ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pop out

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pop out-, *pop out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pop out[PHRV] ออกไปทันที, See also: ออกไปอย่างเร็ว
pop out[PHRV] กระเด้ง, See also: กระโดด, กระโจน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One more. I want to see the veins pop out of your head!อีกครั้ง ชั้นอยากเห็น / เส้นเลือกปูดบนหัวนายน่ะ Ken Park (2002)
Sons of bitches! Where did you pop out from?ไอ้ลูกหมาเอ๊ย Spygirl (2004)
- All right. - Then the card's gonna pop out.เอาละ จากนั้นการด์ก็จะออกมา Zathura: A Space Adventure (2005)
How could you pop out like that? You scared the crap out of me.ปู่โผล่มาแบบนั้นได้ยังไง ทำให้ผมตกใจหมดเลย My Girl and I (2005)
Your eyes are going to pop out.\ แกมองฉันด้วยสายตานี้ทีไรต้องมีเรื่องทุกทีสิน่า My Girl and I (2005)
No, sir. Ten-minute break. Pop out, get a quick bite and then back in there for board prep.ไม่เลยครับ พัก 10 นาที รีบๆกินแล้วต้องไปเรียนต่อครับ The Pursuit of Happyness (2006)
I can't wait for you to pop out that baby,ฉันอยากให้ถึงวันที่ เธอเบ่งลูกออกมาเร็ว ๆ Listen to the Rain on the Roof (2006)
My arms pop out of their sockets and sometimes my feet come out facing each other.แขนหลุด บางครั้งเท้าหลุดมาเจอกัน Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Eyes pop out of his head.ทำอาหารน่ะ เป็นความปรารถนาของผม Betty's Baby Bump (2008)
Don't pop out of nowhere!อยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ Gokusen: The Movie (2009)
In two minutes, your eyeballs are gonna pop out of your head.ภายในสองนาที ลูกตาของแก จะเด้งออกจากระโหลก Killing Your Number (2009)
What rambo movie did you just pop out of?หนังแรมโบ้ภาคไหนที่จู่ๆ โผล่ขึ้นมาในหัวของนายอ่ะ? The Edge (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾け飛ぶ;はじけ飛ぶ[はじけとぶ, hajiketobu] (v5b,vi) to pop off; to pop out; to fly off; to shoot off; to burst open [Add to Longdo]
飛び出る;とび出る;跳び出る[とびでる, tobideru] (v1,vi) (1) to project; to protrude; to pop out (e.g. eyes); (2) to jump out; to rush out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pop out
   v 1: appear suddenly; "Spring popped up everywhere in the
      valley" [syn: {pop out}, {burst out}]
   2: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]
   3: exit briefly; "He popped out for a quick coffee break" [ant:
     {pop in}]
   4: come out suddenly or forcefully; "you stick a bill in the
     vending machine and the change pops out"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top