยื่นคำขาดให้นายกรัฐมนตรีลาออกภายในวันที่ 14 ตุลาคม มิเช่นนั้นจะจุดไฟเผาตัวเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ไฟจุดไฟเผาศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isoelectric pointจุดไฟฟ้าเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quickly secured this place, light the fireรีบคุ้มกันที่นี่ จุดไฟ Iljimae (2008)
Light the fireจุดไฟ Iljimae (2008)
Aren't you already carrying the torch which shall kindle our future?เจ้าคือผู้ถือคบเพลิง ที่จะจุดไฟแห่งอนาคตของเรามิใช่รึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Here, you light it.- เอ้า คุณจุดไฟสิ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Don 't be a chicken. Light it!อย่าปอดไปหน่อยเลย จุดไฟสิ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Unless the protesters set themselves on fire, they're not our story.ยกเว้นผู้ประท้วงจะจุดไฟเผาตัวเอง ไม่งั้นเราไม่สน Vantage Point (2008)
Light me up!จุดไฟซิ Death Race (2008)
So you take a little weed... put it in the bowl right here and light it just like a normal bong, OK?แกเอากัญชามา... ใส่เข้าไปตรงนี้ แล้วก็จุดไฟ เหมือนบ้องปกติ เข้าใจนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
As soon as I clear, you fire the tanks, okay?เมื่อฉันปลอดภัยแล้ว คุณจุดไฟนะ Day of the Dead (2008)
I went to Shin Tae Hwan's house to set fire too.ผมไปที่บ้านของชินแทฮวาน เพื่อจุดไฟเผามันดัวย Episode #1.7 (2008)
The one who set fire to Shin Tae Hwan's house...คนที่จุดไฟเผา บ้านของชินแทฮวาน... Episode #1.7 (2008)
The one who went to set fire...คนที่จุดไฟเผา... Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดไฟ[v. exp.] (jut fai) EN: light a fire   FR: allumer le feu ; enflammer ; embraser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fire[VT] จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. set on fire
set fire to[IDM] จุดไฟ
kindle with[PHRV] จุดไฟด้วย, See also: ทำให้ลุกไหม้ด้วย
kindle[VT] จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. lighten, ignite
light up[PHRV] จุดไฟสูบบุหรี่
light[VT] จุดไฟ, See also: จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ, Syn. ignite, kindle
lit[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
lit[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
put a match to[IDM] จุดไฟเผา, Syn. catch alight, place to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enkindle(เอนคิน'เดิล) vt.,vi. จุดไฟ,กระตุ้นให้เร่าร้อน,กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง., See also: enkindler n. ดูenkindle, Syn. light
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
firing(ไฟ'เออะริง) n. การยิง,การจุดไฟ,การก่อไฟ,เชื้อเพลิง,การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame,ignite,excite ###A. discourage
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
lighter(ไล'เทอะ) n. ผู้จุดไฟ,เครื่องจุดไฟ,ไฟแช็ก ,เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น. vt.ขนส่ง ด้วยเรือดังกล่าว
lighting(ไล'ทิง) n. การจุดไฟ,การส่องแสงสว่าง,การจัดไฟ,อุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง
lit(ลิท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ light (จุดไฟ,ลง,ลงจากม้า..)
litten(ลิท'เทิน) adj. จุดไฟแล้ว,ลงมาแล้ว
tinder(ทิน'เดอะ) n. วัตถุสำหรับติดไฟ,เชื้อจุดไฟ., See also: tinderlike adj. tindery adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
enkindle(vt) กระตุ้น,จุดไฟ,ติดไฟ,ทำให้กระฉับกระเฉง
fire(vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
ignition(n) การจุดไฟ,ขบวนการเผาไหม้
kindle(vt) จุดไฟ,ปลุก,ก่อไฟ,กระตุ้น
light(vi) จุดไฟ,เปิดไฟ,ลุกเป็นไฟ,จุดบุหรี่,มีชีวิตชีวา
light(vt) ส่องแสง,จุดไฟ,เปิดไฟ,ฉายไฟ
rekindle(vt) ก่อขึ้นใหม่,จุดไฟอีก,คุขึ้นอีก,ลุกไหม้อีก

German-Thai: Longdo Dictionary
zünden(vt) |zündete, hat gezündet| จุด , จุดไฟ เช่น Frank zündet schon wieder eine neue Zigarette. = ฟรังค์จุดบุหรี่มวนใหม่อีกตัวแล้ว, eine Kerze zünden จุดเทียน, See also: S. feuern
Feuer machenจุดไฟ, จุดเพลิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top