Search result for

drown

(72 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drown-, *drown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drown[VT] จมน้ำ, See also: จม, Syn. sink, dip, dive
drown[VI] จมน้ำ, See also: จม, Syn. sink, dip, dive, Ant. surface emerge
drown[VT] ท่วมท้น
drowned[ADJ] ซึ่งจมน้ำตาย
drowned[ADJ] ซึ่งเปียกชุ่ม
drown in[PHRV] ทำให้จมอยู่ใน, See also: แช่อยู่ใน
drowning[ADJ] ซึ่งจมน้ำ
drown out[PHRV] ทำให้ไม่ได้ยินเสียง
drown out[PHRV] ไร้ที่อยู่เพราะน้ำท่วม
drown out[VT] กลบ (เสียง) (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้เกิดเสียงดัง (จนไม่ได้ยินเสียงอื่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown

English-Thai: Nontri Dictionary
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
drowned weirdrowned weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drowningการจมน้ำ [TU Subject Heading]
Drowningคนจมน้ำ,การจมน้ำ,การจมน้ำตาย [การแพทย์]
Drowning victimsผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ [TU Subject Heading]
Drownsinessง่วงซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, she's drowning in her own lungs, and she's delirious.ใช่เธอถ่วงน้ำ ปอดตัวเอง และก็คลุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
Women sense it, they're drown to you and they don't even know why, it's like a sixth sense.สตรีรู้สึกมันพวกเขาจมน้ำตายกำลังกับคุณ และพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของเหมือนหกรู้สึก. Gas Pills (2008)
I'm just responding to a drowning man's cry for help.ฉันแค่ตอบสนองผู้ชายเศร้าที่กำลังร้องไห้ Heartbreak Library (2008)
I thought you were drowning.ฉันคิดว่าคุณกำลังจะจมน้ำ Passengers (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
It helps to drown out the sound of your annoying, fucking voice.เพราะมันช่วยกลบเสียงบ่นของคุณ ที่รบกวน เป็นร่วมเพศ ความปรารถนา Wanted (2008)
They were doing fine drowning me without your help.เจ้าไม่ต้องช่วย พวกนั้นก็จับข้าถ่วงน้ำได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ Episode #1.5 (2008)
The guy who wore this helmet before you drowned.คนที่ใส่หมวกนี่คนก่อนหน้านี้น่ะ จมน้ำตาย City of Ember (2008)
The man who wore that helmet before me drowned.คนที่สวมชุดเกราะ ก่อนที่เราจะจม City of Ember (2008)
Drowned?จมหรือ City of Ember (2008)
How could he have drowned?เขาจมน้ำได้อย่างไร City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drownAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
drownA girl drowned in the pond yesterday.
drownAll the passengers were saved from drowning.
drownA number of people were drowned.
drownBacchus has drowned more men than Neptune.
drownBeing in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.
drownBill dived into the river to save the drowning child.
drownBut for his timely rescue, I would have drowned.
drownBut for my brother's help, I would have been drowned.
drownDrowning men clutch at straws.
drownEver louder voices of protest drowned out his speech.
drownGood swimmers are oftenest drowned. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลบ[V] drown out, Syn. กลบมิด, Example: เสียงเครื่องจักรดังมากจนกลบเสียงโทรศัพท์
จมน้ำ[V] drown, See also: be drowned, get drowned, Ant. ลอยน้ำ, Example: วิธีป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำคือ อย่าปล่อยให้เด็กๆ อยู่ในน้ำตามลำพัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned   FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DROWN    D R AW1 N
DROWNS    D R AW1 N Z
DROWNED    D R AW1 N D
DROWNING    D R AW1 N IH0 NG
DROWNINGS    D R AW1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drown    (v) (d r au1 n)
drowns    (v) (d r au1 n z)
drowned    (v) (d r au1 n d)
drowning    (v) (d r au1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
海の藻屑となる[うみのもくずとなる, uminomokuzutonaru] (exp,v5r) to be drowned at sea [Add to Longdo]
海の藻屑と消える[うみのもくずときえる, uminomokuzutokieru] (exp,v1) (See 海の藻屑となる) to be drowned at sea [Add to Longdo]
自棄飲み;焼飲み[やけのみ, yakenomi] (n,vs) drowning one's cares in drink [Add to Longdo]
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation [Add to Longdo]
水禍[すいか, suika] (n) flood disaster; drowning [Add to Longdo]
水死[すいし, suishi] (n,vs) drowning; (P) [Add to Longdo]
水死者[すいししゃ, suishisha] (n) drowned person [Add to Longdo]
水死体[すいしたい, suishitai] (n) drowned body [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使溺死[shǐ nì sǐ, ㄕˇ ㄋㄧˋ ㄙˇ, 使] drown [Add to Longdo]
沉潭[chén tán, ㄔㄣˊ ㄊㄢˊ, ] drowning sb tied to a rock (as a form of torture) [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, / ] drowned; to end; to die; to inundate [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] drown; submerge [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] drown; submerge [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] drown; indulge; be addicted to; spoil (a child) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drown \Drown\, v. i. [imp. & p. p. {Drowned}; p. pr. & vb. n.
   {Drowning}.] [OE. drunen, drounen, earlier drunknen,
   druncnien, AS. druncnian to be drowned, sink, become drunk,
   fr. druncen drunken. See {Drunken}, {Drink}.]
   To be suffocated in water or other fluid; to perish in water.
   [1913 Webster]
 
      Methought, what pain it was to drown.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drown \Drown\, v. t.
   1. To overwhelm in water; to submerge; to inundate. "They
    drown the land." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of life by immersion in water or other liquid.
    [1913 Webster]
 
   3. To overpower; to overcome; to extinguish; -- said
    especially of sound.
    [1913 Webster]
 
       Most men being in sensual pleasures drowned. --Sir
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
       My private voice is drowned amid the senate.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To drown up}, to swallow up. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drown
   v 1: cover completely or make imperceptible; "I was drowned in
      work"; "The noise drowned out her speech" [syn: {submerge},
      {drown}, {overwhelm}]
   2: get rid of as if by submerging; "She drowned her trouble in
     alcohol"
   3: die from being submerged in water, getting water into the
     lungs, and asphyxiating; "The child drowned in the lake"
   4: kill by submerging in water; "He drowned the kittens"
   5: be covered with or submerged in a liquid; "the meat was
     swimming in a fatty gravy" [syn: {swim}, {drown}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top