Search result for

entitle

(53 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entitle-, *entitle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entitle[VT] ให้สิทธิ, Syn. authorize, empower, permit
entitle[VT] ตั้งชื่อ, See also: ขนานนาม, ให้ชื่อ, Syn. name, term, title
entitle to[PHRV] ให้สิทธิเพื่อทำบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entitle(เอนไท'เทิล) vt. ให้ชื่อ,ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ,ให้สิทธิ., See also: entitlement n. ดูentitle, Syn. intitle

English-Thai: Nontri Dictionary
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entitled by lawมีสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entitlement๑. การให้สิทธิ์, การมีสิทธิ์๒. การตั้งฐานันดรศักดิ์, การตั้งบรรดาศักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
They're entitled to it.ของชอบของพวกมัน The Forbidden Kingdom (2008)
I'm entitled to my vote, Eric.ฉันแค่ใช้สิทธิ์ของฉัน เอริค The Ruins (2008)
This entitles you to a perfect wish.จะได้รับพรวิเศษหนึ่งข้อ Dragonball: Evolution (2009)
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
This ticket only entitles me to a plus one, okay, so we are gonna have to settle this... the Buy More way.ตั๋วนี้ให้สิทธิ์กับฉัน กับอีก 1 คนเท่านั้น โอเค, โอเคต้องมา ตัดสินกัน ด้วยวิธีของบาย มอร์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Yes, and you're entitled to that reaction, but as I said from the beginning, I draw no conclusions.ใช่ และคุณที่ตอบสนอง ทั้งหมดนั้น แต่ผมพูดจากเริ่มต้น ผมไม่สามารถคิดสรุปได้ The Fourth Kind (2009)
I NEED TO REMIND YOU THAT YOU'RE ENTITLEDผมก็เป็นทนายนะ Soul Mates (2009)
That entitles him to half.มันเป็นสิทธิ์ของเขาครึ่งหนึ่ง Bargaining (2009)
That they, by law, are entitled to.ที่เขาควรจะได้รับตามกฎหมาย Bargaining (2009)
My lawyer says you're entitled to half of everything we've acquired during the marriage, so I was trying to hide some of those things, since--let's face it-- I paid for them.ทนายของฉันบอกว่าคุณมีสิทธิ์\ ครึ่งหนึ่งในทรัพย์สินทุกอย่าง ที่เราได้มา ในระหว่างช่วงที่เราแต่งงาน เพราะฉนั้น ฉันพยายามซ่อน ของพวกนี้บางอย่าง Everybody Says Don't (2009)
Do you think I'm entitled to compensation?คุณไม่คิดว่าผมควรได้รับสิทธิชดเชยมั้งหรอ Episode #3.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entitleEvery dog is entitled to one bite.
entitleEveryone is entitled to be moody once in a while.
entitleEveryone is entitled to his own opinion.
entitleHe is entitled to better treatment.
entitleHe is entitled to get the land; it was his father's.
entitleHe is entitled to receive the reward.
entitleI am not entitled to comment on this.
entitleIf you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.
entitleIn Japan only women are entitled to take the national obstetrics exam.
entitleOnly members of the club are entitled to use this room.
entitleOnly members of the company are entitled to use the facilities.
entitleThe average nurse is entitled to three weeks' holiday a year.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ใช้สิทธิ์[n. exp.] (phūchai sit) EN: person entitled   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland   
สิทธิโดยชอบธรรม[n. exp.] (sitthi dōi chøptham) EN: legitimate right ; entitlement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTITLE    EH0 N T AY1 T AH0 L
ENTITLE    AH0 N T AY1 T AH0 L
ENTITLED    EH0 N T AY1 T AH0 L D
ENTITLES    EH0 N T AY1 T AH0 L Z
ENTITLEMENT    EH0 N T AY1 T AH0 L M AH0 N T
ENTITLEMENTS    EH0 N T AY1 T AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entitle    (v) (i1 n t ai1 t l)
entitled    (v) (i1 n t ai1 t l d)
entitles    (v) (i1 n t ai1 t l z)
entitlement    (n) (i1 n t ai1 t l m @ n t)
entitlements    (n) (i1 n t ai1 t l m @ n t s)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンタイトル[, entaitoru] (n) entitled [Add to Longdo]
エンタイトルツーベース[, entaitorutsu-be-su] (n) two-base entitlement (baseball) [Add to Longdo]
資格を有する[しかくをゆうする, shikakuwoyuusuru] (exp,vs-s) to qualify (as); to have the qualifications (for ...); to be entitled to; to have a claim (for) [Add to Longdo]
題を付ける[だいをつける, daiwotsukeru] (exp,v1) to entitle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有资格[yǒu zī gé, ㄧㄡˇ ㄗ ㄍㄜˊ, / ] entitle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entitle \En*ti"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Entitled}; p. pr. &
   vb. n. {Entitling}.] [OF. entituler, F. intituler, LL.
   intitulare, fr. L. in + titulus title. See {Title}, and cf.
   {Intitule}.]
   1. To give a title to; to affix to as a name or appellation;
    hence, also, to dignify by an honorary designation; to
    denominate; to call; as, to entitle a book "Commentaries;"
    to entitle a man "Honorable."
    [1913 Webster]
 
       That which . . . we entitle patience. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a claim to; to qualify for, with a direct object
    of the person, and a remote object of the thing; to
    furnish with grounds for seeking or claiming with success;
    as, an officer's talents entitle him to command.
    [1913 Webster]
 
   3. To attribute; to ascribe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The ancient proverb . . . entitles this work . . .
       peculiarly to God himself.      --Milton.
 
   Syn: To name; designate; style; characterize; empower;
     qualify; enable; fit.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entitle
   v 1: give the right to; "The Freedom of Information Act entitles
      you to request your FBI file"
   2: give a title to [syn: {entitle}, {title}]
   3: give a title to someone; make someone a member of the
     nobility [syn: {ennoble}, {gentle}, {entitle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top