ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

driver

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -driver-, *driver*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
driver(n) คนขับรถ, See also: ผู้ขับขี่, คนขับขี่, Syn. conductor, motorist, operator
driver(n) ตัวขับ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมขับ
driver(n) ไม้กอล์ฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่, คนขับรถ, คนต้อนปศุสัตว์, เครื่องตอกเสาเข็ม, ค้อน, แรงผลักดัน, ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า
demon drivern. คนที่ขับรถเร็วเหลือเกิน
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย
printer driverโปรแกรมขับเครื่องพิมพ์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลความระหว่างระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือโปรแกรมการใช้งาน กับแบบหรือชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์จะสั่งให้พิมพ์ ระบบปฏิบัติการบางระบบจะมีซอฟต์แวร์ส่วนนี้ไว้ให้ในตัว แต่ถ้าเป็นระบบดอส แต่ละโปรแกรมต้องติดตั้ง (install) ซอฟต์แวร์ส่วนนี้เอง (ขึ้นอยู่กับว่า จะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไร)
screwdriver(สครูไดร'เวอะ) n. ไขควง

English-Thai: Nontri Dictionary
driver(n) ผู้ขับขี่, คนขับรถ, คนต้อนสัตว์, แรงผลักดัน, เครื่องตอกเสาเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driver๑. ตัวขับ๒. โปรแกรมขับ(อุปกรณ์) [ มีความหมายเหมือนกับ device driver ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
driverผู้ขับขี่ (ยานพาหนะ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driver๑. ตัวขับ๒. โปรแกรมขับ(อุปกรณ์) [ มีความหมายเหมือนกับ device driver ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Driver, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]

WordNet (3.0)
driver(n) the operator of a motor vehicle, Ant. nondriver
driver(n) someone who drives animals that pull a vehicle
driver(n) a golfer who hits the golf ball with a driver
driver(n) (computer science) a program that determines how a computer will communicate with a peripheral device, Syn. device driver
driver(n) a golf club (a wood) with a near vertical face that is used for hitting long shots from the tee, Syn. number one wood

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Driver

n. [ From Drive. ] 1. One who, or that which, drives; the person or thing that urges or compels anything else to move onward. [ 1913 Webster ]

2. The person who drives beasts or a carriage; a coachman; a charioteer, etc.; hence, also, one who controls the movements of a any vehicle. [ 1913 Webster +PJC ]

3. An overseer of a gang of slaves or gang of convicts at their work. [ 1913 Webster ]

4. (Mach.) A part that transmits motion to another part by contact with it, or through an intermediate relatively movable part, as a gear which drives another, or a lever which moves another through a link, etc. Specifically:

(a) The driving wheel of a locomotive. (b) An attachment to a lathe, spindle, or face plate to turn a carrier. (c) A crossbar on a grinding mill spindle to drive the upper stone. [ 1913 Webster ]

5. (Naut.) The after sail in a ship or bark, being a fore-and-aft sail attached to a gaff; a spanker. Totten. [ 1913 Webster ]

6. An implement used for driving; as: (a) A mallet. (b) A tamping iron. (c) A cooper's hammer for driving on barrel hoops. (d) A wooden-headed golf club with a long shaft, for playing the longest strokes. [ Webster 1913 Suppl. ]


