ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrink from

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrink from-, *shrink from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrink from[PHRV] หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว), See also: หลบหลีกจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's a shrink from boston doing in fairview?จิตแพทย์จากบอสตันมาทำอะไรที่แฟร์วิวน่ะ Bargaining (2009)
The shrink from the list?จิตแพทย์ในรายชื่อน่ะเหรอ Adam Raised a Cain (2009)
To shrink from responsibilities.เป็นคนที่ยอมสละความรับผิดชอบ Voyage of Temptation (2010)
He called this kind of stellar death a "supernova"... and predicted that the dying star would shrink from about a million miles across to only ten.เขาเรียกว่าชนิดของการเสียชีวิต ของดาวฤกษ์นี้ "ซูเปอร์โนวา" และคาดการณ์ว่าดาวที่ กำลังจะตายจะหดตัวลง จากประมาณล้านไมล์ ข้ามไปเพียงสิบ Unafraid of the Dark (2014)
Never one to shrink from an honest challenge.- โอะโอ เอาเลย Avengers: Age of Ultron (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shrink fromIf you wish to get on in the world, you must not shrink from effort.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qūn, ㄑㄩㄣ, ] shrink from, #51,854 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrink from
   v 1: avoid (one's assigned duties); "The derelict soldier
      shirked his duties" [syn: {fiddle}, {shirk}, {shrink from},
      {goldbrick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top