หรือคุณหมายถึง %aßets%?
Search result for

*assets*

(178 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assets, -assets-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal assetsทรัพย์สินของผู้ตายที่จะใช้ชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets and liabilitiesสินทรัพย์และหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets, fixedสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assetsสินทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admitted assetsสินทรัพย์ประเมินแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick assetsสินทรัพย์สภาพคล่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marshalling of assetsการจัดลำดับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital assetsสินทรัพย์ลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family assetsทรัพย์สินสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intangible assetsสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ ทัีกษะ ประสบการณ์ เ่ทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร ยิ่งใช้ ยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้ได้มากก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันขององค์กรในปัจจุบันที่ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการสร้าง และใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ในการเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ทุ่นระยะเวลาในการผลิตหรือให้บริการใหม่ๆ [การจัดการความรู้]
Tangible assetsสินทรัพย์ที่จับต้องได้ [การจัดการความรู้]
Knowledge assetsขุมความรู้, ขุมทรัพย์ความรู้ [การจัดการความรู้]
Assets (Accounting)การบัญชีสินทรัพย์ [TU Subject Heading]
Other assetsสินทรัพย์อื่น [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
current assets (n) สินทรัพย์หมุนเวียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think you're forgetting that I married you, for your non-financial assets.ชั้นว่าเธอคงลืมไปว่า... ชั้นแต่งงานกับเธอโดยไม่ได้หวังผลทางการเงิน Death Race (2008)
We've transferred all of his assets over to you.ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเราโอน ไปใส่ชื่อนายแล้ว Wanted (2008)
Now, we develop these assets to use them as needed.ตอนนี้ เราอยากใช้ประโยชน์จากเขา Body of Lies (2008)
They're assets- weapons to be mobilized.พวกเขาเป็นสิ่งมีค่า ... อาวุธที่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You're gonna get every assets that you've got.งานนี้ต้องใช้ทุกอย่างที่เรามี Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Get your assets back to base.เก็บข้าวของ กลับไปที่ตั้งซะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Contact the Jordanians, see what their assets they've got in the area.ติดต่อพวกจอร์แดน, หาว่าบริเวณนั้นNมีท่าอากาศยานอะไรบ้าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I told you. The government's exposing my assets.ฉันบอกแกแล้ว รัฐบาลอายัดทรัพย์สินไปแล้ว Prison Break: The Final Break (2009)
The assets for one of history's most notorious serial killersรูปพรรณของคนที่รู้มากที่สุดของนักฆ่า Saw VI (2009)
By the time he's done finding loopholes and hiding assets, There's nothing left to split.พอเขาหาช่องโหว่พบแล้วเอาทรัพย์สินทั้งหมดซ่อนไว้ ก็ไม่เหลืออะไรให้แบ่งกันแล้ว Bargaining (2009)
How would i go about hiding your assets from orson?แล้วผมจะไปซ่อนทรัพย์สินคุณจากออร์ซันได้ยังไงดีละ Bargaining (2009)
I'm gonna make sure that you walk away from this marriage With your business and your assets intact.ผมจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะเดินจากการแต่งงานของคุณพร้อมด้วยธุรกิจแล้วทรัพย์สินของคุณไปด้วย Bargaining (2009)
With your assets intact. Now to accomplish this...พร้อมด้วยธุรกิจแล้วทรัพย์สินของคุณไปด้วย ในการจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จ Marry Me a Little (2009)
As she poured him the scotch he requested, the client began to wonder exactly how he planned to hide her assets from the husband she was divorcing.ทันทีที่เธอรินเหล้าสก็อตช์ที่เขาร้องขอ ลูกความเริ่มสงสัยว่า เขาวางแผนจะแอบซ่อนทรัพ์สินต่าง ๆ Marry Me a Little (2009)