Driver ant (Zool.), a species of African stinging ant; one of the visiting ants (Anomma arcens); -- so called because they move about in vast armies, and drive away or devour all insects and other small animals.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่ Of Mice and Men (1992)
Bus driver lied to us. We had to walk ten miles.คนขับรถเมล์โกหกเรา เราต้องเดินมาสิบไมล์ Of Mice and Men (1992)
Hey, Sunday driver!เฮ้ ไอ้มือสมัครเล่น! Cool Runnings (1993)
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง " Cool Runnings (1993)
Who... is the best pushcart driver...ใครคือสุดยอดเทพรถเข็น... Cool Runnings (1993)
- I know. I'm the driver, right?- ผมรู้ ผมเป็นคนขับ ใช่มั้ย? Cool Runnings (1993)
- No, no, I'm the driver.- ไม่ ไม่ ผมเป็นคนขับ Cool Runnings (1993)
I'm the best pushcart driver in all of Jamaica.ผมเป็นนักขับรถเข็น ที่เก่งที่สุดในจาไมก้า Cool Runnings (1993)
You see, Sanka, the driver has to work harder than anyone.ฟังนะ ซางก้า คนขับจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น Cool Runnings (1993)
You see, a driver must remain focused 100 % at all times.นายเห็นมั้ย คนขับจะต้อง มีสมาธิ 100% ตลอดเวลา Cool Runnings (1993)
I say we make Derice the driver.ผมว่าให้ ดีรีซ เป็นคนขับเถอะ Cool Runnings (1993)
He's Josef Grool. He's one of the best drivers in the world.เขาคือ โจเซฟ กรูล หนึ่งในนักขับมือเยี่ยมของโลก Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driverA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
driverA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
driverA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
driverAccident was caused by an error on the part of the driver.
driverA driver is deeply attached to his old car.
driverA driver was sleeping in the car.
driverAll you need is to get a driver's license.
driverAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
driverA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
driverA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
driverBad drivers should have their licenses taken away from them.
driverCould I see your driver's license.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขับรถ(n) driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับ, Example: ประชาชนในเมืองหลวงต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถขององค์การขนส่งมวลชน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถให้เคลื่อนที่ไป
สารถี(n) driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป
สูต(n) driver, Syn. สารถี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ขับรถหรือนายม้าต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ใบขับขี่(n) driver's licence, See also: driving licence, Syn. ใบอนุญาตขับขี่, Example: ช่วงนี้ตำรวจทุกพื้นที่จะตรวจใบขับขี่ของผู้ใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกองทะเบียนกรมตำรวจออกให้แก่ผู้สอบกฎจราจรได้
ใบอนุญาตขับขี่(n) licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น
คนรถ(n) driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับรถ, Example: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว, Count Unit: คน
นักขับรถ(n) driver, See also: chauffeur, motorist, Count Unit: คน
พขร.(n) chauffeur, See also: driver, Syn. พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ(n) chauffeur, See also: driver, Example: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขับขี่[bai khapkhī] (n, exp) EN: driver's licence  FR: permis de conduire [ m ]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
โชเฟอร์[chōfoē] (n) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)  FR: chauffeur (inf.) [ m ]
ไขควง[khaikhūang] (n) EN: screwdriver  FR: tournevis [ m ]
คนขับ[khonkhap] (n) EN: driver  FR: conducteur [ m ] ; conductrice [ f ]
คนขับรถ[khonkhaprot] (n) EN: driver (vehicle)  FR: conducteur [ m ] ; conductrice [ f ] ; chauffeur [ m ]
ควาญช้าง[khwān chāng] (n, exp) EN: mahout ; elephant driver ; elephant keeper  FR: cornac [ m ] ; conducteur d'éléphant [ m ]
ผู้ขับ[phū khap] (n, exp) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [ m ] ; chauffeur [ m ]
ผู้ขับขี่[phū khapkhī] (n, exp) EN: driver ; chauffeur  FR: conducteur [ m ] ; chauffeur [ m ]
สารถี[sārathī] (n) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur  FR: chauffeur [ m ] ; charretier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
driver
drivers
driver's
drivers'
driverless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
driver
drivers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ,   /  ] driver's license #16,574 [Add to Longdo]
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ,     /    ] driver's license #49,143 [Add to Longdo]
一号木杆[yī hào mù gān, ㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ,     /    ] driver (golf) [Add to Longdo]
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ,    /   ] driver; person driving a vehicle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrer { m }; Fahrerin { f }; Autofahrer { m }; Autofahrerin { f } | Fahrer { pl }; Fahrerinnen { pl }; Autofahrer { pl }driver | drivers [Add to Longdo]
Fahrerbesprechung { f }driver briefing [Add to Longdo]
Treiber { m } [ comp. ] | Treiber { pl }driver | drivers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライバー(P);ドライバ[doraiba-(P); doraiba] (n) (1) driver (of a vehicle); (2) (abbr) screwdriver; (3) driver (golf); (4) { comp } driver (device driver); (P) #2,863 [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) { comp } installable device driver [Add to Longdo]
インボックスドライバ[inbokkusudoraiba] (n) { comp } in-box driver [Add to Longdo]
ウォッチドッグドライバ[uocchidoggudoraiba] (n) { comp } watchdog driver [Add to Longdo]
オーナードライバー[o-na-doraiba-] (n) owner-driver [Add to Longdo]
カーレーサー[ka-re-sa-] (n) racing driver (wasei [Add to Longdo]
スクリュードライバー[sukuryu-doraiba-] (n) screwdriver [Add to Longdo]
ストアドライバ[sutoadoraiba] (n) { comp } store driver [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デバイスドライバ[でばいすどらいば, debaisudoraiba] device driver [Add to Longdo]
ドライバ[どらいば, doraiba] driver [Add to Longdo]
バスドライバ[ばすどらいば, basudoraiba] bus driver [Add to Longdo]
パケットドライバ[ぱけっとどらいば, pakettodoraiba] packet driver [Add to Longdo]
プリンタドライバ[ぷりんたどらいば, purintadoraiba] printer driver [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マウスドライバ[まうすどらいば, mausudoraiba] mouse (device) driver [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top