ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crookback

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crookback-, *crookback*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.

Japanese-English: EDICT Dictionary
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crookback \Crook"back`\ (kr[oo^]k"b[a^]k`), n.
   A crooked back; one who has a crooked or deformed back; a
   hunchback.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crookback \Crook"back`\, a.
   Hunched. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crookback
   adj 1: characteristic of or suffering from kyphosis, an
       abnormality of the vertebral column [syn: {crookback},
       {crookbacked}, {humped}, {humpbacked}, {hunchbacked},
       {gibbous}, {kyphotic}]
   n 1: a person whose back is hunched because of abnormal
      curvature of the upper spine [syn: {humpback}, {hunchback},
      {crookback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top