ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pariah

P ER0 AY1 AH0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pariah-, *pariah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pariah[N] คนนอกคอก, See also: คนที่สังคมรังเกียจ, คนชั้นต่ำ, Syn. leper, outcast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว

English-Thai: Nontri Dictionary
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ อาทิ มีรัฐบาลที่ถูกนานาชาติคว่ำบาตร [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
PariahsPariahSex Is Zero (2002)
You know. Pariah?คุณรู้ PariahChapter Nine 'Homecoming' (2006)
You're a... what's-it- called? ...a pariah.ตอนนี้นาย เป็นคนนอกคอก Interference (2007)
We used to treat him like a pariah!พวกเราปฏิบัติต่อเขาอย่างกับคนชั้นต่ำเลย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Maybe, but I'm not trying to be a social pariahก็อาจจะ แต่ชั้นจะไม่ยอม เป็นพวกสังคมรังเกียจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
I'm a social pariah.หนูเป็นคนสังคมชั้นต่ำ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
A pariah even among demons."คนที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าปีศาจ" The Performer (2009)
A pariah so disfigured, he doesn't dare show his face.เป็นพวกวิตถาร พวกชั้นต่ำหน้าตาอุบาทว์ มันไม่กล้าแม้แต่จะ\ให้เราเห็นหน้า Supergirl (2010)
Bit of a pariah, thanks to you.ไม่ค่อยดี เพราะคุณนั่นแหละ Remember Paul? (2010)
And be a social pariah?และกลายเป็นพวกสังคมรังเกียจเหรอ The Toast Derivation (2011)
We're gonna be pariahs in this town.พวกเราจะเป็นที่รังเกียจ ของคนเมืองนี้ Code Breaker (2011)
I'll be a pariah.ผมจะกลายเป็นคนนอก The Jewel of Denial (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARIAH    P ER0 AY1 AH0
PARIAHS    P ER0 AY1 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pariah    (n) pˈərˈaɪə (p @1 r ai1 @)
pariahs    (n) pˈərˈaɪəz (p @1 r ai1 @ z)
pariah-dog    (n) pˈə-rˈaɪədɒg (p @1 - r ai1 @ d o g)
pariah-dogs    (n) pˈə-rˈaɪədɒgz (p @1 - r ai1 @ d o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリア犬[パリアいぬ, paria inu] (n) pariah dog [Add to Longdo]
除け者;のけ者[のけもの, nokemono] (n) outcast; odd man out; pariah [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pariah \Pa"ri*ah\, n. [From Tamil paraiyan, pl. paraiyar, one of
   the low caste, fr. parai a large drum, because they beat the
   drums at certain festivals.]
   [1913 Webster]
   1. One of an aboriginal people of Southern India, regarded by
    the four castes of the Hindus as of very low grade. They
    are usually the serfs of the Sudra agriculturalists. See
    {Caste}. --Balfour (Cyc. of India).
    [1913 Webster]
 
   2. An outcast; one despised by society.
    [1913 Webster]
 
   {Pariah dog} (Zool.), a mongrel race of half-wild dogs which
    act as scavengers in Oriental cities.
 
   {Pariah kite} (Zool.), a species of kite ({Milvus govinda})
    which acts as a scavenger in India.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pariah
   n 1: a person who is rejected (from society or home) [syn:
      {outcast}, {castaway}, {pariah}, {Ishmael}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top