ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salon

S AH0 L AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salon-, *salon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salon(n) ร้านเสริมสวย, See also: ซาลอน
salon(n) ร้านขายเสื้อผ้าที่แพงและทันสมัย
salon(n) การชุมนุมสังสรรค์ในห้อง
salon(n) ห้องโถง (เช่น ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่), Syn. hall
salon(n) งานแสดงศิลปะประจำปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่, ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ, การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) , ห้องโถง, ร้านแฟชั่น, การแสดงศิลปกรรมประจำปี, ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
passalong(แพส'ซะลอง) n. การส่งผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
salon(n) ห้องโถง, ห้องรับแขก, ร้านแฟชั่น
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salonเสวนาสโมสร, ซาลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Salon d'Automneนิทรรศการศิลปกรรมซาลงโดตอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Salon des Refusesนิทรรศการศิลปกรรมซาลงเดเรอฟูเซ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Salon, Theนิทรรศการศิลปกรรมซาลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Owns a nail salon and always smells like methylmethacrylate.เป็นเจ้าของร้านทำเล็บ กลิ่นเธอก็เหมือนยาทาเล็บ Juno (2007)
Might sound like a hair salon but it don't fucking look like one, I can tell you.อาจฟังคล้ายๆ ร้านทำผม แต่คนละเรื่องกันเลยน่ะ จะบอกให้ RocknRolla (2008)
Salon confirmed that she was here yesterday.What do you think this is? Power Trip (2008)
They just came to the nail salon looking for me.พวกเขาเพิ่งมา ที่ร้านทำเล็บตามหาฉัน Better Half (2008)
And My Salon Is Not Doing That Greatและร้านเสริมสวยพี่ก็ไม่ได้ดีเด่อะไร The Manhattan Project (2008)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
Cutie da bomb met her at a beauty salon When I'm in need With a baby Louis Vuitton# พบหล่อนที่ร้านเสริมสวย พร้อมหลุยส์ วิตตอง ในอ้อมแขน # Showmance (2009)
Yeah, Aunt Connie's salons haven't been doing so well.ใช่ ร้านทำผมของป้าคอนนี่ ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก Everybody Says Don't (2009)
Or having to go to the salon every week to have my hair permed.หรือพวกที่ต้องไปทำผม ที่ซาลอนทุกสัปดาห์ Preggers (2009)
Secret salons for the elite of academic institutions.การประชุมสังสรรค์ลับสำหรับคนชั้นสูงของนักศึกษาสถาบัน The Lost Boy (2009)
And after a healthy workout session, come visit our beauty salon to take care of fur styles and pamper your paws.และหลังจากสุขภาพดีแล้วแวะมาแผนกเสริมความงามของเรา ดูแลทรงขน เดิ้นๆ และทำเล็บเก๋ๆ Hotel for Dogs (2009)
I used to sneak "Vogues" out of my aunt's hair salon and make my own high fashion paper dolls.ฉันจามเป็นคำว่า "โว้ก" ที่ร้านทำผมของป้าเลยนะ และทำแฟชั่นตุ๊กตากระดาษเล่นเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salonHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?
salonPlease enjoy a calm time in a relaxed atmosphere beauty salon.
salonShe goes to the beauty salon at least once a week.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องนั่งเล่น[hǿng nanglen] (n) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room  FR: salon [ m ] ; salle de séjour [ f ] ; séjour [ m ]
ห้องพัก[hǿng phak] (n, exp) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room  FR: salon [ m ] ; salle de repos [ f ] ; salle d'attente [ f ]
ห้องรับแขก[hǿng rapkhaēk] (n) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall  FR: salon [ m ] ; accueil [ m ]
การแสดงรถยนต์[kān sadaēng rotyon] (n, exp) EN: motor show  FR: salon automobile [ m ]
งานแสดง[ngān sadaēng] (n, exp) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition  FR: foire [ f ] ; exposition [ f ] ; exhibition [ f ] ; salon [ m ]
งานแสดงสินค้า[ngān sadaēng sinkhā] (n, exp) EN: trade fair ; expo ; exhibition  FR: exposition [ f ] ; foire [ f ] ; salon [ m ]
ร้านเสริมสวย[rān soēmsūay] (n, exp) EN: beauty shop ; beauty parlor ; beauty salon ; ladies' hairdressing salon  FR: salon de beauté [ m ] ; institut de beauté [ m ]
ร้านตัดผม[rān tat phom] (n, exp) EN: barber  FR: salon de coiffure [ m ]
โรงนวด[rōng nūat] (n, exp) EN: massage parlour ; massage parlor (Am.) ; massage shop ; massage pavilion  FR: salon de massage [ m ]
สถานอาบอบนวด[sathān āp øp nūat] (n, exp) EN: massage parlour ; massage parlor (Am.)  FR: salon de massage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SALON S AH0 L AA1 N
SALONE S AH0 L OW1 N
SALONS S AH0 L AA1 N Z
SALONGA S AH0 L AO1 NG G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salon (n) sˈælɒn (s a1 l o n)
salons (n) sˈælɒnz (s a1 l o n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙龙[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salon { m } | Salons { pl }drawing-room; parlor [ Am. ] | parlors [Add to Longdo]
Salon { m }saloon; salon [Add to Longdo]
Salon { m } (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant) [Add to Longdo]
Salonlöwe { m }lounge lizard [Add to Longdo]
Salonwagen { m }saloon car [Add to Longdo]
salonfähig { adj } | salonfähiger | am salonfähigstenpresentable | more presentable | most presentable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルサロ[arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
エステサロン[esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei [Add to Longdo]
エステティックサロン[esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei [Add to Longdo]
サロン[saron] (n) (1) salon (fre [Add to Longdo]
サロンミュージック[saronmyu-jikku] (n) salon music [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙一[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙二[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ビューティーサロン[byu-tei-saron] (n) beauty salon [Add to Longdo]
ピンクサロン[pinkusaron] (n) pink salon [Add to Longdo]
奥座敷[おくざしき, okuzashiki] (n) (See 表座敷) inner parlor; inner parlour; salon; living room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salon \Sa`lon"\, n. [F. See {Saloon}.]
   1. An apartment for the reception of company; hence, in the
    plural, fashionable parties; circles of fashionable
    society.
    [1913 Webster]
 
   2. An apartment for the reception and exhibition of works of
    art; hence, an annual exhibition of paintings, sculptures,
    etc., held in Paris by the Society of French Artists; --
    sometimes called the {Old Salon}.
 
   {New Salon} is a popular name for an annual exhibition of
    paintings, sculptures, etc., held in Paris at the Champs
    de Mars, by the Soci['e]t['e] Nationale des Beaux-Arts
    (National Society of Fine Arts), a body of artists who, in
    1890, seceded from the Soci['e]t['e] des Artistes
    Fran[,c]ais (Society of French Artists).
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salon
   n 1: gallery where works of art can be displayed
   2: a shop where hairdressers and beauticians work [syn: {salon},
     {beauty salon}, {beauty parlor}, {beauty parlour}, {beauty
     shop}]
   3: elegant sitting room where guests are received

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 salon /salɔ̃/ 
  lounge; parlour; salon; sitting-room

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Salon /salõ/ 
  drawing-room; salon; saloon; [Am.] parlor

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 salon /salɔn/
  lounge; parlour; salon; sitting‐room

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top