ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delinquency

D IH0 L IH1 NG K W AH0 N S IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delinquency-, *delinquency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delinquency[N] การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา), Syn. criminality, illegality, wrongdoing, Ant. care, observance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน

English-Thai: Nontri Dictionary
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delinquencyการกระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delinquencyการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delinquency, juvenileการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delinquencyเด็กเกเร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not you, pops. - Okay. You're under arrest for contributing to delinquency of minors.จัดการมัน Harold (2008)
Then you know he'll be prone to delinquency himself.และคุณรู้ว่าเขามีแนวโน้มทำผิดกฎหมาย Alpine Fields (2008)
Imagine the delinquency we could perpetrate if we really put our minds to it.ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจกับมันจริงๆ The Lesser Key of Solomon (2013)
Well, the delinquency rates do have people worried, but they're actually within our models.ก็อัตราการกระทำผิด จะมีคนที่เป็นห่วง แต่มันกำลังจริงภายในรุ่นของ เรา The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delinquencyCutting school is the first stage of delinquency.
delinquencyHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
delinquencyJuvenile delinquency is increasing.
delinquencyJuvenile delinquency is on the increase at a rapid pace.
delinquencyRecently juvenile delinquency has been on the rise.
delinquencyThe increase in juvenile delinquency is a serious problem.
delinquencyWe are concerned about children's problems such as delinquency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรกรรม[N] delinquency, Thai definition: ความล้มเหลวของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมที่กำหนดไว้ หรือการละเมิดข้อผูกพันทางสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[] (kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon) EN: juvenile delinquency   FR: délinquance juvénile [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน[n. exp.] (kotmāi kīokap kān kratham khwāmphit khøng dek lae yaowachon) EN: law of juvenile delinquency   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELINQUENCY D IH0 L IH1 NG K W AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delinquency (n) dˈɪlˈɪŋkwənsiː (d i1 l i1 ng k w @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergehen {n} | Vergehen {pl}delinquency | delinquencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤンキー[, yanki-] (n) (1) Yankee; (2) (sl) delinquent (youth); delinquency; (P) [Add to Longdo]
少年犯罪[しょうねんはんざい, shounenhanzai] (n) juvenile crime; juvenile delinquency [Add to Longdo]
非行[ひこう, hikou] (n,adj-no) delinquency; misconduct; (P) [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delinquency \De*lin"quen*cy\, n.; pl. {Delinquencies}. [L.
   delinquentia, fr. delinquens.]
   Failure or omission of duty; a fault; a misdeed; an offense;
   a misdemeanor; a crime.
   [1913 Webster]
 
      The delinquencies of the little commonwealth would be
      represented in the most glaring colors. --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delinquency
   n 1: nonpayment of a debt when due
   2: a tendency to be negligent and uncaring; "he inherited his
     delinquency from his father"; "his derelictions were not
     really intended as crimes"; "his adolescent protest consisted
     of willful neglect of all his responsibilities" [syn:
     {delinquency}, {dereliction}, {willful neglect}]
   3: an antisocial misdeed in violation of the law by a minor
     [syn: {delinquency}, {juvenile delinquency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top