ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

創造力

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -創造力-, *創造力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创造力[chuàng zào lì, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] ingenuity; creativity, #12,222 [Add to Longdo]
有创造力[yǒu chuàng zào lì, ㄧㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] ingenious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
創造力[そうぞうりょく, souzouryoku] (n) creative power; creativity; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The place was alive with creative young people.その場所は創造力豊かな若い人であふれていた。
Television can dull our creative power.テレビは創造力を鈍らせる力がある。
Our public leaders are imaginative and often come up with new ideas.我々の社会の指導者たちは創造力豊かでしばしば新しい考えを思いつく。
Language acquisition requires creativity.言語習得には創造力が必要だ。
The work I'm doing now requires originality.今の仕事には、創造力が必要とされている。
You must be creative in composing a piece of music.作曲をするには創造力に富んでいなければならない。
You must exercise your imagination.創造力を働かさなければならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a little free spirit who needs his creativity nurtured.[JA] ほんの少しの自由な精神 彼を育てるには創造力が必要だわ Honor Among Thieves (2014)
To feed herself and Kip today, Maya will have to get creative.[JA] 今は自分自身で エサを手に入れなければなりません マヤは創造力を働かせます Monkey Kingdom (2015)
The secret lies in the enduring power of our achievements our creations![CN] 秘密就藏在我們持久完成的動力之中. 我們的創造力! Kate & Leopold (2001)
I respect that. Create, honey, create![JA] その才能 尊敬するわ 創造力 Mannequin (1987)
Well, then I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project.[JA] 創造力を膨らませて 次のプランにかかれ The Social Network (2010)
But now everyone is united, everyone's creativity and thought dedicated to eradicating famine, disease, climate change.[JA] しかし、今誰もが皆、 一つとなって、 僕らの創造力や 思考力は、 飢饉や病気、気候変動 の撲滅に捧げられる。 Myriad (2016)
The trouble with being a journalist too long is... you stop giving yourself permission to invent.[JA] 長くジャーナリストなんか やってると... 創造力が枯れてくるんです The Bridges of Madison County (1995)
It's a symbol of creation.[CN] 這象徵創造力 Outsourced (2006)
And all a man can do is look upon it and see how great is the Lord's creative impulse and power, and how omnipotence is reflected in that animal.[CN] 不過人類只能仰望它 看看造物主神奇的 無所不能的創造力 Werckmeister Harmonies (2000)
She's an "I'm Only Creative If I Smoke" smoker. Hi.[CN] - 她是" 唯有吸煙才有創造力" 的吸煙者。 Half Baked (1998)
What did this creative genius make?[JA] この創造力のある 天才は何を作った? A House Divided (2014)
There is such a great creativity stored inside her.[CN] 身上竟蘊蓄著那麼大的創造力 The Herdsman (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top