ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chapter

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chapter-, *chapter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chapter(n) บท (ของหนังสือหรืองานเขียน), See also: เรื่อง, ตอน, ส่วนย่อย, Syn. section, episode
chapter(n) ส่วนที่สำคัญ (ของประวัติศาสตร์หรือชีวิตคน), See also: ช่วงเวลา, ตอน, Syn. phase, stage
chapter(n) สาขา (ขององค์กร สโมสรหรือสมาคม), Syn. branch
chapter and verse(idm) แหล่งข้อมูล, See also: แหล่งข่าว
chapter of accidents(idm) เรื่องโชคร้ายมาเป็นลำดับหรือเป็นชุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ, ตอน, ขั้นตอน, ส่วนแบ่งที่สำคัญ, คณะพระ, คณะสงฆ์, สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท, จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
chapter and versen. (การอ้าง) ถ้อยคำในบท, หลักฐาน
chapter housen. สถานที่ประชุมของคณะพระคริสเตียน

English-Thai: Nontri Dictionary
chapter(n) บท, ตอน, สาขา, คณะสงฆ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chapterตอน, ส่วน, บทหนึ่งของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chapter 19แผนปฏิบัติการบทที่ 19, Example: แผนการจัดการสารเคมีที่เป็นพิษอย่างเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อป้องกันการขนส่ง เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ และเป็นอันตรายอย่างผิดกฎหมายระหว่างชาติ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conferences on Environmental and Development : UNCED) หรือการประชุม The Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล แผนปฏิบัติการนี้ ประกอบด้วย 6 แผนหลัก คือ การขยายขอบเขตและเร่งรัดการประเมินการเสี่ยงสารเคมีระหว่างชาติ การจำแนกชั้นและการทำฉลากสารเคมีรูปแบบเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารเคมีที่เป็นพิษ และการเสี่ยงต่อสารเคมี การจัดทำโครงการลดการเสี่ยง การเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการจัดการด้านสารเคมีในระดับชาติ และการป้องกันการขนส่งเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษและเป็นอันตรายอย่างผิดกฎหมายระหว่างชาติ [สิ่งแวดล้อม]

WordNet (3.0)
chapter(n) a subdivision of a written work; usually numbered and titled
chapter(n) any distinct period in history or in a person's life
chapter(n) a local branch of some fraternity or association
chapter(n) an ecclesiastical assembly of the monks in a monastery or even of the canons of a church
chapter(n) a series of related events forming an episode
chapterhouse(n) a building attached to a monastery or cathedral; used as a meeting place for the chapter
chapterhouse(n) a house used as a residence by a chapter of a fraternity, Syn. fraternity house, frat house

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Chapter

n. [ OF. chapitre, F. chapitre, fr. L. capitulum, dim. of caput head, the chief person or thing, the principal division of a writing, chapter. See Chief, and cf, Chapiter. ] 1. A division of a book or treatise; as, Genesis has fifty chapters. [ 1913 Webster ]

2. (Eccl.) (a) An assembly of monks, or of the prebends and other clergymen connected with a cathedral, conventual, or collegiate church, or of a diocese, usually presided over by the dean.(b) A community of canons or canonesses.(c) A bishop's council.(d) A business meeting of any religious community. [ 1913 Webster ]

3. An organized branch of some society or fraternity as of the Freemasons. Robertson. [ 1913 Webster ]

4. A meeting of certain organized societies or orders. [ 1913 Webster ]

5. A chapter house. [ R. ] Burrill. [ 1913 Webster ]

6. A decretal epistle. Ayliffe. [ 1913 Webster ]

7. A location or compartment. [ 1913 Webster ]

In his bosom! In what chapter of his bosom? Shak. [ 1913 Webster ]


Chapter head, or
Chapter heading
, that which stands at the head of a chapter, as a title. --
Chapter house, a house or room where a chapter meets, esp. a cathedral chapter. --
The chapter of accidents, chance. Marryat.
[ 1913 Webster ]

Chapter

v. t. 1. To divide into chapters, as a book. Fuller. [ 1913 Webster ]

