ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลังค่อม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลังค่อม-, *หลังค่อม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maroteux-Lamy Syndromeหลังค่อมอกแหลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Baby, stand up straight.เบบี้ อย่ายืนหลังค่อม Dirty Dancing (1987)
He got a crooked back where a horse kicked him one day.เขาหลังค่อมเพราะเคยถูกม้าเตะ Of Mice and Men (1992)
We gathered all here today, from the straightest to the hunchbakcs, all of usวันนี้เรามารวมกันทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่ที่หลังตรงสุดจนถึงพวกหลังค่อม ทั้งหมดเลย March of the Penguins (2005)
But you're gonna wear your hair down, though, right?แต่คุณต้องใส่ให้ผมตกลงมา คิดงั้นไหม๊ รู้ไหม๊ ปิดไว้เหมือนหลังค่อม Kung Fu Fighting (2007)
Torres' advice about getting the surgery, you know, your shoulder is probably gonna be pretty swollen and purple-- you know, kind of like a hunchback?รู้ไหม๊,เป็นไปได้มากที่ ไหล่ของคุณจะบวมและม่วง รู้ไหม๊ ดูเหมืนอคนหลังค่อมเลย Kung Fu Fighting (2007)
He has hit the hunchback! He has hit the hunchback!เขาตีคนหลังค่อมHeyy Babyy (2007)
The hunchback will be back! The hunchback will be back!คนหลังค่อมจะกลับมา! Heyy Babyy (2007)
- Hunchback.คนหลังค่อม Ghosts (2008)
Otherwise I'll end up with backbreakers like my mum or the Queen.ไม่อย่างงั้น ฉันคงหลังค่อม เหมือนแม่หรือควีนแน่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Yeah,some hunchback prick in a kilt hit a rock with a stick.ใช่,คนหลังค่อมสวมกระโปรงพับจีบลายสก๊อต ตีลูกหินด้วยไม้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I've got to hunch over and change my shape so they think I'm just some old Japanese guy.ผมต้องทำหลังค่อม และเปลี่ยนรูปร่างของผม พวกเค้าจะได้คิดว่า ผมเป็นแค่ตาแก่ญี่ปุ่นธรรมดาคนนึง The Cove (2009)
There's evidence of spinal kyphosis, which would have given her a hunched posture.หลักฐานของโพรงกระดูกสันหลัง บ่งบอกว่าเธอเป็นคนหลังค่อม The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humpback[N] หลังโกง, See also: หลังค่อม
humpbacked[ADJ] หลังค่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม
round-backed(เรานดฺ'แบคดฺ) adj. หลังค่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top