Search result for

clouted

(87 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clouted-, *clouted*, clout, cloute
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา clouted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *clouted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clout[N] การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
clout[VT] ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend
clout[VT] ตี, See also: ตบ, ต่อย, Syn. hit, cuff
clout[N] เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
clout[VT] พันผ้า, Syn. bandage
clout[N] เศษผ้าที่ใช้ปะ, See also: เศษผ้า, Syn. rag
clout[N] อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
clout[SL] ช่องคลอด
clouted[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloutการมีอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So whatever clout you had with the Company,ดังนั้น เยื่อใยอะไรที่แกยังคงมีเหลือให้กับ Company The Price (2008)
He's been using his clout on city council.เขาใช้อำนาจของเขา บีบคณะเทศมนตรี Potlatch (2009)
I thought you had clout.ฉันว่านายโดนต่อย Beauty and the Beast (2010)
You know, I had some clout with the keepers.คุณรู้ว่าผมมีอิทธิพลกับยามเฝ้าประตูบาง Killing Them Softly (2012)
Lem had some clout.มีแผลถูกต่อย Black Cherry (2012)
Don't oversell your clout, Alan.นายได้เป็นหุ้นส่วน เพราะฉันแนะนำนายให้เท็ด Introduction to Finality (2012)
- I ain't got that kind of clout. Please.- ฉันจะไม่ได้ชนิดของอิทธิพลที่ กรุณา Starred Up (2013)
No offence but if I want to appeal to a higher authority to get me out of this fucking hole, it'll be someone with more clout than a track-suit-wearing Grotbags.ไม่ได้ดูถูกนะ แต่ถ้าผม อยากจะติดต่อกับคนเบื้องบน เพื่อช่วยให้ผมออกไปจากขุมนรกนี่ ก็น่าจะเป็นคนที่ดูน่านับถือ กว่าแม่มดกระจอก ๆ ในชุดวอร์มนะ Smell the Weakness (2017)
-You'll be in this play or you'll get a clout.-พวกเธอต้องเล่นไม่งั้นเจอดีแน่ Atonement (2007)
-You're not allowed to clout us.-พี่ไม่มีสิทธิ์มาขู่พวกเรานะ Atonement (2007)
Young man, the future is full of uncharted waters, and this family has real clout, so I suggest you take the ride.นี่ อนาคตหนะ เป็นอะไรที่ไม่อาจคาดเดาได้ และคนในตระกูลนี้ก็เส้นใหญซะด้วย แนะนำให้คว้ามันไว้ซะ High School Musical 2 (2007)
If I knew that, I'd have a hell of a lot more clout.ถ้าฉันรู้ฉันก็ได้เลื่อนขั้นไปแล้วล่ะ Resident Evil: Degeneration (2008)
It's fashion week, and I'm the only constance girl with clout.นี่มันช่วงแฟชั่นวีคนะ และฉันก็คือหญิงสาวผู้มีอิทธิพลหนึ่งเดียว The Serena Also Rises (2008)
The word was "clout".Es war das Wort cloutThe Falls (1980)
Cathine replied that it was a clout.Cathine antwortete, das sei ein cloutThe Falls (1980)
- Excellent.Ausgezeichnet, Master CloutRutterkin (1986)
And Clout said you was harmless.Und Clout sagte, du seiest harmlos. Rutterkin (1986)
Tell him, master Clout.- Erzählt es ihm, Master CloutRutterkin (1986)
- Cloutier?- Cloutier? No Place Like Home (2000)
Yes, the sorcerer Cloutier was legendary.Ja, der Magier Cloutier war legendär. No Place Like Home (2000)
- The Reverend Cloutier-- - l no longer care what the Reverend Cloutier says or does.Reverend Cloutier- Es kümmert mich nicht mehr, was Reverend Cloutier sagt oder tut. Blizzard of '01 (2001)
I made an assumption about the Reverend Cloutier.Ich habe Reverend Cloutier unterstellt, Blizzard of '01 (2001)
Prisoner number 00C966, Jeremiah Cloutier.Gefangener Nummer 00C966, Jeremiah Cloutier; Conversions (2001)
- The Reverend Cloutier.- Reverend Cloutier. Cuts Like a Knife (2001)
Cloutier says if I do convert, there's this Bible college in West Virginia where l can do a correspondence course, get my college degree for free.Cloutier sagt, wenn ich konvertiere, gibt es da das Bibel College in West Virginia, wo ich einen Fernkurs machen kann, und meinen College Abschluss gratis machen kann. Cuts Like a Knife (2001)
Schillinger believed Cloutier.Schillinger hat Cloutier geglaubt. Cuts Like a Knife (2001)
Okay, Cloutier's gotten Schillinger to agree not to retaliate, so he's gonna keep his boy Robson in check.Okay, Cloutier hat Schillinger dazu gebracht, sich nicht zu rächen, und hält Robson unter Kontrolle. Even the Score (2001)
All I'm saying is Cloutier thinks he's better than all of us.Alles was ich sage, ist doch nur das Cloutier denkt, er sei etwas besseres als wir. Famous Last Words (2001)
Cloutier's got a cushy job in the requisitions office.Cloutier hat einen kuschligen Job in der Beschlagnahme. Famous Last Words (2001)
Hoyt, you still looking to do the Reverend Cloutier some harm?Hoyt, willst du immer noch Reverend Cloutier etwas Schaden zufügen? Famous Last Words (2001)
I have to tell you, Cloutier, you really impressed me.Ich muss dir sagen, Cloutier, du hast mich wirklich beeindruckt. Famous Last Words (2001)
Why are you still talking to Cloutier?Wieso redest du immer noch mit Cloutier? Orpheus Descending (2001)
