ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แคลคูลัส

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคลคูลัส-, *แคลคูลัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลคูลัส[N] calculus, Example: นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาแคลคูลัสมีจำนวนทั้งหมด 100 คน, Thai definition: คณิตศาสตร์ชั้นสูงแขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับค่าของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แบ่งออกเป็นแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลคูลัส(แคน-) น. คณิตศาสตร์ชั้นสูงแขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับค่าของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แบ่งออกเป็น แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculusแคลคูลัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinitesimal calculusแคลคูลัสกณิกนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculus of variationsแคลคูลัสของการแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculus of finite differenceแคลคูลัสของผลต่างสืบเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predicate calculusแคลคูลัสภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
propositional calculusแคลคูลัสเชิงประพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral calculusแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lambda calculusแคลคูลัสแลมบ์ดา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculusแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculusแคลคูลัส [TU Subject Heading]
Calculus, Integralแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ [TU Subject Heading]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
calculusแคลคูลัส, วิชาคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I just saw that Sam got an F in calculus.-ผมเพิ่งเห็นแซมได้ เอฟ.วิชาแคลคูลัส The Day After Tomorrow (2004)
You're taking 12th-grade calculus?เธอลงแคลคูลัสของเกรด 12 ด้วยเหรอ Mean Girls (2004)
Oh, yeah. I need you to sign my calculus test.อ้อ ใช่ หนูอยากให้พ่อเซ็น ผลสอบแคลคูลัสของหนู Mean Girls (2004)
So is calculus everything you remember it to be?แล้ว แคลคูลัสคือทุกสิ่งทุกอย่างล่ะสิ คุณจำได้อย่างนั้นเหรอ Pilot (2004)
¿Comprende?สอบไฟนอลแคลคูลัสมันกำลังจะฆ่าฉัน Harold (2008)
Mom, that little freak pretended to be my dad and threatened Patrick.เธอทำไงเหรอ ฝึกแคลคูลัส ตอนมัธยมอะไรแบบนั้นเหรอ จริง ๆ แล้ว พ่อผมสอนผมตั้งแต่ป.6 Harold (2008)
That's right. You heard me.ไม่มีทางที่ผมจะให้คุณดูของผม โชคดีกับแคลคูลัสนะ Harold (2008)
Don't worry,i can get you into cal-tech with one phone call.ไม่ต้องเป็นห่วง พ่อช่วยให้ลูกเข้าเรียน วิทยาศาสตร์แคลคูลัสได้แค่โทรศัพท์กริ๊งเดียว Memoriam (2008)
It's just this fucking calculus final is killing me.สอบไฟนอลแคลคูลัสมันกำลังจะฆ่าฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What did you, like, take calculus in high school or something?เธอทำไงเหรอ ฝึกแคลคูลัส ตอนมัธยมอะไรแบบนั้นเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There's no way I'm letting you see me in that light. Good luck with your calculus.ไม่มีทางที่ผมจะให้คุณดูของผม โชคดีกับแคลคูลัสนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You dispute Newton's claim that he invented calculus and you want to put Gottfried Leibniz on the top.นายไม่พอใจที่นิวตันอ้างว่า เข้าคิดค้นแคลคูลัส และนายอยากแขวนก๊อทฟรี้ด ไลบ์นิซ ไว้บนยอดแทน The Maternal Congruence (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลคูลัส[n.] (khaēnkhūlat = khaēlkhūlas) EN: calculus   FR: calcul [m]
แคลคูลัสเชิงปริพันธ์[n. exp.] (khaēnkhūlat choēng pariphan) EN: Integral Calculus   FR: calcul intégral [m]
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (khaēnkhūlat choēng anuphan) EN: Differential Calculus   FR: calcul différentiel [m]
แคลคูลัสเวกเตอร์[n. exp.] (khaēlkhūlas wēktoē) FR: calcul vectoriel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculus[N] ระบบการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของหินที่ตกลงมา, See also: แคลคูลัส

English-Thai: Nontri Dictionary
calculus(n) แคลคูลัส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top