หรือคุณหมายถึง eyewitneß?
Search result for

eyewitness

(21 entries)
(1.5605 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyewitness-, *eyewitness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyewitness    [N] ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ประจักษ์พยาน, Syn. onlooker

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyewitnessOne eyewitness is better than ten earwitnesses.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา

English-Thai: Nontri Dictionary
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เห็นเหตุการณ์    [N] eyewitness, See also: witness, Syn. ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์โดยเห็นว่า เรื่องราวดำเนินไปอย่างไร
สักขี    [N] eyewitness, Syn. สักขีพยาน, ประจักษ์พยาน, พยาน, Example: เขาไปเป็นสักขีพยานให้กับคดีนี้, Count unit: คน, Thai definition: พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเอง
ประจักษ์พยาน    [N] eyewitness, Syn. พยาน, พยานบุคคล, ผู้เห็นเหตุการณ์, ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์, Example: ้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล และสอบปากคำประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคน, Thai definition: พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษ์พยาน[n. exp.] (prajak phayān) EN: eye witness = eyewitness   FR: témoin oculaire [m]
สักขี[n.] (sakkhī) EN: eyewitness   FR: témoin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEWITNESS    AY0 W IH1 T N AH0 S
EYEWITNESSES    AY0 W IH2 T N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyewitness    (n) (ai1 w i t n @ s)
eyewitnesses    (n) (ai1 w i t n @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenzeugenbericht {m}eyewitness report [Add to Longdo]
Augenzeuge {f} | Augenzeugen {pl}eyewitness | eyewitnesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現認[げんにん, gennin] (n,vs) on-the-spot (report); eyewitness (report) [Add to Longdo]
目撃証言[もくげきしょうげん, mokugekishougen] (n) eyewitness testimony [Add to Longdo]
目撃情報[もくげきじょうほう, mokugekijouhou] (n) eyewitness report; eyewitness information [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目击者[mù jī zhě, ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, / ] eyewitness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eyewitness \Eye"wit`ness\, n.
   One who sees a thing done; one who has ocular view of
   anything.
   [1913 Webster]
 
      We . . . were eyewitnesses of his majesty. --2 Pet. i.
                          16.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyewitness
   n 1: a spectator who can describe what happened
   v 1: be present at an event and see it with one's own eyes

Are you satisfied with the result?

Go to Top