ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-childish-

CH AY1 L D IH0 SH   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: childish, *childish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childish[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ, Syn. infantile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike

English-Thai: Nontri Dictionary
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Barley, I think it is clear to hedgehog that you are being a little childish.- ข้าวบาร์เลย์ฉันคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนกับเม่น ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็ก ๆ น้อย ๆ The Russia House (1990)
Now who's being childish?ตอนนี้ผู้ที่จะถูกเด็ก ๆ ? In the Name of the Father (1993)
I am beginning to suspect childish revenge, bad sportsmanship...ผมสงสัยว่าเป็นการแก้แค้นแบบเด็ก ๆ - ที่ไม่เป็นนักกีฬาเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Now that I am a man, I have no more use for childish ways."͹ ѹ繼˭, ѹӵẺա.  Ghost in the Shell (1995)
-... I'm not a child. -Then stop acting childish.หนูไม่ใช่เด็กแล้ว / งั้นก็อย่าทำตัวเหมือนเด็ก A Walk to Remember (2002)
- Stop being so childish.- เลิกทำเป็นเด็ก Bringing Down the House (2003)
You're being so childishนายน่ะ ทำตัวเป็นเด็ก ๆ The Guy Was Cool (2004)
Childish?เด็ก ๆ เหรอ ? The Guy Was Cool (2004)
Quite childish...นิสัยเหมือนเด็กเลย Paris ei yeonin (2004)
Can the heaven given, Domyouji Tsukasa-sama ever go to something as childish as a double date?แต่ว่าหนูไม่เหมาะสมกับคนรวยๆ... หนูก็แค่คนธรรมดาสามัญนะคะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Why are you being so childish? How long will you hide there?ทำไมเธอถึงทำตัวเป็นเด็กอย่างนี้ เธอปิดความรู้สึกไว้นานแค่ไหนแล้ว Sad Movie (2005)
You're really.. You're really childish!เธอมัน เธอมันเด็กชัด ๆ My Lovely Sam-Soon (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childishDon't be so childish.
childishHe was so childish that he couldn't resist temptation.
childishHis way of thinking is very childish.
childishI like her all the better because she has childishness.
childishIt is a childish act.
childishIt is time you left off your childish ways.
childishIt was childish of him to behave like that.
childishMy father can be terribly childish, but he means well.
childishPeter was fed up with childish girls.
childishPeter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.
childishShe talked childishly.
childishSuch a childish plan is bound to fail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
กะโปโล[ADJ] nonsensical, See also: childish, Example: ใครจะสนใจเด็กกะโปโลอย่างฉัน, Thai definition: ไม่ได้เรื่องราว

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDISH    CH AY1 L D IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childish    (j) tʃˈaɪldɪʃ (ch ai1 l d i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bubenstreich {m}childish prank [Add to Longdo]
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childish \Child"ish\ (ch[imac]ld"[i^]sh), a.
   1. Of, pertaining to, befitting, or resembling, a child.
    "Childish innocence." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Puerile; trifling; weak.
    [1913 Webster]
 
       Methinks that simplicity in her countenance is
       rather childish than innocent.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: Childish, as applied to persons who are grown up, is in
      a disparaging sense; as, a childish temper.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childish
   adj 1: indicating a lack of maturity; "childish tantrums";
       "infantile behavior" [syn: {childish}, {infantile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top