ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

おいた

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -おいた-, *おいた*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生立ち[おいたち, oitachi] Thai: การเจริญเติบโตในวัยเด็กของบุคคล (?)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
生い立ち(P);生立ち;生いたち[おいたち, oitachi] (n) (1) growth; development; (2) one's early life; upbringing; personal history; (P) [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]
追い立てる;追いたてる;追立てる[おいたてる, oitateru] (v1,vt) (1) to drive on; to urge forward (e.g. cattle); to rouse (game from its cover); (2) to press a tenant to leave; to evict [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机の上に戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
You had better set some money apart for your wedding.あなたは結婚式のためにお金を別に取っておいたほうがいい。
Did you leave the window open?あなたは窓を開けっぱなしにしておいたのですが?
I carelessly allowed the door to stand open.うっかり戸口を開けっ放しにしておいた
I have to go soon because I left the engine running.エンジンをかけっぱなしにしておいたので、すぐに行かなければならない。
They kept him waiting outside for a long time.かわいそうにその少年を彼らは長い間外で待たせておいた
It makes sense to pay off your credit card balance every month.クレジットカードの負債は毎月返済しておいた方がいい。
I can't find my notebook here; I must have put it elsewhere.ここにノートを置いておいたのに。どこか別の場所に置いたのかしら。 [F]
You should keep it close.このことは伏せておいたほうがいい。
John kept the door open.ジョンはドアを開けたままにしておいた
It is advisable for you to take the medicine.その薬を飲んでおいた方がいいよ。
You had better leave it unsaid.それは言わずにおいた方がいい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Killed by that gun, I had borrowed from Mr Lombard.[JA] ロンバードさんから お借りしておいた銃で殺されて And Then There Were None (1945)
Ask Lefferts what's available in the capital. I told him you were a first-rate driver.[JA] 首都で働けるか頼んでみろ 一流のドライバーだと売り込んでおいた Sorcerer (1977)
Don't you see? If the coat turns up in the wrong way, we're lost.[JA] 帽子のバンドを 取っておいた Too Late for Tears (1949)
I'm tellin' ya, I've got all the facts here. Here...[JA] おれは真実をすべて 書いておいた ここにな 12 Angry Men (1957)
No, it was my fault. I shouldn't have walked out on you.[JA] 悪いのは 君を放っておいた私だ Pinocchio (1940)
That's what I told the Chief when he called to know why the case hadn't been broken.[JA] 署長にも そう言っておいた He Walked by Night (1948)
I brewed it when you were making your sword.[JA] お前がその剣を熱しているとき わしはこの煎じ汁を作っておいた Siegfried (1980)
- I told her about you.[JA] - 君のことを言っておいた Kansas City Confidential (1952)
We'll take Natalya in. She doesn't want to live with her folks.[JA] 家に来るように 言っておいた Tikhiy Don (1957)
Now we should drink on it, so that the granddad rest in peace."[JA] 写真は俺が貰って 寝床の上に掛けておいた Tikhiy Don (1957)
You'll have to forgive me, Jane, but I made formal charges that you stole that money from me.[JA] 君が私の金を盗んだと 言っておいた Too Late for Tears (1949)
If I were you I'd leave those closed, especially when I'm around.[JA] 閉めておいた方がいいと思う Someone's Watching Me! (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top