Search result for

holly

(68 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holly-, *holly*, hol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holly[N] ต้นฮอลลิ เป็นพืชที่มีผลสีแดง และอยู่ในตระกูล Ilex
Hollywood[SL] คำเรียกคนที่แต่งตัวหรูและใส่แว่นกันแดด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holly(ฮอล'ลี) n. ต้นฮอลลี
hollyhockn. พืชไม้ดอกต้นสูงจำพวกหนึ่ง,ดอกของต้นดังกล่าว
hollywoodn. ฮอลลีวูด,โรงถ่ายภาพยนต์,ชื่อเมือง
wholly(โฮล'ลี,โฮ'ลี) adv. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
holly(n) ต้นฮอลลี่
wholly(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งอัน,ทั้งเพ,ทั่วไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little emma--turns out she's less holly hobbieเอมม่าน้อยนั่น เธอเลิกอ่านนิทานกล่อมเด็กแล้ว There Might be Blood (2008)
Holly got a new kidney, her heart blows up.ฮอลลี่ได้รับไตใหม่ หัวใจเธอโป่งพอง Not Cancer (2008)
Our exclusive hollywood premiere party with the cast.เพื่อปาร์ตี้ส่วนตัว กับเหล่านักแสดง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
On the show, we have our own hollywood secrets --ในฮีโร่ พวกเราก็มี ความลับของเราเช่นกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Hollywood?ฮอลลีวูด? Bolt (2008)
This is my literary agent from Hollywood.นี่เป็นทีมที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ผม\ จากฮอลีวูด Frost/Nixon (2008)
It's not a phony-baloney Hollywood body.ที่นี่ไม่ใช่ "โรงยิมสวยผิดธรรมชาติ" นะ Burn After Reading (2008)
I would be laughed out of Hollywood.ฉันอยากจะสวยผิดธรรมชาติ Burn After Reading (2008)
She's a rising star in Hollywood.เธอคือดาวจรัสแสงในฮอลลีวู้ด แค่วันนี้วันเดียว Loyal and True (2008)
- Tina, come on. - You're so fucking Hollywood!ที่น่า ไม่เอาน่า Loyal and True (2008)
Holly shit...แม่เจ้าโว้ย.. Gamer (2009)
It's unbelievable, holly. They've got... they've got windmills on the roof.นี่นักสิบริค เมสเซอร์ เขาขอตรวจดูรอบๆ Trust Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hollyHollywood isn't what it used to be.
hollyI cannot help but be concerned about the commercialism of Hollywood movies.
hollyI visited Hollywood while I stayed in Los Angeles.
hollyManga are to the Japanese film industry what bestsellers are to Hollywood.
hollyMy dream is to make it as an actor in Hollywood.
hollyThe Oscar ceremonies are Hollywood's biggest extravaganza.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
ฮอลลี่ฮ็อค [n.] (høllīhǿk) EN: Hollyhock   
ฮอลลีวูด[n. prop.] (Høllīwūt = Hønlīwūt) EN: Hollywood   FR: Hollywood
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly   FR: entièrement ; complétement ; le tout
เหงือกปลาหมอดอกขาว [n. exp.] (ngeūakplāmø døk khāo) EN: Sea holly   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLY    HH AA1 L IY0
HOLLY'S    HH AA1 L IY0 Z
HOLLYHEAD    HH AO1 L IY0 HH EH2 D
HOLLYHOCK    HH AA1 L IY0 HH AA2 K
HOLLYWOOD    HH AA1 L IY0 W UH2 D
HOLLYFIELD    HH AA1 L AH0 F IY2 L D
HOLLYFIELD    HH AA1 L IY0 F IY2 L D
HOLLYHOCKS    HH AA1 L IY0 HH AA2 K S
HOLLYWOOD'S    HH AA1 L IY0 W UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holly    (n) (h o1 l ii)
Hollywood    (n) (h o1 l i w u d)
hollyhock    (n) (h o1 l i h o k)
hollyhocks    (n) (h o1 l i h o k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hollywoodschaukel {f}swing hammock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
ハリウッドスター[, hariuddosuta-] (n) (col) Hollywood star [Add to Longdo]
ハリウッド映画[ハリウッドえいが, hariuddo eiga] (n) Hollywood movie [Add to Longdo]
ホーリー;ホリー[, ho-ri-; hori-] (n) (1) (See 西洋柊) English holly (Ilex aquifolium); (n,n-pref) (2) holy [Add to Longdo]
ホリホック[, horihokku] (n) hollyhock [Add to Longdo]
モチノキ科;黐木科;黐の木科[もちのきか(黐木科;黐の木科);モチノキか(モチノキ科), mochinokika ( chi ki ka ; chi no ki ka ); mochinoki ka ( mochinoki ka )] (n) Aquifoliaceae (plant family); holly [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵,冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) [Add to Longdo]
葵祭[あおいまつり, aoimatsuri] (n) hollyhock festival [Add to Longdo]
花葵[はなあおい, hanaaoi] (n) hollyhock [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬青[dōng qīng, ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄥ, ] holly [Add to Longdo]
冬青树[dōng qīng shù, ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄥ ㄕㄨˋ, / ] holly [Add to Longdo]
好莱坞[Hǎo lái wù, ㄏㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, / ] Hollywood [Add to Longdo]
蜀葵[shǔ kuí, ㄕㄨˇ ㄎㄨㄟˊ, ] hollyhock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holly \Hol"ly\ (h[=o]l"l[y^]), adv.
   Wholly. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holly \Hol"ly\ (h[o^]l"l[y^]), n. [OE holi, holin, AS. holen,
   holegn; akin to D. & G. hulst, OHG. huls hulis, W. celyn,
   Armor. kelen, Gael. cuilionn, Ir. cuileann. Cf. 1st {Holm},
   {Hulver}.]
   1. (Bot.) A tree or shrub of the genus {Ilex}. The European
    species ({Ilex Aquifolium}) is best known, having glossy
    green leaves, with a spiny, waved edge, and bearing
    berries that turn red or yellow about Michaelmas.
    [1913 Webster]
 
   Note: The holly is much used to adorn churches and houses, at
      Christmas time, and hence is associated with scenes of
      good will and rejoicing. It is an evergreen tree, and
      has a finegrained, heavy, white wood. Its bark is used
      as a febrifuge, and the berries are violently purgative
      and emetic. The American holly is the {Ilex opaca}, and
      is found along the coast of the United States, from
      Maine southward. --Gray.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The holm oak. See 1st {Holm}.
    [1913 Webster]
 
   {Holly-leaved oak} (Bot.), the black scrub oak. See {Scrub
    oak}.
 
   {Holly rose} (Bot.), a West Indian shrub, with showy, yellow
    flowers ({Turnera ulmifolia}).
 
   {Sea holly} (Bot.), a species of Eryngium. See {Eryngium}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holm \Holm\ (h[=o]m; 277), n. [OE., prob. from AS. holen holly;
   as the holly is also called holm. See {Holly}.] (Bot.)
   A common evergreen oak, of Europe ({Quercus Ilex}); -- called
   also {ilex}, and {holly}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holly
   n 1: any tree or shrub of the genus Ilex having red berries and
      shiny evergreen leaves with prickly edges
   2: United States rock star (1936-1959) [syn: {Holly}, {Buddy
     Holly}, {Charles Hardin Holley}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top