ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

施主

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -施主-, *施主*
Japanese-English: EDICT Dictionary
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir...[CN] 施主 Fei hu wai zhuan (1993)
Almsgiver, your medicine works a treat.[JA] お施主殿 薬が効いてます Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Miss...did you drop this?[CN] 女施主,你掉了一本书 Sex and Zen (1991)
Buddha be praised. You have suffered[CN] 委屈二位施主 Diao nu (1978)
Sir, the abbot would like to see you[CN] 施主,方丈有请 谢谢 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
Give me something[CN] 这位施主 施舍一下吧 A Chinese Ghost Story III (1991)
Abbot, this man.[CN] 主持,这位施主 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Mister.[CN] 施主 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
We have two more men than officially given[CN] 如果把二位施主算上 囚僧多了兩名 Diao nu (1978)
Our temple is in the middle of nowhere.[CN] 五台山远离尘嚣,施主不辞劳苦 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Abbottheir names are not on the list[CN] 回稟師父 名冊上沒有二位施主的名字 Diao nu (1978)
Miss...[CN] 女施主 Sex and Zen (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top