He owns half of your business, half of your assets.เขาเป็นเจ้าของกิจการของคุณครึ่งนึง ทรัพย์สินครึ่งนึง Marry Me a Little (2009)
With regard to mr. Bass' personal assets,เนื่องจากมุมมองของผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณแบส Gone with the Will (2009)
And one of our most important strategic assets.และสิ่งที่สำคัญที่สุดทางยุทธวิธี Today Is the Day: Part 2 (2009)
He stated in his will that he wished for you to inherit all his financial assets.เขาตั้งใจว่า จะให้มรดกกับหนู เป็นเงินทั้งหมดที่เขามี Nothing But the Blood (2009)
And when my father would brought home after ten years, assets could prove to not be another sfigato who works at Buy More.และพ่อผมเกิดกลับบ้านหลังจาก 10 ปี ผมก็จะอวดพ่อผมได้ ว่าผมไม่ใช่คนขี้แพ้ที่ทำงานที่บายมอร์ Chuck Versus the Dream Job (2009)
One of our assets with the Bureau says that two agents are questioning Don Self at Miami Mission Hospital.คนของเราในรัฐบาลบอกว่า มีเจ้าหน้าที่ 2 คน ไปคุยกับดอน เซลฟ์ ที่โรงพยาบาลไมอามี่ มิชชัน Rates of Exchange (2009)
in an attempt to hide assets in a divorce.เพื่อนพยายามที่จะแอบซ่อนทรัพย์สินในการหย่า Everybody Says Don't (2009)
That it was all for Shinhwa Group's assets that you were handing over to Jun Pyo.ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของชินฮวากรุ๊ปที่คุณจะส่งต่อให้จุนพโย Episode #1.24 (2009)
But right now we're like toxic assets.แต่ตอนนี้เราเหมือนล้มละลาย Mash-Up (2009)
Yeah, after the crash, our trustees froze all assets until they could reevalua the portfolio.หลังจากบริจาคครบแล้ว กรรมการด้านทรัพย์สินของเราหยุดไว้ จนกว่าจะปรับปรุงแผนงานใหม่ได้ The Bond in the Boot (2009)
The SEC and FBI have frozen Howard Burgess' assetsSEC และ FBI ได้อายัด ทรัพย์สินของโฮวาร์ด เบอร์เกส In Plane Sight (2009)
Since they froze our assets, our lawyers thought that it would be best if we lived in separate wings of the house.ตั้งแต่พวกเขาเข้ายึดทรัพย์ของเรา ทนายของเราคิดว่า มันจะดีกว่า ถ้าเราย้ายไปอยู่รวมกันปีกหนึ่งของบ้าน In Plane Sight (2009)
We need all assets rerouted to that vicinity.ระดมคนของเราทั้งหมด ออกค้นพื้นที่แถวนั้นด้วย Of Human Action (2009)
With all my liquid assets tied up in this hotel,กับเหล้าพวกนี้ในโรงแรม How to Succeed in Bassness (2009)
Look, I really need to liquidate some assets.ฟังนะ ผมจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาใช้จริงๆ Home Economics (2009)
He must have known it now, that not all of my assets will go to Eun Sung after I die.ตอนนี้เขาคงรู้แล้ว, ว่าพอฉันตาย สมบัติของฉันไม่ได้ตกเป็นของอึนซองทั้งหมด. Shining Inheritance (2009)
Even if Grandma doesn't change her mind, not all of her assets will belong to you, so don't feel guilty.ถึงคุณย่าไม่เปลี่ยนใจ, สมบัติของท่านก็จะตกมาถึงเธอไม่หมดหรอก. เพราะงั้นอย่ารู้สึกผิดเลย. Shining Inheritance (2009)
- Church assets. - I beg your pardon? Artwork.Preasfintia ให้ฉันพูดอีกครั้ง Angels & Demons (2009)
My powers and my assets were given to me for one purpose.พลังของผมและเงินมีไว้ใช้ เพื่อจุดหหมายเดียวเท่านั้น Sherlock Holmes (2009)
When the court appointed us to oversee this process, we began by freezing the family's accounts and confiscating their assets.พอศาลได้แต่งตั้งเรา ให้ตรวจสอบคดีนี้แล้ว เราเริ่มต้นด้วยการ อายัติเงินบัญชีตระกูลโทบิน และสั่งริบทรัพย์สมบัติพวกเขา Your Secrets Are Safe (2010)
Two cans a day since you seized all our assets.สองกระป๋องในวันนึง ตั้งแต่คุณสั่งยึดทรัพย์สินเราไว้ Your Secrets Are Safe (2010)
Alexander Pierce has 744 million in illegal assetsอเล็กซานเดอร์ เพียซ มีเงิน 744 ล้านปอนด์ที่ผิดกฎหมาย The Tourist (2010)
Howard Winklevoss founded a firm whose assets are in the hundreds of millions.ฮาวเวิร์ด วิงเคิลวอสก่อตั้งบริษัท ที่มีสินทรัพย์กว่าร้อยล้านเหรียญ The Social Network (2010)