We're inviting you to a Bible study that the Reverend Cloutier is holding this afternoon. Cloutier?Wir laden Sie ein zu einer Bibelstunde... die Reverend Cloutier diesen Nachmittag gibt. Orpheus Descending (2001)
Who's Cloutier?Cloutier? Wer ist Cloutier? Orpheus Descending (2001)
The Reverend Cloutier, yes.Der Reverend Cloutier, ja. Revenge Is Sweet (2001)
Reverend Cloutier says that this woman, this Sarah, she was all alone and pregnant before she found his congregation.Reverend Cloutier sagt, dass diese Frau, diese Sarah, schwanger und allein war... bevor sie ihre Bestimmung gefunden hatte. Revenge Is Sweet (2001)
Jaz Hoyt's sitting in the hole because of the Reverend Cloutier.Jaz Hoyt sitzt im Loch, wegen Reverend Cloutier. Dream a Little Dream of Me (2002)
And when you get there, waste Cloutier.Und wenn du da bist, erledige Cloutier. Dream a Little Dream of Me (2002)
I guess Cloutier's got mail.Ich schätze Cloutier bekommt Post. Dream a Little Dream of Me (2002)
- And Cloutier?- Und Cloutier? Dream a Little Dream of Me (2002)
- Cloutier.- Cloutier. Dream a Little Dream of Me (2002)
Dr. Nathan says that the Reverend Cloutier's recovery is remarkable.Dr. Nathan meint, die Genesung von Reverend Cloutier ist bemerkenswert. Dream a Little Dream of Me (2002)
You were the one who arranged to have that biker try and kill Cloutier.Du warst derjenige, der diesen Biker angestiftet hat, Cloutier zu ermorden. Dream a Little Dream of Me (2002)
Gloria, Hoyt's claiming that Cloutier ordered him to kill Timmy Kirk.Gloria, Hoyt behauptet, dass Cloutier ihn beauftragt hat, Timmy Kirk zu töten. Dream a Little Dream of Me (2002)
Cloutier can barely move and can't even speak yet.Cloutier kann sich kaum bewegen, geschweige denn reden. Dream a Little Dream of Me (2002)
Hoyt really seems to believe that Cloutier appeared to him last night.Hoyt scheint wirklich zu glauben, dass ihm Cloutier letzte Nacht erschienen ist. Dream a Little Dream of Me (2002)
- Did you move Cloutier?- Hast du Cloutier verlegt? Dream a Little Dream of Me (2002)
Cloutier brought me to Jesus.Cloutier hat mich zu Jesus geführt. Laws of Gravity (2002)
- How's Cloutier?- Wie geht's Cloutier? Laws of Gravity (2002)
Ever since Jeremiah Cloutier's unfortunate accident...Seit dem unglücklichen Unfall von Jeremiah Cloutier... Laws of Gravity (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกเขมร[V] pull up one's the panung, See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, metho, Syn. ขัดเขมร, Example: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง, Thai definition: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางข้าม[n. exp.] (thāng khām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUT    K L AW1 T
MCLOUTH    M AH0 K L AW1 TH
CLOUTIER    K L AW1 T IY0 ER0
CLOUTHIER    K L AW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER    K L OW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER    K L OW1 DH IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clout    (v) (k l au1 t)
clouts    (v) (k l au1 t s)
clouted    (v) (k l au1 t i d)
clouting    (v) (k l au1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfluss {m}clout [Add to Longdo]
Kopfnuss {f} | Kopfnüsse {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Schlagkraft {f}; Schlag {m}clout [Add to Longdo]
schlagen; hauen | schlagend; hauend | geschlagen; gehauen | schlägt; haut | schlug; hauteto whack; to clout | whacking | whacked | whacks | whacked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
資金力[しきんりょく, shikinryoku] (n) financial muscle; economic clout [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clout \Clout\, v. t. [imp. & p. p. {Clouted}; p. pr. & vb. n.
   {Clouting}.] [OE. clutien. clouten, to patch. See {Clout},
   n.]
   1. To cover with cloth, leather, or other material; to
    bandage; patch, or mend, with a clout.
    [1913 Webster]
 
       And old shoes and clouted upon their feet. --Josh.
                          ix. 5.
    [1913 Webster]
 
       Paul, yea, and Peter, too, had more skill in . . .
       clouting an old tent than to teach lawyers.
                          --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or patch clumsily.
    [1913 Webster]
 
       If fond Bavius vent his clouted song. --P. Fletcher
    [1913 Webster]
 
   3. To quard with an iron plate, as an axletree.
    [1913 Webster]
 
   4. To give a blow to; to strike. [Low]
    [1913 Webster]
 
       The . . . queen of Spain took off one of her
       chopines and clouted Olivarez about the noddle with
       it.                  --Howell.
    [1913 Webster]
 
   5. To stud with nails, as a timber, or a boot sole.
    [1913 Webster]
 
   {Clouted cream}, clotted cream, i. e., cream obtained by
    warming new milk. --A. Philips.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Clouted brogues" in Shakespeare and "clouted shoon" in
      Milton have been understood by some to mean shoes armed
      with nails; by others, patched shoes.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top