ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventual

AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventual-, *eventual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventual(adj) ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
eventually(adv) ในที่สุด, Syn. ultimately, finally
eventuality(n) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย, ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน, เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้, ผลสุดท้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย, ในขั้นสุดท้าย, ท้ายที่สุด, ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด, ในบั้นปลาย, ในตอนท้าย, ลงท้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. and Mrs. Copperbottom, I came all this way to tell you in person that your son, Rodney the man who got me off my big titanium tochis is now my right-hand bot and my eventual successor.คุณและคุณนายค็อปเปอร์บัทท่อม ผมมาที่เมืองนี้ เพื่อจะบอกคุณอย่างเป็นทางการว่า ร็อดนี่ย์ ลูกชายของคุณ ที่ย้ายก้นไทเทเนี่ยมเก่าๆ ของผม ออกมาจากความคิดเดิมๆ Robots (2005)
a virus which strips them of their powers and leads to their eventual death.ไวรัสที่จะกัดกินพวกเขาจากพลังเหนือธรรมชาติ และดึงพวกเขาไปสู่ความตาย Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Okay. Huge star, great publicity, terrific money versus eventual death.โอเค ดาราดัง ภาพลักษณ์ดี รวย... Music and Lyrics (2007)
Had the bombs being constructed here found their eventual intended target the devastation could...ที่มือระเบิดตั้งใจจะก่อเหตุ เพราะมีการค้นพบแผนการ ที่ต้องการจะทำลายจริงๆ Body of Lies (2008)
"the eventual result of which was our nation's collapse,และ ในท้ายที่สุดแล้ว ประเทศของเราก็จะล่มสลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
And you're right. This all is just stuff that leads to your eventual demise.แล้วคุณพูดถูก มันก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่จุดจบของชีวิตคุณ Up in the Air (2009)
Subject to entropy, decay and eventual death.เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เน่าเปื่อย และก็ตายไปในที่สุด The Zazzy Substitution (2010)
AND EVEN OUR EVENTUAL FATE.สถานที่ของเราในจักรวาล Beyond the Darkness (2010)
WHAT DARK MATTER MIGHT MEAN FOR OUR EVENTUAL FATE.สสารมืดอาจจะเป็นสิ่งที่ ที่ได้รับอนุญาตกาแล็ก ซีของเราในรูปแบบ Beyond the Darkness (2010)
~ gradually leaving me, my eventual fate ~~ค่อยๆจากฉันไป เจ้าโชคชะตา~ Finding Mr. Destiny (2010)
Zoe, we can't think in eventual terms, OK?ในที่สุดเธอก็จะเหนื่อยไปเอง โซอี้ เราคิดไปไกลขนาดนั้นไม่ได้ โอเค้ Dream Reaper (2012)
The more bodachs that show up, the bigger the eventual feast.ยิ่งมากันเยอะ เรื่องก็ยิ่งใหญ่โต Odd Thomas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventualAfter eight months he eventually started dating girls again.
eventualEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
eventualEventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.
eventualEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
eventualEventually the cruel man was sentenced to jail.
eventualEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
eventualEverything eventually gets easier with practice.
eventualHe carried on at his work eventually.
eventualHe eventually got into the bad habit of smoking.
eventualHe was eventually prevailed upon to accept the appointment.
eventualHe will eventually ruin himself.
eventualHe worked so hard that eventually he made himself ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
กรณี[køranī = karanī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
ในกรณีที่[nai karanī thī] (adv) EN: in case of ; in the even that ; if  FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
ในที่สุด[nai thīsut] (adv) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately  FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ไป ๆ มา ๆ[pai-pai mā-mā] (adv) EN: eventually ; in the end

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVENTUAL AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUAL IY0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUALLY IH0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY IH0 V EH1 N SH AH0 L IY0
EVENTUALITY AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0
EVENTUALITY IY0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0
EVENTUALLY(2) IY0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY(3) IY0 V EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventual (j) ˈɪvˈɛntʃuəʳl (i1 v e1 n ch u@ l)
eventually (a) ˈɪvˈɛntʃuəʳliː (i1 v e1 n ch u@ l ii)
eventuality (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtiː (i1 v e2 n ch u a1 l i t ii)
eventualities (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtɪz (i1 v e2 n ch u a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, / ] eventually; after all; anyhow, #26,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eventualfonds { m }contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität { f }; möglicher Fall | Eventualitäten { pl } | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität { f }eventuality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp, adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp, vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
究極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n, adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P) [Add to Longdo]
結局[けっきょく, kekkyoku] (n-adv, n) after all; eventually; in the end; (P) [Add to Longdo]
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv, n) later on; eventually; afterwards [Add to Longdo]
生き身は死に身;生き身は死身(io)[いきみはしにみ, ikimihashinimi] (exp) all that lives must eventually die [Add to Longdo]
早晩[そうばん, souban] (n-adv, n) sooner or later; eventually [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp, v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventual \E*ven"tu*al\, a. [Cf. F. ['e]ventiel. See {Event}.]
   1. Coming or happening as a consequence or result;
    consequential. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Final; ultimate. "Eventual success." --Cooper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Dependent on events; contingent. --Marshall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventual
   adj 1: expected to follow in the indefinite future from causes
       already operating; "hope of eventual (or ultimate)
       rescue"; "if this trend continues it is not reasonable to
       expect the eventual collapse of the stock market"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 eventual
  contingent; eventual

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top