Search result for

bilateral

(68 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bilateral-, *bilateral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bilateral[ADJ] เกี่ยวกับกลุ่มทางการเมืองสองกลุ่ม
bilateral[ADJ] ทั้งสองด้าน, See also: ทั้งคู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bilateral(ไบแลท'เทอรัล) adj. สองข้าง (ด้าน) ,ข้างซ้ายและขวา, See also: bilateralism n. ดูbilateral

English-Thai: Nontri Dictionary
bilateral(adj) มีสองข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bilateral-สองด้าน, -สองฝ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilateral-สองซีกเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilateralทวิภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bilateral agreementความตกลงทวิภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilateral agreementความตกลงทวิภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bilateral balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลสองข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bilateral contractสัญญาผูกพันสองฝ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bilateral contractสัญญาต่างตอบแทน [ดู reciprocal contract และ synallagmatic contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bilateral dischargeการพ้นจากความผูกพันตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bilateral partial dentureฟันปลอมบางส่วนขยายฐานสองข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bilateralทั้งสองข้าง,สองข้าง [การแพทย์]
Bilateral aidความช่วยเหลือแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral Economic Consultationการประชุมระหว่างไทยกับอาร์เจนตินาที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2547 เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-อาร์เจนตินา ครั้งที่ 1 (Thai-Argentine Joint Committee ? JC) [การทูต]
Bilateral payments arrangementการจัดการชำระเงินแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral trade agreementความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
bilateralismระบบทวิภาคี [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
bilateral pneumonia (name uniq ) ลักษณะของปอดอักเสบทั้งสองข้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bilateral lesions in the temporal lobes,ีมีบักเตรีใน เทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
Regular rhythm, breath sounds bilaterally.จังหวะการเต้นหัวใจปกติ ปอดทำงานทั้งสองข้าง Out of Time (2009)
I've cataloged a large number of remodeled fractures along the ribs, plus bilateral flattening of the proximal radii.ผมถ่ายภาพโครงร่างกระดูกช่วงซี่โครง ไว้หลายภาพ รวมทั้งรัศมีความห่างของ ช่วงแขนทั้งสองข้างด้วย The Dwarf in the Dirt (2009)
These are perimortem fractures, bilaterally on the fifth, sixth and seventh ribs on the posterior axillary lines.พวกนี้เป็นรอยแตก ของกระดูกหลังจากตาย ปรากฎทั้งสองข้างของกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ห้า หก และเจ็ด ในกระดูกสันหลัง The Boy with the Answer (2010)
And anteriomedial aspect of ribs 1 and 4 bilaterally.และตรงด้านหน้าและตอนกลาง ของกระดูกซี่โครงชิ้นที่ 1 และ 4 ทั้งซ้ายและขวา The Witch in the Wardrobe (2010)
Sweets, it's bilateral.สวีทส์ ทำตรงกันข้ามกัน The Witch in the Wardrobe (2010)
He's got breath sounds bilaterally.มีเสียงลมหายใจเขา ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา I See You (2010)
Bilateral fracture of the pars interarticular of the C2 vertebra.ที่กระดูกส่วนหลังของ กระดูกสันหลัง C2 Self Fulfilling Prophecy (2011)
I found two depressions bilaterally on the frontal bone, and one on the left parietal.ที่ขมับสองข้าง และด้านซ้ายของกะโหลก The Friend in Need (2013)
The chest cavity on the first body we found shows massive trauma to the body of the sternum and... the bilateral fourth, fifth and sixth sternal ribs.ส่วนของช่องอกที่เราเจอเป็นอันดับแรก แสดงถึงการบาดเจ็บรุนแรง ต่อร่างกาย ไล่ลงมาถึงกระดูกสันอก The Twist in the Plot (2013)
Also, I'm writing a paper on asymmetrical bilateral fracturing of pubic tubercles in late surgical separation of postmedieval conjoined twins in Sighisoara, Romania.เอาล่ะ ฉันกำลังเขียนงานวิจัยถึง รอยแตกหักของกระดูก แบบไม่สมมาตรของ ของกระดูกหัวหน่าว ในการผ่าตัดแยกแฝดที่มีตัวติดกัน The Twist in the Plot (2013)
It's a bilateral horizontal facial injury.เป็นการบาดเจ็บของใบหน้า ช่วงขากรรไกรด้านบนน่ะ Restoration (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bilateralWhat will become of our close relations if the bilateral security treaty expires?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งสอง[ADJ] bilateral, See also: mutual, Syn. ทั้งคู่
ทวิภาคี[N] bilateralness, Syn. สองฝ่าย, Example: ไทยสามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในระดับทวิภาคี กับมาเลเซีย ได้หลายประการ
ทวิภาคี[N] bilateral contract made by 2 nations, Syn. สัญญาทวิภาคี, Example: โดยทั่วไปแล้ว สัญญาทวิภาคีที่ทำขึ้นในช่วงแรกนี้ เป็นไปตามสัญญาพหุภาคีที่ทำไว้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อตกลงทวิภาคี[n. exp.] (khøtoklong thawiphākhī) EN: bilateral agreement   FR: accord bilatéral [m]
นิติกรรมสองฝ่าย[n. exp.] (nitikam søng fāi) EN: bilateral juristic act ; bilateral act   
สนธิสัญญาทวิภาคี[n. exp.] (sonthisanyā thawiphākhī) EN: bilateral agreement   FR: accord bilatéral [m]
ทั้งสอง[adj.] (thang søng) EN: bilateral ; mutual   
ทวิภาคี[adj.] (thawiphākhī) EN: bilateral   FR: bilatéral

