ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

愛情深い

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛情深い-, *愛情深い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are fortunate to have such loving parents.あんなに愛情深いご両親がいらっしゃるなんてあなたは幸運です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were a kind, loving girl but there's...[JA] あなたは優しくて 愛情深い方だと 思っていたわ The Awakening (2011)
And the minute I did that, the powers that be brought[JA] そうしたらすぐに 美しく 愛情深い Sharp Teeth (2014)
Very loving and affectionate.[JA] そして 愛情深い関係を 続けていくの  ()
You'll love her.[JA] あなたは愛情深いママになる Now Is Good (2012)
Decent, loving, accomplished.[JA] きちんとした 愛情深い 大成した人に One Day (2011)
And in English I wrote a story about a man whose love was so powerful, that it can kill people.[JA] 国語では、人を殺すほどー 愛情深い男の作文を書いたよ。 The Purge (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top