2. To correct; to bring to book, i. e., to demand chapter and verse. [ Obs. ] Dryden. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John, Chapter 8, Verse 12.จอห์นบทที่ 8 ข้อ 12 The Shawshank Redemption (1994)
Cane mailed him several chapters... of his new book, oh, not two weeks ago.เคนส่งต้นฉบับมาให้เขา มันเป็นตอนต่างๆ ของหนังสือเล่มใหม่ ราวสองอาทิตย์ก่อน In the Mouth of Madness (1994)
'Chapter 8-- page one.บทที่ 8 หน้า หนึ่ง I Spit on Your Grave (1978)
Don't forget Michaelson, chapters four and five, for next time.ฮึม, อย่าลืม.. มิชเชลสัน, บทที่ 4 และ 5 ในครั้งหน้า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Chapter one."บทที่ 1 The Princess Bride (1987)
Chapter 15. The Lad with the Silver Button."บทที่ 15 เด็กหนุ่มกับกระดุมเงิน... Rushmore (1998)
Then we'll have a test and we'll read from chapter six to the end of chapter eight.เราจะอ่านบทที่ 6 \ ไปจนจบบทที่ 8 Show Me Love (1998)
And so I propose this-- as an ending to this article and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife, And so I propose this-- as an ending to this articIe and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife, Never Been Kissed (1999)
I've sent three chapters of my new book to a publisher, under a pen name.ผมส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์ 3 ฉบับแล้ว ภายใต้นามปากกา Pola X (1999)
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
Standard Book of Spells, chapter seven.อยู่ในคาถามาตรฐาน บทที่เจ็ด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
All right, back to chapter three. Has anyone read it?กลับไปที่ตำราบทที่ 3 ใครอ่านแล้วบ้าง Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chapterAt any rate, we have to finish this chapter before we can start on the next.
chapterEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
chapterGive me chapter and verse.
chapterHalfway through the second chapter I realized I hadn't taken anything in.
chapterHe gave me chapter and verse on how bears pass the winter.
chapterI'm going to deal with the problem in this chapter.
chapterI've managed to finish the first three chapters so far.
chapterLet's begin with the first chapter.
chapterNow you're painting your first chapter black.
chapterRead chapter 4 for Friday.
chapterSkip the dull chapters.
chapterStudy the next chapter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บท(clas) chapter, See also: lesson, Example: ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท
บท(n) chapter, See also: lesson, part, episode, Syn. เรื่อง, ตอน, Example: อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น, Count Unit: บท, Thai Definition: ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
ปริเฉท(n) chapter, See also: classification, division, compiled and classified articles, Syn. บริเฉท, Example: หนังสือที่ดีจะแบ่งเรื่องราวไว้เป็นสัดส่วนในปริเฉท, Thai Definition: ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอนๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวดๆ
กัณฑ์(n) chapter, See also: sermon, portion, Example: พระเทศน์ได้ถึงกัณฑ์ที่ 5 แล้ว, Count Unit: ตอน, Thai Definition: ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ ที่จบลงคราวหนึ่งๆ
แหล่(n) chapter, See also: episode in the story of the last incarnation of the Buddha, Thai Definition: ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ (เนื่องมาจากคำว่า นั่นแล เพราะจบเทศน์ตอนหนึ่งลงท้ายว่า นั่นแล)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ[bap] (n) EN: book ; chapter ; part  FR: livre [ m ] ; section [ f ] ; partie [ f ]
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
บท[bot] (n) EN: [ classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters ]  FR: [ classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets ]
บทเรศ[botharēt] (n) EN: paragraph ; stanza ; chapter  FR: paragraphe ; chapitre
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
แหล่[laē] (n) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha  FR: chapitre de sermon [ m ]
ทานกัณฑ์[thānkan] (n) EN: third chapter of the Maha chat

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chapter
chapters

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chapter
chapters
chapterhouse
chapterhouses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] chapter; examination paper #2,388 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang #3,805 [Add to Longdo]
章节[zhāng jié, ㄓㄤ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] chapter; section #20,469 [Add to Longdo]
第一章[dì yī zhāng, ㄉㄧˋ ㄧ ㄓㄤ,   ] chapter one #24,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitelüberschrift { f }chapter heading [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n) (1) chapter; section; (2) medal; (P) #738 [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) #1,240 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) court rank; (suf) (2) { Buddh } (sometimes pronounced ぼん, ぽん as a suffix) (See 九品・1) level; grade; (3) { Buddh } chapter; section; volume #1,244 [Add to Longdo]
県連[けんれん, kenren] (n) prefectural party chapter #19,434 [Add to Longdo]
本節[ほんぶし, honbushi] (n) this chapter; this passage; this section #19,923 [Add to Longdo]
チャプタ[chaputa] (n) { comp } chapter [Add to Longdo]
チャプター[chaputa-] (n) chapter; (P) [Add to Longdo]
最終章[さいしゅうしょう, saishuushou] (n) last chapter (book, etc.) [Add to Longdo]
次章[じしょう, jishou] (n) following chapter [Add to Longdo]
章を改める[しょうをあらためる, shouwoaratameru] (exp, v1) to begin a new chapter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょう, shou] chapter [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top