ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gory

G AO1 R IY0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gory-, *gory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gory[ADJ] เต็มไปด้วยเลือด, See also: เลือดท่วม, นองไปด้วยเลือด, โชกเลือด, Syn. blood-stained, blood-soaked
gory[N] เลือด, Syn. blood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
amphigory(แอม' ฟิกอรี) n. โคลงกลอนหรือกลุ่มประโยคที่ไร้ความหาย -amphigoric adj. (nonsensical parody, amphigouri
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล

English-Thai: Nontri Dictionary
gory(adj) เต็มไปด้วยเลือด,อาบเลือด,นองเลือด,เปื้อนเลือด
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't leave out nothing. We love gory detail here.อย่าปล่อยให้เราสงสัย ที่นี้ชอบรายละเอียด The Secret Life of Pets (2016)
You want to hear the gory details that the ring survived Dachau and her grandfather did not?You want to hear the gory details that the ring survived Dachau and her grandfather did not? Pilot (2015)
And don't spare all the gory details.แต่อย่าเล่าพวกรายละเอียด นองเลือดละ Bitchcraft (2013)
Look, I'm not going to burden you with the gory details.ฟังนะ ฉันจะไม่ให้เธอต้องรับภาระเรื่องเหตุการณ์นองเลือดหรอกนะ We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
We're keeping it vague, avoiding the gory details, and focusing on Victoria's miraculous return.ฉันมีแผนการชักจูงไว้ในใจแล้ว พวกเราต้องทำ ให้ดูคลุมเครือ หลีกเลี่ยงรายละเอียดเกี่ยวกับคราบเลือด Confidence (2012)
Stefan filled me in on all the gory Damon details.รักนองเลือด เรื่องของเดมอน My Brother's Keeper (2012)
You don't have to recount all the gory details.เธอไม่ต้องเล่าทุกรายละเอียดหรอก Blood Is the New Black (2012)
Come on, I'll tell you all the gory details.มาน่า ผมจะบอกคุณ อย่างละเอียดยิบ What We Have Is Worth the Pain (2012)
Dude, keep the gory details to your gory self?เพื่อน เอาข้อมูลดีๆ เก็บไว้เองเถอะ Can't See the Fae-Rest (2011)
I think that means you owe me gory details. Oh, no.และฉันคิดว่ามันหมายถึงนายเป็นหนี้ฉัน รายละเอียดที่โชกเลือดสักสองสามเรื่อง Exile on Main St. (2010)
The press won't let up. They want all the gory details.นักข่าวไม่ยอมปล่อย อยากรู้รายละเอียดการตาย My Bad (2010)
I'll spare you the gory details.ฉันกำลังส่งข้อมูลให้ Chuck Versus the American Hero (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
การเปรียบเทียบ[n.] (kān prīepthīep) EN: allegory   FR: allégorie [f]
คตินิยาย[n.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable   FR: allégorie [f] ; parabole [f]
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number   FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; platoon ; section   FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f] ; peloton [m]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category   FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GORY    G AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gory    (j) gˈɔːriː (g oo1 r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis) [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
アレゴリー[, aregori-] (n) allegory [Add to Longdo]
イベントカテゴリ[, ibentokategori] (n) {comp} event category [Add to Longdo]
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus) [Add to Longdo]
エメリーズグレゴリー[, emeri-zuguregori-] (n) Emery's gregory (Stegastes emeryi) [Add to Longdo]
カテゴリー(P);カテゴリ[, kategori-(P); kategori] (n) category (ger [Add to Longdo]
カテゴリーキラー[, kategori-kira-] (n) category killer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] layout category [Add to Longdo]
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] functional category [Add to Longdo]
非保護領域[ひほごりょういき, hihogoryouiki] unprotected area [Add to Longdo]
保護領域[ほごりょういき, hogoryouiki] protected area [Add to Longdo]
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
御陵[ごりょう, goryou] Grab(mal) des Kaisers=der Kaiserin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gory \Gor"y\, a. [From {Gore}.]
   [1913 Webster]
   1. Covered with gore or clotted blood.
    [1913 Webster]
 
       Thou canst not say I did it; never shake
       Thy gory locks at me.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Bloody; murderous. "Gory emulation." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gory
   adj 1: covered with blood; "a bloodstained shirt"; "a gory
       dagger" [syn: {bloodstained}, {gory}]
   2: accompanied by bloodshed; "this bitter and sanguinary war"
     [syn: {gory}, {sanguinary}, {sanguineous}, {slaughterous},
     {butcherly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top