Search result for

driving

(88 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -driving-, *driving*, driv
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driving cycleวัฏจักรขับทดสอบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
driving cycleวัฏจักรขับทดสอบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving licenceใบอนุญาตขับขี่, ใบอนุญาตขับรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving pinion; drive pinionเฟืองขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving testการทดสอบความสามารถขับขี่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving while intoxicatedการขับรถขณะมึนเมา [ดู drunken driving ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving, dangerous and reckless; dangerous and reckless drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving, faultyการขับรถโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving, inconsideratedการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Driving Forceแรงขับเคลื่อน,แรงขับดัน [การแพทย์]
Driving Force, Netแรงขับเคลื่อนสุทธิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this driving you crazy, too?ทำให้เธอบ้าเหมือนกัน ? Pret-a-Poor-J (2008)
You like driving people away from you.นายชอบผลักไสคนอื่นไปจากตัวนาย Adverse Events (2008)
He was driving recklessly through your comatose village.เขาขับรถฉวัดเฉวียนในชุมชน Birthmarks (2008)
I wasn't driving the bus. I wasn't driving the garbage truck that hit the bus.ผมไม่ใช่คนขับรถเมล์ รึว่าึรถขนขยะ Dying Changes Everything (2008)
You're driving me nut.เจ้าทำให้ข้างง Iljimae (2008)
Man, you're driving me nuts.เหอะ นายจะทำให้ชั้นเป็นบ้า Baby and I (2008)
You are driving me crazy.จะบ้าตาย Baby and I (2008)
You're driving me crazy! Hey, I said enough!จะบ้าตาย นี่ บอกให้หยุดร้องยังไงล่ะ Baby and I (2008)
Why is love driving everyone crazy?ทำไมความรัก ทำให้ทุกคนเป็นบ้า Heartbreak Library (2008)
- No, he's gravely injured. - Well, then he shouldn't be driving.เปล่า เขาเจ็บหนัก งั้นเขาก็ไม่ใช่คนขับรถ Superhero Movie (2008)
He's driving Salamanca police vehicle, registration S-073654.เขาขับรถตำรวจ หมายเลข S-073654 Vantage Point (2008)
Why are you driving your parade under my rain?แล้วมาเดินพาเหรดใต้เมฆฝนฉันทำไมเล่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drivingA boy was driving a flock of sheep.
drivingA cowboy is driving cattle to the pasture.
drivingA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
drivingAfter the accident, he was banned from driving.
drivingA woman was driving a car on a country road.
drivingBe run in for reckless driving.
drivingCan you imagine him driving such a splendid car?
drivingCan you make out what she is driving at?
drivingCan you take over driving for a while?
drivingCareful Driving Prevents Accidents.
drivingCareless driving causes accidents.
drivingCarol is driving a rent-a-car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาตขับรถ[N] driving license, Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่, Example: ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถของเขา
ใบขับขี่[N] driver's licence, See also: driving licence, Syn. ใบอนุญาตขับขี่, Example: ช่วงนี้ตำรวจทุกพื้นที่จะตรวจใบขับขี่ของผู้ใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกองทะเบียนกรมตำรวจออกให้แก่ผู้สอบกฎจราจรได้
การขับ[N] driving, Example: การขับรถในพื้นที่ลาดชันต้องใช้เกียร์ต่ำ
การขับขี่[N] driving, See also: steering, Example: การขับขี่ยวดยานพาหนะในขณะฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
การขับขี่[n.] (kān khapkhī) EN: driving ; steering   FR: conduite
การขับขี่ปลอดภัย[n. exp.] (kān khapkhī pløtphai) EN: safty driving   
การสอบใบขับขี่ [n. exp.] (kān søp bai khapkhī) EN: driving test   
กินทาง[v. exp.] (kin thāng) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane   FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
แรงกระตุ้น[n.] (raēng kratun) EN: motivation ; stimulant ; incentive ; driving force   FR: motivation [f]
สอบใบขับขี่ตก[v. exp.] (søp bai khapkhī tok) EN: fail driving test   FR: rater le permis de conduire

