ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

少尉

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -少尉-, *少尉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少尉[shào wèi, ㄕㄠˋ ㄨㄟˋ, ] second lieutenant (army rank), #42,260 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
少尉[しょうい, shoui] (n) second lieutenant; sublieutenant; ensign; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Second Lieutenant![JA] 少尉 April 9th (2015)
Lieutenant Daniel Gilmartin, Miss Adams. Yours to command.[CN] 丹尼尔·吉尔马丁少尉 亚当斯小姐 听你命令 Calamity Jane (1953)
Second Lieutenant, he needs treatment![JA] 少尉 治療しないと! April 9th (2015)
Didn't she rescue her pretty lieutenant from a fate worse than death?[CN] 她不是救了她的漂亮少尉免遭生不如死吗? Calamity Jane (1953)
Yeah. A gentleman like Lieutenant Gilmartin for instance?[CN] 对 比如说像吉尔马丁少尉的绅士? Calamity Jane (1953)
- Like second lieutenants wear?[CN] - 就像少尉穿的? Calamity Jane (1953)
- Lieutenant.[CN] - 少尉 Calamity Jane (1953)
Second Lieutenant Opálka and Warrant Officer Curda have completed Operation Out Distance, so both are now available to assist you.[JA] オパルカ少尉とチュルダ准尉 二人は任務を完了したので 今は君らをサポート出来る Anthropoid (2016)
Second Lieutenant, what are your orders?[JA] 少尉 命令を? April 9th (2015)
Second Lieutenant, we're losing him.[JA] 少尉 死んでしまいます April 9th (2015)
They killed the surveyors and the lieutenant.[CN] 他们杀了测量员们和少尉 Calamity Jane (1953)
Lieutenants wear.[CN] 少尉穿的 Calamity Jane (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top