ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunchback

HH AH1 N CH B AE2 K   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunchback-, *hunchback*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunchback[N] คนหลังค่อม, See also: คนหลังโก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our hunchback traitor led Xerxes' Immortals to the hidden goat path behind us.การประจัญจบสิ้นแล้ว ลีโอนายเดิส ! การประจัญจบสิ้น เมื่อข้ากล่าวว่าจบสิ้น ! 300 (2006)
The hunchback will be back! The hunchback will be back!คนหลังค่อมจะกลับมา! Heyy Babyy (2007)
Yeah,some hunchback prick in a kilt hit a rock with a stick.ใช่,คนหลังค่อมสวมกระโปรงพับจีบลายสก๊อต ตีลูกหินด้วยไม้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
- You sure? You're not going to turn Arthur into a hunchback camel or a horny eyed toad?เจ้าจะไม่ทำให้อาร์เธอร์กลายเป็นอูฐหรือกบ ? Sweet Dreams (2009)
Yeah. That one is the Hunchback of Notre Dame.ใช่ ตัวนั้นคือ คนหลังค่อมของ Notre Dame Super 8 (2011)
I was told a hunchback was accountable for the fall of the Hot Gates.ผมก็บอกว่าหลังค่อมเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับความพ่ายแพ้ของเทอร์โม 300: Rise of an Empire (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNCHBACK    HH AH1 N CH B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunchback    (n) hˈʌntʃbæk (h uh1 n ch b a k)
hunchbacks    (n) hˈʌntʃbæks (h uh1 n ch b a k s)
hunchbacked    (j) hˈʌntʃbækt (h uh1 n ch b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] hunchback, #48,638 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] hunchbacked, #127,470 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] hunchbacked; walk alone, #151,946 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buckel {m} | Buckel {pl}hunchback | hunchbacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P) [Add to Longdo]
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunchback \Hunch"back`\, n. [Cf. {Humpback}.]
   A back with a hunch or hump; also, a hunchbacked person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunchback
   n 1: an abnormal backward curve to the vertebral column [syn:
      {kyphosis}, {humpback}, {hunchback}]
   2: a person whose back is hunched because of abnormal curvature
     of the upper spine [syn: {humpback}, {hunchback},
     {crookback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top