Search result for

compatibility

K AH0 M P AE2 T AH0 B IH1 L AH0 T IY2   
44 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compatibility-, *compatibility*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compatibilityความเข้ากันได้, ความใช้แทนกันได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compatibility๑. สภาพใช้แทนกันได้๒. สภาพเข้ากันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatibilityการอยู่ร่วมกันได้,เข้ากันได้ [การแพทย์]
Compatibility Testการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือด [การแพทย์]
Compatibility Testingการตรวจการเข้ากันได้ของเลือด [การแพทย์]
Compatibility, Majorความเข้ากัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ok..then I will remove the physical compatibility clause..โอเค... ผมจะแยกการรวมตัวของฟิสิกส์ เป็นอนุพากย์ Namastey London (2007)
Well, looks like our compatibility worksheet will have to wait.มันเหมือนกับ คอมพาทิบิลิตี้ เวอร์คชีท ของพวกเราเลยนี่ The Witches of Bushwick (2010)
Intellectual compatibility is important, but the body's important too.ความสามารถทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน I Need Romance (2011)
You two share compatibility in terms of gender, body-size, and your synaptic maps.เค้าคือตัวเชื่อมโยงดีที่สุด คุณทั้งสองเข้ากันได้ดี ในแง่ของเพศ ขนาดของร่างกาย และโครงข่ายประสาท Source Code (2011)
Compatibility factors to eliminate loneliness.ปัจจัยที่จำเป็นเพื่อขจัดความโดดเดี่ยว Nothing to Hide (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compatibilityIt is important to maintain backward compatibility with software that was written to run on the former system.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้ด้วยกันได้[n. exp.] (kān chai dūaykan dāi) EN: compatibility   
ความเข้ากันได้[n. exp.] (khwām khaokan dāi) EN: compatibility   FR: compatibilité [f]
ความเข้ากันไม่ได้[n. exp.] (khwām khaokan mai dāi) EN: incompatibility   FR: incompatibilité [f]
ความมีลักษณะที่ขัดกัน[n. exp.] (khwām mī laksana thī khat kan) EN: incompatibility   
ความสามารถเข้ากันได้[n. exp.] (khwāmsāmāt khaokan dāi) EN: compatibility   
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPATIBILITY    K AH0 M P AE2 T AH0 B IH1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compatibility    (n) kˈəmpˌætəbˈɪlɪtiː (k @1 m p a2 t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兼容性[jiān róng xìng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility, #25,772 [Add to Longdo]
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] compatibility; mutual harmony, #86,169 [Add to Longdo]
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility; the possibility of mutual coexistence, #318,743 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verträglichkeitsbedingung {f}compatibility condition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップワードコンパチブル[, appuwa-dokonpachiburu] (n) {comp} upward compatibility; upward compatibile [Add to Longdo]
コンパチ[, konpachi] (n) (1) (abbr) (See コンパチビリティ) compatibility; (adj-na) (2) (abbr) compatible [Add to Longdo]
コンパチビリティ;コンパチビリティー[, konpachibiritei ; konpachibiritei-] (n) compatibility [Add to Longdo]
バイナリレベル互換[バイナリレベルごかん, bainarireberu gokan] (n) {comp} binary level compatibility [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] (n,adj-na) (1) portability; upgradability; upwards compatibility; (2) transitional [Add to Longdo]
下位互換性[かいごかんせい, kaigokansei] (n) (See 上位互換性) downward compatibility; forward compatibility [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] (n) {comp} compatibility test; interoperability test [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] (n) compatibility [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] (n) {comp} compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
上位互換性[じょういごかんせい, jouigokansei] (n,adj-no) (See 下位互換性) backward compatibility; downward compatibility [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compatibility \Com*pat`i*bil"i*ty\, n. [Cf. F.
   compatibilit['e].]
   The quality or power of being compatible or congruous;
   congruity; as, a compatibility of tempers; a compatibility of
   properties.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compatibility
   n 1: a feeling of sympathetic understanding
   2: capability of existing or performing in harmonious or
     congenial combination [ant: {incompatibility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top