Search result for

entering

(48 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entering-, *entering*, enter
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centering(เซน'เทอริง) n. ดูcentring

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entering appearance; enter an appearanceการมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entering judgmentลงสารบบคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Entering the abdominal cavity.เข้าไปในช่องท้อง Joy (2008)
But, entering another trap we are.แต่ กำลังเข้าไปติดกับอีกอันนี่สิ Ambush (2008)
General, we are picking up three Republic warships entering the system.ท่านครับ มียานรบของสาธารณรัฐ 3 ลำ กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ครับ Shadow of Malevolence (2008)
I am entering your orbit now, General.ตอนนี้ ข้ากำลังเข้าสู่วงโคจรของท่านแล้ว ท่านนายพล Duel of the Droids (2008)
And we have one man entering the shop.แล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงเข้าไปในร้าน The Bank Job (2008)
Control, we have POTUS and are entering the castle.ศูนย์บัญชาการ เราได้โพตัส(ท่านประธาธิบดี) และกำลังเดินทางเข้าป้อมปราการ Vantage Point (2008)
Control, we have POTUS and are entering the castle.เรียกศูนย์,โพทัสอยู่ที่นี่ กำลังเคลี่อนเข้าป้อมปราการ Vantage Point (2008)
But wait, okay, so we have breaking and entering.แต่ช้าก่อน เราได้ทลายและเข้าไป Frost/Nixon (2008)
I am entering the wound, and...ผมกำลังเข้าไปในแผลและ เออ.. The Day the Earth Stood Still (2008)
As you've seen, what you're entering into is quite serious.อย่างที่นายได้พบ นายกำลังเข้าสู่เรื่องที่จริงจังทีเดียว Scylla (2008)
Now entering the party pod, captain.เข้ามาแล้ว ปาร์ตี้ยานอวกาศ คัปตันพูด I Love You, Beth Cooper (2009)
The other 2 are currently entering the upper atmosphere.ที่เหลือกำลังขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศชั้นนอก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enteringAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
enteringAre we to remove our shoes before entering the house.
enteringEntering a university is no the purpose of my life.
enteringEntering the house, I tripped over the mat.
enteringEntering the room, I found her playing the piano.
enteringHe breathed deeply before entering his boss's office.
enteringHe gave me some good advice about entering that college.
enteringHe left the room on my entering it.
enteringHe succeeded in entering the university.
enteringHe was debarred from entering the club.
enteringIn the London underground there is a warning to "mind the gap" when entering subway cars from the platform.
enteringI perceived you entering my room.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERING    EH1 N T ER0 IH0 NG
ENTERING    EH1 N ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entering    (v) (e1 n t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstellwinkel {m}entering angle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
ゲートイン[, ge-toin] (n,vs) entering the starting gate (wasei [Add to Longdo]
センタリング[, sentaringu] (n,vs) centering; centring; (P) [Add to Longdo]
雲龍型;雲竜型[うんりゅうがた, unryuugata] (n) Unryu style of grand champion's ring-entering ceremony (sumo) [Add to Longdo]
還暦横綱手数入り[かんれきよこづなでずいり, kanrekiyokodunadezuiri] (n) former sumo grand champion's 60th birthday ring-entering ceremony [Add to Longdo]
還暦土俵入り[かんれきどひょういり, kanrekidohyouiri] (n) former sumo grand champion's 60th birthday ring-entering ceremony [Add to Longdo]
靴脱ぎ;沓脱ぎ;沓脱(io)[くつぬぎ, kutsunugi] (n) (See 靴脱ぎ石) place where one can remove one's shoes before entering a house [Add to Longdo]
隙間風;すきま風[すきまかぜ, sukimakaze] (n) (1) draft; draught; cold air entering through the crack of a door or window; (2) cooling off of a relationship; draft of cold air between two persons [Add to Longdo]
御手洗川[みたらしがわ, mitarashigawa] (n) river in which worshippers wash their hands (and rinse their mouth) prior to entering a shrine [Add to Longdo]
御前掛かり[ごぜんがかり, gozengakari] (n) ring entering ceremony in presence of the emperor or crown prince (sumo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, / ] entering tone (the fourth tone of classical Chinese) [Add to Longdo]
进出境[jìn chū jìng, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, / ] entering and leaving a country [Add to Longdo]
进道若蜷[jìn dào ruò quán, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄠˋ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] entering the Way, you seem to coil back (Laozi 老子, the Book of Dao 道德经, Chap. 14); progress in the Dao can seem illusory [Add to Longdo]
进道若退[jìn dào ruò tuì, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄠˋ ㄖㄨㄛˋ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] entering the Way, you seem to coil back (Laozi 老子, the Book of Dao 道德经, Chap. 14); progress in the Dao can seem illusory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enter \En"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Entered}; p. pr. & vb. n.
   {Entering}.] [OE. entren, enteren, F. entrer, fr. L. intrare,
   fr. intro inward, contr. fr. intero (sc. loco), fr. inter in
   between, between. See {Inter-}, {In}, and cf. {Interior}.]
   1. To come or go into; to pass into the interior of; to pass
    within the outer cover or shell of; to penetrate; to
    pierce; as, to enter a house, a closet, a country, a door,
    etc.; the river enters the sea.
    [1913 Webster]
 
       That darksome cave they enter.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I, . . . with the multitude of my redeemed,
       Shall enter heaven, long absent.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite in; to join; to be admitted to; to become a
    member of; as, to enter an association, a college, an
    army.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage in; to become occupied with; as, to enter the
    legal profession, the book trade, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass within the limits of; to attain; to begin; to
    commence upon; as, to enter one's teens, a new era, a new
    dispensation.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to go (into), or to be received (into); to put
    in; to insert; to cause to be admitted; as, to enter a
    knife into a piece of wood, a wedge into a log; to enter a
    boy at college, a horse for a race, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. To inscribe; to enroll; to record; as, to enter a name, or
    a date, in a book, or a book in a catalogue; to enter the
    particulars of a sale in an account, a manifest of a ship
    or of merchandise at the customhouse.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law)
    (a) To go into or upon, as lands, and take actual
      possession of them.
    (b) To place in regular form before the court, usually in
      writing; to put upon record in proper from and order;
      as, to enter a writ, appearance, rule, or judgment.
      --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   8. To make report of (a vessel or her cargo) at the
    customhouse; to submit a statement of (imported goods),
    with the original invoices, to the proper officer of the
    customs for estimating the duties. See {Entry}, 4.
    [1913 Webster]
 
   9. To file or inscribe upon the records of the land office
    the required particulars concerning (a quantity of public
    land) in order to entitle a person to a right pf
    pre["e]mption. [U.S.] --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   10. To deposit for copyright the title or description of (a
     book, picture, map, etc.); as, "entered according to act
     of Congress."
     [1913 Webster]
 
   11. To initiate; to introduce favorably. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 entering \entering\ adj.
   incoming; -- of a person or group assuming a role. Opposite
   of {leaving} and {outgoing}. [predicate]
 
   Syn: ingoing.
     [WordNet 1.5] Entering edge

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entering
   n 1: a movement into or inward [syn: {entrance}, {entering}]
   2: the act of entering; "she made a grand entrance" [syn:
     {entrance}, {entering}, {entry}, {ingress}, {incoming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top