ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undeceive

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undeceive-, *undeceive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undeceive[VT] ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง, See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง, Syn. disabuse, purge, undelude, Ant. deceive, betray

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undeceive (v) ˌʌndɪsˈiːv (uh2 n d i s ii1 v)
undeceived (v) ˌʌndɪsˈiːvd (uh2 n d i s ii1 v d)
undeceives (v) ˌʌndɪsˈiːvz (uh2 n d i s ii1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undeceive \Un`de*ceive"\, v. t. [1st pref. un- + deceive.]
   To cause to be no longer deceived; to free from deception,
   fraud, fallacy, or mistake. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undeceive
   v 1: free from deception or illusion [ant: {betray}, {deceive},
      {lead astray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top