CMU English Pronouncing Dictionary
BILATERAL    B AY0 L AE1 T ER0 AH0 L
BILATERALLY    B AY0 L AE1 T ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bilateral    (j) (b ai2 l a1 t @ r @ l)
bilaterally    (a) (b ai2 l a1 t @ r @ l ii)
bilateralism    (n) (b ai2 l a1 t r @ l i z @ m)
bilateralisms    (n) (b ai2 l a1 t r @ l i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bilateral {adv}bilaterally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイラテラリズム[, bairaterarizumu] (n) bilateralism [Add to Longdo]
左右対称[さゆうたいしょう, sayuutaishou] (n,adj-no,adj-na) bilateral symmetry [Add to Longdo]
双方独占[そうほうどくせん, souhoudokusen] (n) bilateral monopoly [Add to Longdo]
双務契約[そうむけいやく, soumukeiyaku] (n) bilateral agreement [Add to Longdo]
相互協力[そうごきょうりょく, sougokyouryoku] (n) bilateral cooperation [Add to Longdo]
相手国[あいてこく, aitekoku] (n) partner country; other country (in some bilateral arrangement) [Add to Longdo]
二国間[にこくかん, nikokukan] (adj-no) bilateral [Add to Longdo]
二国間主義[にこくかんしゅぎ, nikokukanshugi] (n) bilateralism [Add to Longdo]
二国間相互主義[にこくかんそうごしゅぎ, nikokukansougoshugi] (n) bilateralism [Add to Longdo]
二面性[にめんせい, nimensei] (n) dual nature; bilateral character; two-facedness; two-sidedness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两侧对称[liǎng cè duì chèn, ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] bilateral symmetry [Add to Longdo]
两岸[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, / ] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland [Add to Longdo]
两岸对话[liǎng àn duì huà, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] bilateral talks [Add to Longdo]
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, / ] bilateral; both sides; both parties involved [Add to Longdo]
双边[shuāng biān, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ, / ] bilateral [Add to Longdo]
双边贸易[shuāng biān mào yì, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] bilateral trade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bilateral \Bi*lat"er*al\, a. [Pref. bi- + lateral: cf. F.
   bilat['e]ral.]
   1. Having two sides; arranged upon two sides; affecting two
    sides or two parties.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Of or pertaining to the two sides of a central
    area or organ, or of a central axis; as, bilateral
    symmetry in animals, where there is a similarity of parts
    on the right and left sides of the body.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bilateral
   adj 1: having identical parts on each side of an axis [syn:
       {bilateral}, {isobilateral}, {bilaterally symmetrical},
       {bilaterally symmetric}]
   2: affecting or undertaken by two parties; "a bilateral
     agreement between the United States and Japan"
   3: having two sides or parts [syn: {bilateral}, {two-sided}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top