ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humpback

HH AH1 M P B AE2 K   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humpback-, *humpback*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humpback[N] หลังโกง, See also: หลังค่อม
humpbacked[ADJ] หลังค่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked

English-Thai: Nontri Dictionary
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ Casualties of War (1989)
- Sure you do. It's just humpbacked and crooked, you know?คุ้มสิ แกล่อมาไม่รู้กี่ร้อยแล้ว Casualties of War (1989)
Currently, Japan has research programs that involve killing minke whales, fin whales, sei whales, and humpback whales.เราไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ว่าทำไมเจ้าพวกนี้ถึงพิเศษนัก พวกเขาใช้เสียงใต้น้ำในการกวาดต้อน The Cove (2009)
This weekend, the thin, mournful cry of the humpback whale echoed through London's Trafalgar Square, as thousands of demonstrators demanded an end to all whale killing.ถูกส่งให้ไปดูทางซ้าย พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆ และทำงานค่อนข้างเร็ว เพราะว่าอยากเริ่มงาน The Cove (2009)
I think there's some humpback whales...พวกมันรู้จักตัวตนเอง เหมือนกับที่มนุษย์รู้จัก The Cove (2009)
Along with the yearly southern migration of the humpback whales along the East Coast waters,พร้อมกับการย้ายถิ่นตอนใต้ประจำปี ของปลาวาฬหลังค่อม ตลอดน่านน้ำชายฝั่งตะวันออก Bait (2012)
Hawaii's humpback and monk seal populations, animals already on the endangered list.วาฬหลังค่อมและแมวน้ำม็องค์ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ ใกล้จะสูญพันธุ์ Kupale (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback   FR: bossu ; voûté

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMPBACK    HH AH1 M P B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humpback    (n) hˈʌmp-bæk (h uh1 m p - b a k)
humpbacks    (n) hˈʌmp-bæks (h uh1 m p - b a k s)
humpbacked    (j) hˈʌmp-bækt (h uh1 m p - b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] humpback; camel, #17,724 [Add to Longdo]
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, / ] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback, #64,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buckelige {m,f}; Buckeliger | Buckeligen {pl}humpback | humpbacks [Add to Longdo]
Buckelwal {m}; Knurrwal {m} [zool.]humpback whale; humpbacked whale; hunchback whale; hunchback; bunch whale; knucklehead (Megaptera novaeangliae) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia) [Add to Longdo]
樺太鱒[からふとます;カラフトマス, karafutomasu ; karafutomasu] (n) (uk) pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha); humpback salmon [Add to Longdo]
座頭鯨[ざとうくじら;ザトウクジラ, zatoukujira ; zatoukujira] (n) (uk) humpback whale (Megaptera novaeangliae) [Add to Longdo]
八丈宝貝[はちじょうだからがい;はちじょうたからがい;ハチジョウダカラガイ;ハチジョウタカラガイ, hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai ; hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai] (n) (uk) (See 宝貝・たからがい) chocolate cowry (Mauritia mauritiana); humpback cowry [Add to Longdo]
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humpback \Hump"back`\, n. [Cf. {Hunchback}.]
   1. A crooked back; a humped back. --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   2. A humpbacked person; a hunchback.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) Any whale of the genus {Megaptera}, characterized by a
      hump or bunch on the back. Several species are known.
      The most common ones in the North Atlantic are
      {Megaptera longimana} of Europe, and {Megaptera
      osphyia} of America; that of the California coasts is
      {Megaptera versabilis}.
    (b) A small salmon ({Oncorhynchus gorbuscha}), of the
      northwest coast of America; the {humpbacked salmon}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humpback
   n 1: an abnormal backward curve to the vertebral column [syn:
      {kyphosis}, {humpback}, {hunchback}]
   2: a person whose back is hunched because of abnormal curvature
     of the upper spine [syn: {humpback}, {hunchback},
     {crookback}]
   3: large whalebone whale with long flippers noted for arching or
     humping its back as it dives [syn: {humpback}, {humpback
     whale}, {Megaptera novaeangliae}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top