ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dates

D EY1 T S   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dates-, *dates*, date
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dates back toมีมาตั้งแต่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bad dates.ผลอินทผลัมไม่ดี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- You should have dates at your age. - Sarah, you're home.ในวัยนี้หนูน่าจะมีนัดได้แล้วนะ /หนูอยู่แต่ในบ้าน Labyrinth (1986)
"Tell me publishing dates."บอกเผยแพร่สต. The Russia House (1990)
Sugar dates, sugar dates and figs!ผลตาล ผลตาลและผลมะเดื่อ! ผลตาลและถั่วพิตาชิโอ Aladdin (1992)
Sugar dates and pistachios! Would the lady like a necklace. A pretty necklace for a pretty lady.สุภาพสตรีสนใจสร้อยคอหรือไม่ สร้อยคอสวยงามเหมาะสำหรับสุภาพสตรีเลอโฉม Aladdin (1992)
It'd mean canceling the rest of your concert dates.ยกเลิกคอนเสิร์ตคุณทั้งหมดเลยนะ The Bodyguard (1992)
Anyhow, I'll be as accurate as I can with names, dates and places... anything that might help in our defense.ทั้งนี้ผมจะมีความถูกต้องเป็นที่ฉันสามารถ ที่มีชื่อ? สิ่งใดที่อาจช่วยให้ ในการป้องกันประเทศของเรา In the Name of the Father (1993)
You can check the dates, Gareth.คุณสามารถตรวจสอบวัน, Gareth In the Name of the Father (1993)
Our dates.คู่นัดเรา Nothing to Lose (1997)
Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this... when we know that we are watching history in the making... when we know that generations to come will look back on this day... for May 12, 1937, will be one of the dates in history... that schoolchildren will learn about maybe a thousand years from now.เพียงครั้งหรือสองครั้งในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้มาร่วมกันในวันสำคัญนี้ เป็นพยานของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญหน้าหนึ่ง และชนรุ่นหลังจะต้องจดจำ วันสำคัญวันนี้ Seven Years in Tibet (1997)
But she's a mutant! What if she never dates?แต่เค้าเป็นมนุษย์ดัดแปลง แล้วถ้าเค้าไม่เคยมีแฟนเลยล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
You can tell the design dates back to before the Chin era.จากลวดลาย สามารถบอกได้ว่า... มันถูกทำขึ้นก่อนสมัย ชิน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
datesHe dates the custom from the colonial days.
datesHe often dates Mary.
datesHis family dates back to the seventeenth century.
datesIt is not easy to commit dates to memory.
datesIt is said that the castle dates back to the 11th century.
datesPlease list alternate dates.
datesThe castle dates back to 1610.
datesThe cathedral dates back to the Middle Ages.
datesThe church dates back to 1173.
datesThe old church on the hill dates back to the twelfth century.
datesThe prosperity of the family dates from the Great War.
datesThis church dates from 12th century.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นัดซ้อนกัน[n. exp.] (nat søn kan) EN: dates clash with each other   

CMU English Pronouncing Dictionary
DATES    D EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dates    (v) dˈɛɪts (d ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红枣[hóng zǎo, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #11,716 [Add to Longdo]
蜜枣[mì zǎo, ㄇㄧˋ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #49,490 [Add to Longdo]
枣子[zǎo zi, ㄗㄠˇ ㄗ˙, / ] dates; jujube, #56,088 [Add to Longdo]
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, ] dates of birth and death (of historical figure) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance [Add to Longdo]
伊達者[だてしゃ, datesha] (n) dandy; dude [Add to Longdo]
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person [Add to Longdo]
外専[がいせん, gaisen] (n) (uk) (vulg) person physically attracted to foreigners; person who dates only foreigners [Add to Longdo]
学年暦[がくねんれき, gakunenreki] (n) school year calendar; calendar of school events and dates [Add to Longdo]
候補者名簿[こうほしゃめいぼ, kouhoshameibo] (n) list of candidates; slate; list of nominees [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
更新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history [Add to Longdo]
更新暦[こうしんれき, koushinreki] (n) {comp} (See 更新履歴) change log; record of updates; update history; what's new [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top