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIVING    D R AY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
driving    (v) (d r ai1 v i ng)
driving-belt    (n) - (d r ai1 v i ng - b e l t)
driving-belts    (n) - (d r ai1 v i ng - b e l t s)
driving-wheel    (n) - (d r ai1 v i ng - w ii l)
driving-wheels    (n) - (d r ai1 v i ng - w ii l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebskraft {f} [techn.]driving power; motive power [Add to Longdo]
Antriebsrolle {f} [techn.]driving roller [Add to Longdo]
Fahrdynamik {f}driving dynamics [Add to Longdo]
Fahrgeschwindigkeit {f}driving speed [Add to Longdo]
Fahrlehrer {m} | Fahrlehrer {pl}driving instructor | driving instructors [Add to Longdo]
Fahrpraxis {f}driving experience [Add to Longdo]
Fahrprüfung {f}driving test [Add to Longdo]
Fahrschule {f}driving school [Add to Longdo]
Fahrstunde {f} | Fahrstunden {pl}driving lesson | driving lessons [Add to Longdo]
Fahrvorschrift {f} | Fahrvorschriften {pl}driving rule | driving rules [Add to Longdo]
Mitnehmerscheibe {f}driving plate [Add to Longdo]
Potentialdifferenz {f}driving head [Add to Longdo]
Schneetreiben {n}driving snow; scurry [Add to Longdo]
Treibachse {f}driving axle [Add to Longdo]
Treibkraft {f}driving power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォードライビング[, uo-doraibingu] (n) {comp} war driving [Add to Longdo]
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
セーフティードライブ[, se-futei-doraibu] (n) driving safely (wasei [Add to Longdo]
ドライビングアイアン[, doraibinguaian] (n) driving iron [Add to Longdo]
ドライビングコンテスト[, doraibingukontesuto] (n) driving contest [Add to Longdo]
ドライビングスクール[, doraibingusuku-ru] (n) driving school [Add to Longdo]
ドライビングテクニック[, doraibingutekunikku] (n) driving technique [Add to Longdo]
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
ドライブクラブ[, doraibukurabu] (n) (abbr) car rental agency; driving club [Add to Longdo]
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推动力[tuī dòng lì, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] driving force [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] driving rain; to sprinkle [Add to Longdo]
练习场[liàn xí chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ ㄔㄤˇ, / ] driving range (golf); practice court; practice ground [Add to Longdo]
驾驶证[jià shǐ zhèng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓㄥˋ, / ] driving license [Add to Longdo]
驱动力[qū dòng lì, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] driving force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dynamical \dynamical\ adj. [Narrower terms: {can-do}; {driving};
   {energizing, energising, kinetic}; {forceful, slashing,
   vigorous}; {projectile}; {propellant, propellent, propelling,
   propulsive}; {renascent, resurgent}; {self-propelled,
   self-propelling}; {high-octane, high-powered, high-power,
   high-voltage}]
   [WordNet 1.5] Dynamically \Dy*nam"ic*al*ly\, adv.
   In accordance with the principles of dynamics or moving
   forces. --J. Peile.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drive \Drive\ (dr[imac]v), v. t. [imp. {Drove} (dr[=o]v),
   formerly {Drave} (dr[=a]v); p. p. {Driven} (dr[i^]v'n); p.
   pr. & vb. n. {Driving}.] [AS. dr[imac]fan; akin to OS.
   dr[imac]ban, D. drijven, OHG. tr[imac]ban, G. treiben, Icel.
   dr[imac]fa, Goth. dreiban. Cf. {Drift}, {Drove}.]
   1. To impel or urge onward by force in a direction away from
    one, or along before one; to push forward; to compel to
    move on; to communicate motion to; as, to drive cattle; to
    drive a nail; smoke drives persons from a room.
    [1913 Webster]
 
       A storm came on and drove them into Pylos. --Jowett
                          (Thucyd. ).
    [1913 Webster]
 
       Shield pressed on shield, and man drove man along.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Go drive the deer and drag the finny prey. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge on and direct the motions of, as the beasts which
    draw a vehicle, or the vehicle borne by them; hence, also,
    to take in a carriage; to convey in a vehicle drawn by
    beasts; as, to drive a pair of horses or a stage; to drive
    a person to his own door.
    [1913 Webster]
 
       How . . . proud he was to drive such a brother!
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To urge, impel, or hurry forward; to force; to constrain;
    to urge, press, or bring to a point or state; as, to drive
    a person by necessity, by persuasion, by force of
    circumstances, by argument, and the like. " Enough to
    drive one mad." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       He, driven to dismount, threatened, if I did not do
       the like, to do as much for my horse as fortune had
       done for his.             --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. To carry or; to keep in motion; to conduct; to prosecute.
    [Now used only colloquially.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The trade of life can not be driven without
       partners.               --Collier.
    [1913 Webster]
 
   5. To clear, by forcing away what is contained.
    [1913 Webster]
 
       To drive the country, force the swains away.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) To dig Horizontally; to cut a horizontal gallery
    or tunnel. --Tomlinson.
    [1913 Webster]
 
   7. To pass away; -- said of time. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   8. Specif., in various games, as tennis, baseball, etc., to
    propel (the ball) swiftly by a direct stroke or forcible
    throw.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. to operate (a vehicle) while it is on motion, by
    manipulating the controls, such as the steering,
    propulsion, and braking mechanisms.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Driving \Driv"ing\, n.
   1. The act of forcing or urging something along; the act of
    pressing or moving on furiously.
    [1913 Webster]
 
   2. Tendency; drift. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Driving \Driv"ing\, a.
   1. Having great force of impulse; as, a driving wind or
    storm.
    [1913 Webster]
 
   2. Communicating force; impelling; as, a driving shaft.
    [1913 Webster]
 
   {Driving axle}, the axle of a driving wheel, as in a
    locomotive.
 
   {Driving box} (Locomotive), the journal box of a driving
    axle. See Illust. of {Locomotive}.
 
   {Driving note} (Mus.), a syncopated note; a tone begun on a
    weak part of a measure and held through the next accented
    part, thus anticipating the accent and driving it through.
    
 
   {Driving spring}, a spring fixed upon the box of the driving
    axle of a locomotive engine to support the weight and
    deaden shocks. [Eng.] --Weale.
 
   {Driving wheel} (Mach.), a wheel that communicates motion;
    one of the large wheels of a locomotive to which the
    connecting rods of the engine are attached; -- called
    also, simply, driver. See Illust. of {Locomotive}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 driving
   adj 1: having the power of driving or impelling; "a driving
       personal ambition"; "the driving force was his innate
       enthusiasm"; "an impulsive force" [syn: {driving},
       {impulsive}]
   2: acting with vigor; "responsibility turned the spoiled playboy
     into a driving young executive"
   n 1: hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced
      his drive out of bounds" [syn: {drive}, {driving}]
   2: the act of controlling and steering the movement of a vehicle
     or animal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top