Search result for

ลงมติ

(31 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงมติ-, *ลงมติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงมติ[V] vote, See also: cast one's vote, decide or determine by vote, Syn. โหวต, โหวตเสียง, ลงความเห็น, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงมติก. ลงความเห็นร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pass the billลงมติผ่านร่างกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The vote was postponed, but you will get your food.การลงมติจะถูกเลื่อนออกไป แต่ท่านก็จะได้รับอาหาร Bombad Jedi (2008)
Before we vote on the Enhanced Privacy Invasion Billก่อนที่เราจะลงมติ ร่างพรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง Hostage Crisis (2009)
We must hurry if we are to stop the voteเราต้องรีบหน่อย ถ้าอยากจะหยุดยั้งการลงมติ Hostage Crisis (2009)
which is why the student council has chosen to make coach Ray the recipient of our fall fundraiser "meet you at the carwash."ซึ่งนั่นแหละทำไมนักเรียน ลงมติให้โค๊ชเรย์ ผู้ทีได้รับการระดมทุนจากพวกเราทุกคน\ พบคุณที่ร้านล้างรถ The Pickle Jar (2009)
We don't have time for this.ดังนั้น, นิดหน่อย, ลงมติยอมรับ. G-Force (2009)
The council has decided?แล้วตกลงสภาลงมติยังไง? The Red Serpent (2010)
The vote shall commence In the next session.การลงมติจะมีขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป Duchess of Mandalore (2010)
The senate Completed its vote.สภาสูงได้ลงมติกันเสร็จแล้ว Duchess of Mandalore (2010)
The vote was supposed To be tomorrow.การลงมติน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นี่ Duchess of Mandalore (2010)
Which is why we must vote for this resolution to promote more diplomacy, and to bring an end to this killing, and hatred.นี่เป็นเหตุผล ที่ทำไมเราต้องลงคะแนนเสียง ในการลงมตินี้ เพื่อการช่วยเหลือทางด้านการทูต และเพื่อทำให้สงคราม และความชิงชังนี้ จบลง Senate Murders (2010)
That decision was just made a little while ago.เขาเพิ่งลงมติเมื่อกี้นี้เอง Bread, Love and Dreams (2010)
If we ever decide to fire them, the Russian early-warning system won't even have time to kick in.เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรามีการลงมติ และตัดสินใจเด็ดขาดที่จะยิง ระบบเตือนภัยขั้นต้นของรัสเซีย ไม่มีเวลามาพูดเล่นนะ X-Men: First Class (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงมติ[v.] (longmati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision   FR: approuver une résolution
ลงมติไม่ไว้วางใจ[v. exp.] (longmati mai waiwāngjai) EN: censure   FR: voter la confiance

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adopt[VT] ลงมติยอมรับ, Syn. affirm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
passer(พาส'เซอะ) n. ผู้ผ่าน,ผู้ลงมติให้ผ่านได้
resoluble(รีซอล'ยะเบิล) adj. แก้ไขใหม่ได้,ลงมติใหม่ได้,ละลายใหม่ได้, See also: resolubility n. resolubleness n.
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
votable(โว'ทะเบิล) adj. ลงคะแนนได้,มีสิทธิเลือกตั้ง,นำไปลงมติได้.
vote(โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติ vt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ

English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
resolve(vi,vt) แก้ปัญหา,ตกลงกัน,ตัดสินใจ,ลงมติ,กระจาย
vote(vi,vt) ลงคะแนนเสียง,ลงมติ,เลือกตั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top