ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

枣子

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枣子-, *枣子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枣子[zǎo zi, ㄗㄠˇ ㄗ˙, / ] dates; jujube, #56,088 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so sweet[CN] 枣子好甜哦 Lost on Journey (2010)
Yes. I need my dates, my nuts, my spices.[CN] 对﹐我要带枣子 果仁﹐调味料 The Nativity Story (2006)
Sheep's eyes, dates?[CN] 羊的眼睛? 枣子 The Spy Who Loved Me (1977)
You don't understand the way it is for somebody like me.[CN] 你不明白我们这种人的感受 上个月我靠吃枣子充饥 Dirty Dancing (1987)
I found these exquisite dates in Jordan and your favourite... olives from the Cyclades.[CN] 在约旦我发现了这些美味的枣子 还在基克拉迪群岛 买到了你最爱吃的橄榄 Sherlock Holmes (2009)
Try prunes, something natural. Raisins.[CN] 试试枣子,天然的食物 葡萄干 Cobra (1986)
Do I look like a fucking date merchant?[CN] 我看起来 像个该死的枣子商人吗? Death Mask (2007)
They're dates, Obelix.[CN] 它们是枣子, Obelix. Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top