ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humpbacked

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humpbacked-, *humpbacked*, humpback, humpbacke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humpbacked[ADJ] หลังค่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ Casualties of War (1989)
- Sure you do. It's just humpbacked and crooked, you know?คุ้มสิ แกล่อมาไม่รู้กี่ร้อยแล้ว Casualties of War (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humpbacked    (j) hˈʌmp-bækt (h uh1 m p - b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, / ] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback, #64,461 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humpbacked \Hump"backed`\, a.
   Having a humped back.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humpbacked
   adj 1: characteristic of or suffering from kyphosis, an
       abnormality of the vertebral column [syn: {crookback},
       {crookbacked}, {humped}, {humpbacked}, {hunchbacked},
       {gibbous}, {kyphotic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top