Search result for

caring

(36 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caring-, *caring*, car
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caring[ADJ] ที่ห่วงใยผู้อื่น, Syn. affection, kindness, Ant. dislike

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Or maybe you start caring about them?หรือคุณเกิดสนเขาขึ้นมา? The Bodyguard (1992)
I don't recall me not caring, priest. This is unheard of.ข้าไม่ได้ขอความเห็นเจ้า Rapa Nui (1994)
He just quit caring'.เขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น Jumanji (1995)
For saving Graham's life... and for caring.สำหรับการช่วยชีวิตของเกรแฮม ... และการดูแล Dante's Peak (1997)
He stopped caring.แต่เขาเลิกสนใจ Pi (1998)
Caring for your wife already?เป็นห่วงเมียด้วยเหรอนี่ Failan (2001)
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม The Corporation (2003)
Remember what I said about not caring if I lived or died?ที่ข้าตอบไปเมื่อกี๊ ว่าข้าไม่กลัวตายน่ะ The Chronicles of Riddick (2004)
You're a successful, intelligent, caring, graceful woman.คุณเป็นหญิงแกร่ง,ประสบความสำเร็จ,จิตใจดี Mean Girls (2004)
And you, Ji-won you're really a caring daughter.แล้วเธอล่ะ จีวอน เธอทำหน้าที่ลูกสาวหรือยัง Art of Seduction (2005)
Oh-Yi, you're definitely thinking of not caring anymore right?โอยิ เจ้ากำลังคิดจะเลิกสนใจแล้วใช่ไหม? Episode #1.9 (2006)
Caring about the people around me or putting myself in others shoes, I can't do that either.ดูแลคนอื่น หรือเอาใจใส่คนอื่น ฉันทำไม่เป็นหรอก Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caringAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
caringCaring means being alive.
caringShe assisted her mother in caring for the baby.
caringShe gives the impression of not caring much about anything.
caringShe kneed me again, not even caring that she was hurt.
caringThe blind nurse devoted herself to caring for the elderly.
caringYou have many caring friends.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner

CMU English Pronouncing Dictionary
CARING    K EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caring    (v) (k e@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知心[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, ] caring; intimate, #18,426 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
加餐[かさん, kasan] (n) caring for one's health [Add to Longdo]
加養[かよう, kayou] (n,vs) caring for the sick; taking care of oneself [Add to Longdo]
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]
介護[かいご, kaigo] (n,vs,adj-no) nursing; care; caregiving; caring; (P) [Add to Longdo]
気にしない[きにしない, kinishinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not caring; not giving a damn [Add to Longdo]
気にもしない[きにもしない, kinimoshinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not care; not caring [Add to Longdo]
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Care \Care\, v. i. [imp. & p. p. {Cared}; p. pr. & vb. n.
   {Caring}.] [AS. cearian. See {Care}, n.]
   To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard
   or interest; -- sometimes followed by an objective of
   measure.
   [1913 Webster]
 
      I would not care a pin, if the other three were in.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Master, carest thou not that we perish? --Mark. iv.
                          38.
   [1913 Webster]
 
   {To care for}.
   (a) To have under watchful attention; to take care of.
   (b) To have regard or affection for; to like or love.
     [1913 Webster]
 
        He cared not for the affection of the house.
                          --Tennyson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caring
   adj 1: feeling and exhibiting concern and empathy for others;
       "caring friends"
   n 1: a loving feeling [syn: {lovingness}, {caring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top