We both know you have the covert assets here to do the job.เราต่างรู้ว่า คุณมีเรื่องที่ต้องปิดบังในการทำงานนี้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
You have the covert assets here to do the job.คุณมีเรื่องที่ต้องปิดบังในการทำงานนี้ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Most spies push their assets to perform.สายลับส่วนมากจะผลักดันคนของตัวเอง ให้แสดงความสามารถ Chuck Versus First Class (2010)
What about other debts or assets?แล้วทรัพย์สินและหนี้สินอื่นๆล่ะคะ No Más (2010)
The CIA's most valuable assets are held in a subterranean vault at our Los Angeles facility.ทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดของซีไอเอ อยู่ในฐานใต้ดินในลอส แองเจิลลิส Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Your assets are rich and unexploited.ทรัพย์สินของคุณมีมูลค่าหาเปรียบไม่ได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
His assets are about to be frozen.ทรัพย์สินของเขากำลังจะถูกอายัติ Double Identity (2010)
I could care less about his bassets.ฉันสามารถแคร์นิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของเขานะ Double Identity (2010)
The final division of assets.การแบ่งทัรพย์สินครั้งสุดท้าย Remember Paul? (2010)
We need to pull in assets from the field.พวกเราต้องการเงินทุนจาก การทำงานภาคสนาม Pilot (2010)
Amanda will be directing our overseas assets.อาแมนด้า จะจัดการโดยตรงกับ งานด้านต่างประเทศ Pilot (2010)
Moreau assets in switzerland, germany, and bolivia seized.""ทรัพย์สินของมัวโร ในสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน และโบลิเวียถูกยึดแล้ว" The San Lorenzo Job (2010)
And by law, their assets are seized,และถูกยึดทรัพย์สินตามกฎหมาย The San Lorenzo Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assetsEvaluate the assets of a company.
assetsIn my opinion, we need to diversify our assets.
assetsNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
assetsShareholders voted to liquidate the company's assets.
assetsWhat's included under assets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดทรัพย์[V] seize property, See also: seize assets, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. ไถ่ถอนทรัพย์, Example: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสามารถยึดทรัพย์นักการเมืองได้เพียงรายหรือสองราย, Thai definition: ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ตามคำพิพากษา
พิภพ[N] treasure, See also: wealth, assets, Syn. ทรัพย์, สมบัติ
ทรัพยากร[N] resource, See also: property, assets, resort, means, course, device, Example: เยาวชนคือทรัพยากรที่มีค่าของชาติ, Count unit: ประเภท, Thai definition: สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรัพย์[N] property, See also: wealth, money, assets, possessions, treasures, riches, things, effects, Syn. ทรัพย์สมบัติ, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, สมบัติพัสถาน, Example: รัฐมนตรีท่านนี้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรี ที่จะถูกอายัดทรัพย์, Thai definition: สิ่งที่มีค่า, Notes: (สันสกฤต)
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญนิธิ[N] wealth, See also: assets, Thai definition: ขุมทรัพย์ คือ บุญ, Notes: (บาลี)
ธนสมบัติ[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ, Thai definition: มรดกที่พ่อยกให้ลูก, Notes: (บาลี)
ธนสาร[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
เงินตาย[n. exp.] (ngoen tāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets   FR: ancienne monnaie [f]
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets   FR: argent [m]
เงินทุน[n.] (ngoenthun) EN: capital ; funds ; assets   FR: capital [m] ; fonds [mpl]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth   
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; wealth ; assets   
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[v. exp.] (poētphoēi sapsin suantūa) EN: disclose personal assets   
