ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loquacious

L OW0 K W EY1 SH AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loquacious-, *loquacious*, loquaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loquacious[ADJ] พูดมาก (คำที่เป็นทางการ), See also: ช่างพูด, Syn. verbose, voluble, talkative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loquacious(โลเคว'เชิส) adj. พูดมาก,โว,ช่างพูด., See also: loquaciousness n. ดูloquacious, Syn. talkative,

English-Thai: Nontri Dictionary
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากเปราะเราะราย[ADJ] loquacious, See also: sharp tongued, tongue-lashing, Syn. ปากคอเราะราย, Example: คุณเฉลียวใจหรือเปล่าว่าหล่อนเป็นคนปากเปราะเราะราย, Thai definition: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า
ปากมาก[ADJ] loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป

CMU English Pronouncing Dictionary
LOQUACIOUS    L OW0 K W EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loquacious    (j) lˈəkwˈɛɪʃəs (l @1 k w ei1 sh @ s)
loquaciously    (a) lˈəkwˈɛɪʃəsliː (l @1 k w ei1 sh @ s l ii)
loquaciousness    (n) lˈəkwˈɛɪʃəsnəs (l @1 k w ei1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, ] loquacious; nag, #720,983 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed [Add to Longdo]
豆蔵[まめぞう, mamezou] (n) loquacious man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loquacious \Lo*qua"cious\, a. [L. loquax, -acis, talkative, fr.
   loqui to speak; cf. Gr. ? to rattle, shriek, shout.]
   1. Given to continual talking; talkative; garrulous.
    [1913 Webster]
 
       Loquacious, brawling, ever in the wrong. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Speaking; expressive. [R.] --J. Philips.
    [1913 Webster]
 
   3. Apt to blab and disclose secrets.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Garrulous; talkative. See {Garrulous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loquacious
   adj 1: full of trivial conversation; "kept from her housework by
       gabby neighbors" [syn: {chatty}, {gabby}, {garrulous},
       {loquacious}, {talkative}, {talky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top