ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

childishly

CH AY1 L D IH0 SH   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -childishly-, *childishly*, childish
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา childishly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *childishly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childish[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ, Syn. infantile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike

English-Thai: Nontri Dictionary
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavior, Childishพฤติกรรมไม่สมวัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childishDon't be so childish.
childishHe was so childish that he couldn't resist temptation.
childishHis way of thinking is very childish.
childishI like her all the better because she has childishness.
childishIt is a childish act.
childishIt is time you left off your childish ways.
childishIt was childish of him to behave like that.
childishMy father can be terribly childish, but he means well.
childishPeter was fed up with childish girls.
childishPeter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.
childishShe talked childishly.
childishSuch a childish plan is bound to fail.
childishThe guy was so childish that he couldn't resist temptation.
childishThey looked on her behavior as childish.
childishThey regarded his behavior as childish.
childishWe regarded his behavior as childish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
เล่นขายของ[V] be childish, Example: งานนี้จะมามัวเล่นขายของแบบเด็กๆ ไม่ได้นะผมเอาจริง, Thai definition: ทำไม่ถูกหลักเกณฑ์หรือทำอย่างเด็กเล่น, Notes: (ปาก)
กะโปโล[ADJ] nonsensical, See also: childish, Example: ใครจะสนใจเด็กกะโปโลอย่างฉัน, Thai definition: ไม่ได้เรื่องราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นขายของ[v. exp.] (len khāikhøng) EN: be childish   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDISH    CH AY1 L D IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childish    (j) tʃˈaɪldɪʃ (ch ai1 l d i sh)
childishly    (a) tʃˈaɪldɪʃliː (ch ai1 l d i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幼稚[yòu zhì, ㄧㄡˋ ㄓˋ, ] young; childish; naive, #8,059 [Add to Longdo]
[diǎ, ㄉㄧㄚˇ, ] coy; childish, #8,455 [Add to Longdo]
孩子气[hái zi qì, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] boyish; childish, #22,615 [Add to Longdo]
稚气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] childish nature; infantile; juvenile; puerile, #34,068 [Add to Longdo]
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish, #40,420 [Add to Longdo]
稚拙[zhì zhuō, ㄓˋ ㄓㄨㄛ, ] young and clumsy; childish and awkward, #103,653 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bubenstreich {m}childish prank [Add to Longdo]
Kindlichkeit {f}childishness [Add to Longdo]
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish [Add to Longdo]
kindisch {adv}childishly [Add to Longdo]
kindlich {adv}childishly [Add to Longdo]
kindlichechildish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile [Add to Longdo]
子供じみた;子供染みた[こどもじみた, kodomojimita] (adj-f) childish [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) (abbr) (sl) (See 厨房・2) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
大人げない;大人気ない;大人気無い[おとなげない, otonagenai] (adj-i) immature; childish [Add to Longdo]
稚気[ちき, chiki] (n) childishness; naivete [Add to Longdo]
稚拙[ちせつ, chisetsu] (adj-na,n) unskillful; childish; (P) [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]
幼い(P);稚い[おさない(幼い)(P);いとけない, osanai ( osanai )(P); itokenai] (adj-i) (1) very young; (2) childish; immature; (P) [Add to Longdo]
幼き[おさなき, osanaki] (adj-f) (1) very young; (2) childish; immature [Add to Longdo]
幼びる[おさなびる, osanabiru] (v1,vi) to appear childish [Add to Longdo]
幼稚[ようち, youchi] (adj-na,n,adj-no) infancy; childish; infantile; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childishly \Child"ish*ly\, adv.
   In the manner of a child; in a trifling way; in a weak or
   foolish manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childishly
   adv 1: in a childlike manner; "he acted very childishly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top