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device   FR: ressources [fpl]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth   FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f]
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī mai mī rūprāng) EN: intangible assets   
ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī mī rūprāng) EN: tangible property ; material assets   
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions   FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
สินทรัพย์[n.] (sinsap) EN: assets   FR: fortune [f] ; richesse [f]
สินทรัพย์หมุนเวียน[n. exp.] (sinsap munwīen) EN: current assets   
สินทรัพย์สภาพคล่อง[n. exp.] (sinsap saphāp khlǿng) EN: liquid assets   
สินทรัพย์สุทธิ[n. exp.] (sinsap sutthi) EN: net assets   
สินทรัพย์ถาวร[n. exp.] (sinsap thāwøn) EN: fixed assets ; capital assets   
ทุน[n.] (thun) EN: capital ; assets ; funds ; investment ; grant ; stipend ; savings ; wealth   FR: capital [m] ; fonds [mpl] ; avoirs [mpl]
ต้นทุน[n.] (tonthun) EN: capital ; assets ; principal ; cost   FR: capital [m]
ยึดทรัพย์[v. exp.] (yeutsap) EN: seize property ; seize assets   FR: confisquer ; séquestrer ; saisir

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSETS    AE1 S EH2 T S
ASSETS'    AE1 S EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assets    (n) (a1 s e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktiva {pl}; Bilanzaktiva {pl}; Wirtschaftsgüter {pl} [fin.]assets [Add to Longdo]
Anlagenberechtigung {f}assets authorization [Add to Longdo]
Anlagenbereich {m}assets area [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltung {f}assets accounting [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungsbeleg {m}assets accounting voucher [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungssystem {n}assets accounting system [Add to Longdo]
Anlagenjournal {n}assets daily ledger [Add to Longdo]
Anlagenkarte {f}assets card [Add to Longdo]
Anlagenkonto {n}assets account [Add to Longdo]
Anlagenkurztext {m}assets summary [Add to Longdo]
Anlagensatz {m}assets record [Add to Longdo]
Anlagenschlüssel {m}assets code [Add to Longdo]
Anlagenspiegel {m}assets analysis [Add to Longdo]
Anlagenverwaltung {f}; Anlagenwertführung {f}assets management [Add to Longdo]
Anlagevermögen {n}fixed assets; invested capital [Add to Longdo]
Dachshund {m} | Dachshunde {pl}basset | bassets [Add to Longdo]
Gesellschaftsvermögen {n}corporate assets [Add to Longdo]
Guthaben {n}; Vermögen {n}assets [Add to Longdo]
Kapitalvermögen {n}capital assets [Add to Longdo]
Sachvermögen {n}tangible assets; tangible property [Add to Longdo]
Sollbestand {m}calculated assets [Add to Longdo]
Überlassung des Vermögens an die Gläubigerassignment of assets to creditors [Add to Longdo]
Umlaufvermögen {n}current assets [Add to Longdo]
Vermögensübertragung {f} [jur.] | gerichtliche Vermögensübertragungassignment of property; assignment of assets | judicial assignment of assets [Add to Longdo]
Vor- und Nachteile {pl}assets and drawbacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスク資産[リスクしさん, risuku shisan] (n) risk asset; risk assets [Add to Longdo]
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding [Add to Longdo]
圧雪[あっせつ, assetsu] (n) compacted snow [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
貨物[かもつ(P);かぶつ, kamotsu (P); kabutsu] (n) (1) cargo; freight; (2) money or assets; (P) [Add to Longdo]
含み資産[ふくみしさん, fukumishisan] (n) hidden assets [Add to Longdo]
固定資産[こていしさん, koteishisan] (n) fixed assets; (P) [Add to Longdo]
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment [Add to Longdo]
在外資産[ざいがいしさん, zaigaishisan] (n) foreign assets [Add to Longdo]
財産[ざいさん, zaisan] (n) property; fortune; assets; (P) [Add to Longdo]
財力[ざいりょく, zairyoku] (n) assets [Add to Longdo]
