ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

がっちり

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -がっちり-, *がっちり*
Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がっちり[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You and I must stick close, back to back.がっちり組んで助け合わねばならない。
He is a tall and strongly built man.彼は背が高く骨組みのがっちりした人だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dad has a cabin there and you get the most outrageous tan.[JA] ...そこでがっちり日焼けよ Flipped (2010)
I mean, this guy is waist-deep in security.[JA] 彼はがっちり警備に護られてる Human for a Day (2015)
Not muscular, but not soft either.[JA] がっちりはしてなくて でも 弱々しくも無かった Red John's Footsteps (2009)
That was the first view of the machine that was to mold his thoughts and actions most of his life.[JA] その車を見たことで 彼の生涯の進路は がっちり決まったのです Tucker: The Man and His Dream (1988)
You circled the wagons around your own people.[JA] 君はがっちりと守りを固めた Super Powers (2015)
Because rumor has it Sherry's already staking her claim on him.[JA] シェリーが、彼にがっちり狙いを 定めているって噂よ Flipped (2010)
His hold over King Théoden is now very strong.[JA] 奴はセオデン王を がっちりと支配しておる The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top