Search result for

ค่อม

(32 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่อม-, *ค่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม[N] Hypomesecs squamosus, Thai definition: ชื่อด้วงปีกแข็งชนิด Hypomesecs squamosus ในวงศ์ Carculionidae ลำตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้นๆ ตัวและปีกมีสีเขียวเหลือบทอง
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ
ค่อม[ADJ] dwarf, See also: diminutive, stunted, hunchbacked, stoop-shouldered, Syn. เตี้ย, Thai definition: ที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้อมก. น้อมลง, ก้มหลัง, โน้มลง เช่น ไม้ค้อมมีลูกน้อม นวยงาม (โลกนิติ).
ค่อมว. เตี้ยผิดธรรมดาและหลังงอ เช่น คนค่อม, เรียกหลังที่งอมาก ว่า หลังค่อม
ค่อมที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา (ใช้แก่สัตว์หรือต้นไม้) เช่น ช้างค่อม กล้วยหอมค่อม.
ค่อมน. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Hypomeces squamosus (Fabricius) ในวงศ์ Curculionidae ลำตัวด้านบนโค้งนูน ยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้น ๆ ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง, ค่อมทอง หรือ ทับเล็ก ก็เรียก.
ค่อมทองดู ค่อม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Otherwise I'll end up with backbreakers like my mum or the Queen.ไม่อย่างงั้น ฉันคงหลังค่อม เหมือนแม่หรือควีนแน่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Yeah,some hunchback prick in a kilt hit a rock with a stick.ใช่,คนหลังค่อมสวมกระโปรงพับจีบลายสก๊อต ตีลูกหินด้วยไม้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I've got to hunch over and change my shape so they think I'm just some old Japanese guy.ผมต้องทำหลังค่อม และเปลี่ยนรูปร่างของผม พวกเค้าจะได้คิดว่า ผมเป็นแค่ตาแก่ญี่ปุ่นธรรมดาคนนึง The Cove (2009)
There's evidence of spinal kyphosis, which would have given her a hunched posture.หลักฐานของโพรงกระดูกสันหลัง บ่งบอกว่าเธอเป็นคนหลังค่อม The Witch in the Wardrobe (2010)
"with back bent as though burdened by great weight of guilt"? "Guilt.""หลังโค้งค่อมงอ - ถูกตัดสินว่ามีัความผิด" - "มีความผิด" The Witch in the Wardrobe (2010)
Yeah. That one is the Hunchback of Notre Dame.ใช่ ตัวนั้นคือ คนหลังค่อมของ Notre Dame Super 8 (2011)
You're not stealing lollipops anymore, Humpty. This is getting serious.เจ้าไม่ได้ขโมยแค่อมยิ้มนะ ฮัมพ์ตี้ นี่มันจริงจังมากขึ้นแล้วนะ Puss in Boots (2011)
Along with the yearly southern migration of the humpback whales along the East Coast waters,พร้อมกับการย้ายถิ่นตอนใต้ประจำปี ของปลาวาฬหลังค่อม ตลอดน่านน้ำชายฝั่งตะวันออก Bait (2012)
Hawaii's humpback and monk seal populations, animals already on the endangered list.วาฬหลังค่อมและแมวน้ำม็องค์ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ ใกล้จะสูญพันธุ์ Kupale (2012)
Did you get us a table at Hunchback's?แล้วได้จองโต๊ะที่ห้องอาหารคนค่อมไว้มั้ยฮึ Hotel Transylvania (2012)
Malcolm Beech. Julia Harper.มัลค่อม บีช จูเลีย ฮาเปอร์ Oblivion (2013)
All I'll ever be is a slow, pale, hunched-over, dead-eyed zombie.ทุกสิ่งที่นายเป็นคือซอมบี้ เชื่องช้า ซีดเซียว เดินหลังค่อม ดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวา Warm Bodies (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[n. exp.] (khǿm) EN: ?   FR: ?
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม
round-backed(เรานดฺ'แบคดฺ) adj. หลังค่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top