雑節[ざっせつ, zassetsu] (n) standard days signifying the changing of the seasons (i.e. setsubun, higan, etc.) [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n,n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune [Add to Longdo]
枝葉末節[しようまっせつ, shiyoumassetsu] (n) unimportant details (lit [Add to Longdo]
資財[しざい, shizai] (n) property; assets; fortune [Add to Longdo]
資産[しさん, shisan] (n) property; fortune; means; assets; (P) [Add to Longdo]
資産価値[しさんかち, shisankachi] (n) value of one's property (assets); property (asset) value [Add to Longdo]
資産合計[しさんごうけい, shisangoukei] (n) total assets [Add to Longdo]
資産再評価[しさんさいひょうか, shisansaihyouka] (n) revaluation of assets [Add to Longdo]
資産評価[しさんひょうか, shisanhyouka] (n) valuation of assets [Add to Longdo]
資産負債表[しさんふさいひょう, shisanfusaihyou] (n) financial statement; statement of assets [Add to Longdo]
水増し資産[みずまししさん, mizumashishisan] (n) watered assets [Add to Longdo]
総資産[そうしさん, soushisan] (n) total assets [Add to Longdo]
総資本利益率[そうしほんりえきりつ, soushihonriekiritsu] (n) return on assets; ROA [Add to Longdo]
草摺[くさずり, kusazuri] (n) tassets (on a suit of armor, armour); vegetable dye [Add to Longdo]
損失[そんしつ, sonshitsu] (n) loss (e.g. assets or profits); (P) [Add to Longdo]
対外純資産[たいがいじゅんしさん, taigaijunshisan] (n) net external assets [Add to Longdo]
担保資産[たんぽしさん, tanposhisan] (n) pledged assets [Add to Longdo]
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets) [Add to Longdo]
凍結資産[とうけつしさん, touketsushisan] (n) frozen assets [Add to Longdo]
当座資産[とうざしさん, touzashisan] (n) liquid assets [Add to Longdo]
払い下げ[はらいさげ, haraisage] (n) disposal (usu. of unwanted government assets); sale [Add to Longdo]
文化財[ぶんかざい, bunkazai] (n) cultural assets; cultural property; (P) [Add to Longdo]
没取[ぼっしゅ, bosshu] (n,vs) forefeiture (of assets) (legal); confiscation [Add to Longdo]
末節[まっせつ, massetsu] (n) minor details; nonessentials [Add to Longdo]
無価値資産[むかちしさん, mukachishisan] (n) dead assets [Add to Longdo]
無形固定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] (n) intangible fixed assets [Add to Longdo]
有形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] (n) tangible fixed assets; tangible property; property, plant and equipment; PPE [Add to Longdo]
有形財産[ゆうけいざいさん, yuukeizaisan] (n) tangible assets [Add to Longdo]
有体資産[ゆうたいしさん, yuutaishisan] (n) tangible assets [Add to Longdo]
流動資産[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] (n) current assets [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, / ] fixed assets [Add to Longdo]
抛空[pāo kōng, ㄆㄠ ㄎㄨㄥ, / ] to sell short (i.e. to sell future assets) [Add to Longdo]
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, ] visible (assets); tangible [Add to Longdo]
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible [Add to Longdo]
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ, / ] property; assets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assets \As"sets\, n. pl. [OF. asez enough, F. assez, fr. L. ad +
   satis, akin to Gr. ? enough, Goth. saps full. Cf. {Assai},
   {Satisfy}.]
   1. (Law)
    (a) Property of a deceased person, subject by law to the
      payment of his debts and legacies; -- called assets
      because sufficient to render the executor or
      administrator liable to the creditors and legatees, so
      far as such goods or estate may extend. --Story.
      --Blackstone.
    (b) Effects of an insolvent debtor or bankrupt, applicable
      to the payment of debts.
      [1913 Webster]
 
   2. The entire property of all sorts, belonging to a person, a
    corporation, or an estate; as, the assets of a merchant or
    a trading association; -- opposed to {liabilities}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In balancing accounts the assets are put on the Cr.
      side and the debts on the Dr. side.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top