Search result for

cast on

(29 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast on-, *cast on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast on[PHRV] สงสัยในเรื่อง, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, Syn. throw on
cast on[PHRV] ทำให้เกิดเงาทอดลงบน, Syn. cast over, throw on, throw over
cast one's eye over[IDM] มองผ่านๆ, See also: มองลวกๆ, Syn. pass over
cast one's a shadow on[IDM] ตกอยู่ภายใต้เงาของ, See also: ทอดเงาทับ, Syn. cast over, throw on, throw over
cast one's shadow over[IDM] ทอดเงาทับ, See also: บดบัง, Syn. cast on, throw on, throw over
cast one's bread on the waters[IDM] กระทำสิ่งที่ดี (ซึ่งจะย้อนกลับมาหาคุณในเวลาต่อมา), Syn. throw in
cast oneself on someone's mercy[IDM] ขอความเมตตา, See also: ขอร้อง, Syn. fling on, throw on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marnie, all you have to do is come with us, and reverse the spell you cast on Eric Northman.Marnie คุณแค่ต้องไปกับพวกเรา แล้วก็ถอนคำสาปให้อีริค นอร์ทแมน I'm Alive and on Fire (2011)
What spell did you cast on Eric Northman at MoonGoddess Emporium?คาถาอะไรที่คุณร่ายใส่เอริค นอร์ธแมน ตรงกลางห้องใน MoonGoddess Me and the Devil (2011)
How do we reverse the spell that you cast on my associate in the woods?แล้วเราจะถอนมนต์นั่นของคุณที่พวกคุณร่ายกันในป่าได้ไง Me and the Devil (2011)
How do we reverse the spell that you cast on my associate?เราจะถอนมนต์ที่คุณร่ายกันในป่าได้ยังไง? I Wish I Was the Moon (2011)
I told them how you put the cast on the dog I hit.ฉันบอกเขาเรื่องที่เธอดูแลหมาที่ฉันชน Magic Bullet (2011)
Did you notice anyone with a cast on their hand, someone who seemed hurt?เข้าเฝือกที่มือไหม มีใครบาดเจ็บรึเปล่า Painless (2011)
A spell you cast on another person to make them forgive you?เป็นมนต์ที่คุณเสกให้คนอื่นยกโทษให้งั้นเหรอ? Digital Exploration of Interior Design (2012)
Excuse me, do you think this has been easy for me... to wash myself all summer long with a penis cast on?ขอโทษ คิดว่านี่มันง่ายสำหรับฉันหรอ ที่ต้องคอยล้างตัวตลอกทั้งหน้าร้อน กับน้องชายสภาพนี้เนี่ยนะ Re-launch (2012)
- Well, you have to understand, all the contestants are cast on this show to tell their unique yet familiar stories.ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดถูก คัดเข้าร่วมรายการ เพื่อเล่าเรื่องราวพิเศษ แต่ว่าพวกเขาคุ้นเคยกัน A Dance with Death (2012)
I had been cast on a film, and there was somebody else doing a scene before me, very famous, very well known actress in the business, good friend of mine.ฉันไปคัดตัวแสดงในหนัง และมีคนอื่นแสดงฉากหนึ่งก่อนหน้าฉัน นักแสดงที่ดังมาก มีชื่อเสียงมากในวงการ After Porn Ends 2 (2017)
I got a cast on my neck!ผมคงคอแข็งไปเลย! Love Now (2007)
There can't be any doubt cast on your father.There can't be any doubt cast on your father. Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast onShe has a cast on her arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือกตั้ง[V] vote, See also: cast one's vote, elect, opt, Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก, Example: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น, Thai definition: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง
ลงมติ[V] vote, See also: cast one's vote, decide or determine by vote, Syn. โหวต, โหวตเสียง, ลงความเห็น, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
โหวตเสียง[V] vote, See also: cast one's vote, elect, Syn. โหวต, ลงมติ, Example: ในรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต้องโหวตเสียงกันอย่างเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎร
ปรายตา[V] glance, See also: cast one's eyes, keep an eye on, Syn. เหลือบมอง, ลอบมอง, ชำเลือง, Example: เขาแอบปรายตามองลูกค้าของร้านหนังสือแห่งนี้ที่กำลังเลือกดูเล่มโน้นเล่มนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaēnsīeng) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt   FR: voter pour ; élire ; choisir
ลงมติ[v.] (longmati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision   FR: approuver une résolution
โหวตเสียง[v. exp.] (wōt sīeng) EN: vote ; cast one's vote ; elect   FR: voter ; élire

Japanese-English: EDICT Dictionary
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cast on
      v 1: make the first row of stitches when knitting [ant: {cast
           off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top