Search result for

diagnosis

(62 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diagnosis-, *diagnosis*, diagnosi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagnosis[N] การวินิจฉัยโรค, See also: การหาสาเหตุ, Syn. prognosis, pathology, analysis, determination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diagnosis(ไดแอกโน'ซิส) n. การวินิจฉัย,การตรวจโรค,

English-Thai: Nontri Dictionary
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnosisการวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagnosisการวินิจฉัย(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosisการวินิจฉัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diagnosisการวินิจฉัยโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
diagnosis by exclusionการวินิจฉัยโดยคัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosis, biologicalชีวภาพวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosis, clinicalการวินิจฉัยทางคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosis, differentialการวินิจฉัยแยกโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosis, laboratoryการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosis, pathologicalการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnosisการวินิจฉัยโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnosisการวินิจฉัย [TU Subject Heading]
Diagnosisการวินิจฉัยโรค [การแพทย์]
Diagnosis Criteria, Firmเกณฑ์วินิจฉัยที่แน่นอน [การแพทย์]
Diagnosis with Thiamin, Therapeuticการรักษาด้วยไวตามินบีหนึ่ง [การแพทย์]
Diagnosis, Anatomicalการพิจารณาตำแหน่งของโรค,การวินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง [การแพทย์]
Diagnosis, Clinicalการพิเคราะห์ทางคลินิก,การวินิจฉัยของแพทย์,การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยประวัติของการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Diagnosis, Definiteการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Diagnosis, Dermatologicalวินิจฉัยโรคผิวหนัง [การแพทย์]
Diagnosis, Differentialการวินิจฉัยแยกโรค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This was your diagnosis.นี่คือคำวินิจฉัยคุณ Not Cancer (2008)
Before we can formulate a diagnosis.ก่อนที่เราจะหาสูตรในการวินิจฉัยโรค Adverse Events (2008)
I've been waiting for you to spiral out of control ever since you got your Huntington's diagnosis, but this is more than I dared hope for.ฉันรอคุณอยู่ เป็นวังวนที่ควบคุมไม่ได้ ตั้งแต่คุณรู้ว่าเป็นโรค ฮันติงตัน Lucky Thirteen (2008)
If you find calcifications, we have our diagnosis.ถ้าคุณพบความผิดปกติ เราก็จะมีคำวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
Actually, a cancer diagnosis would be good news right now.ที่จริงวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ตอนนี้มีข่าวดี Lucky Thirteen (2008)
You connected with the diagnosis, not with her.คุณมีความสัมพันธุ์กับการวินิจฉัยไม่ใช่กับเธอ Lucky Thirteen (2008)
Sleepwalking's not a diagnosis.การเดินขณะหลับไม่ใช่การวินิจฉัย Joy (2008)
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)
The guy's ready to kill for a diagnosis,เขาพร้อมจะฆ่าคนที่วินจฉัยโรคหรือ Last Resort (2008)
It only hurts if your diagnosis is wrong?มันจะเจ็บ\ ถ้าคุณวินิจฉัยผิด Last Resort (2008)
This is your last diagnosis.นี่เป็นคำวินิจฉัยครั้งสุดท้ายของคุณ Last Resort (2008)
I gave you a diagnosis.ฉันให้คำวินิจฉัยคุณ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diagnosisAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
diagnosisYou must leave diagnosis to your doctor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การวินิจฉัยโรค[N] diagnosis, Example: การวินิจฉัยโรคในปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการวินิจฉัยโรคมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจวินิจฉัย[n.] (kān trūat winitchai) EN: diagnosis   FR: diagnostic [m]
การวินิจฉัย[n.] (kān winitchai) EN: diagnosis   
การวินิจฉัยปัญหา[n. exp.] (kān winitchai panhā) EN: problem diagnosis   
การวินิจฉัยโรค[n. exp.] (kān winitchai rōk) EN: diagnosis   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAGNOSIS    D AY2 AH0 G N OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diagnosis    (n) (d ai2 @ g n ou1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagnosesystem {n}diagnosis system [Add to Longdo]
Diagnose {f} | Diagnosen {pl} | eine Diagnose stellendiagnosis | diagnosises | to make a diagnosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝子診断[いでんししんだん, idenshishindan] (n) genetic diagnosis [Add to Longdo]
画像診断[がぞうしんだん, gazoushindan] (n) image diagnosis [Add to Longdo]
鑑別診断[かんべつしんだん, kanbetsushindan] (n) differential diagnosis [Add to Longdo]
癌診断;がん診断[がんしんだん, ganshindan] (n) cancer diagnosis [Add to Longdo]
血清診断[けっせいしんだん, kesseishindan] (n) serodiagnosis [Add to Longdo]
見立て[みたて, mitate] (n) (1) choice; selection; (2) diagnosis; medical opinion; (3) judgement; legal opinion; (4) comparison; parodic allusion [Add to Longdo]
誤診[ごしん, goshin] (n,vs) wrong diagnosis; misdiagnosis [Add to Longdo]
細胞検査[さいぼうけんさ, saiboukensa] (n) (See 細胞診) cytodiagnosis [Add to Longdo]
細胞診[さいぼうしん, saiboushin] (n) cytodiagnosis [Add to Longdo]
自己検査[じこけんさ, jikokensa] (n) self-checking; self-diagnosis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诊断[zhěn duàn, ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] diagnosis; to diagnose [Add to Longdo]
诊疗[zhěn liáo, ㄓㄣˇ ㄌㄧㄠˊ, / ] diagnosis and treatment [Add to Longdo]
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, / ] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diagnosis \Di`ag*no"sis\, n.; pl. {Diagnoses}. [NL., fr. Gr. ?,
   fr. ? to distinguish; dia` through, asunder + ? to know. See
   {Know}.]
   1. (Med.) The art or act of recognizing the presence of
    disease from its signs or symptoms, and deciding as to its
    character; also, the decision arrived at.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the act or process of identifying the nature or
    cause of some phenomenon, especially the abnormal behavior
    of an animal or artifactual device; as, diagnosis of a
    vibration in an automobile; diagnosis of the failure of a
    sales campaign; diagnosis of a computer malfunction.
    [PJC]
 
   3. Scientific determination of any kind; the concise
    description of characterization of a species.
    [1913 Webster]
 
   4. Critical perception or scrutiny; judgment based on such
    scrutiny; esp., perception of, or judgment concerning,
    motives and character.
    [1913 Webster]
 
       The quick eye for effects, the clear diagnosis of
       men's minds, and the love of epigram. --Compton
                          Reade.
    [1913 Webster]
 
       My diagnosis of his character proved correct. --J.
                          Payn.
    [1913 Webster]
 
   {Differential diagnosis} (Med.), the determination of the
    distinguishing characteristics as between two similar
    diseases or conditions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diagnosis
   n 1: identifying the nature or cause of some phenomenon [syn:
      {diagnosis}, {diagnosing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top