ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าบุญนายคุณ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าบุญนายคุณ-, *เจ้าบุญนายคุณ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เจ้าบุญนายคุณ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เจ้าบุญนายคุณ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าบุญนายคุณ[N] benefactor, Example: เธอเป็นเจ้าบุญนายคุณของฉันมาแต่ชาติไหน, Thai definition: ผู้มีบุญคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าบุญนายคุณน. ผู้มีบุญคุณ.
เจ้าประคุณน. คำเรียกผู้ที่นับถือ และท่านที่เป็นเจ้าบุญนายคุณ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top